Conferința de Executare Silită şi Dezvoltare Personală / 3 martie 2023, Hotel Ramada, Strada Emil Cioran 2, Sibiu

Despre: Executare Silită şi Dezvoltare Personală
Unde: Sala Hera, Hotel Ramada, Strada Emil Cioran 2, Sibiu
Conferința se transmite LIVE ONLINE gratuit pe @homepage juridice.ro, facebook.com/JURIDICE.ro, facebook.com/groups/juridice și youtube.com/c/videojuridice.
Când: 3 martie 2023, ora: 10:00-17:00


Conferința este organizată de Camerele Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curțile de Apel Alba-Iulia, Timişoara, Craiova, Braşov, Bucureşti, Iaşi şi Galați.

Click AICI pentru mai multe detalii privind înscrierea la conferință.Speakeri
– Av. prof. univ. dr. Traian Cornel Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România
– Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache
– Jud. Elena Dumbrăvean, Preşedintele Tribunalului Sibiu – Secția Civilă
Adrian Cojan, Reprezentant Ministerul Justiției, inspector în cadrul Direcției Corpului de Control al Ministrului
– Pr. Constantin Necula, Prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă Sibiu
Mihaela Bilic, Medic nutriționist


Program și tematică

PARTEA I
9:30 – 10:00 Înregistrarea participanților și servire coffee-break (se va derula pe parcursul conferinței)
10:00 – 13:00 Av. prof. univ. dr. Traian Cornel Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România și Executor judecătoresc Bogdan DumitracheTeme executare silită:

1. În situația în care prin titlul executoriu s-a dispus obligarea debitorului la plata unei sume de bani reprezentând prejudiciu produs angajatorului în exercitarea atribuțiilor profesionale,

Raportat la dispozițiile cuprinse în Codul Muncii, respectiv:
Art. 254 (1) Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor.
Art. 257 (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă. (2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv.
Art. 258 (1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator și cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit. (2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedură civilă.
Art. 259 În cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de rețineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă,

Termenul de 3 ani este unul suspensiv de drept, astfel încât executarea silită nu poate fi demarată mai devreme de expirarea acestuia?
Sau procedura de executarea silită poate fi demarată în situația în care, după o prealabilă constatare, executorul judecătoresc concluzionează că valoarea prejudiciului urmărit nu poate fi recuperată în termen de 3 ani, din reținerile salariale, raportate la cuantumul venitului net obținut, regăsit în evidențele ANAF?
În situația în care acest termen nu este suspensiv, procedura de executare silită se poate realiza doar prin poprirea cotei de 1/3 din veniturile salariale sau și prin alte modalități de executare (urmărire mobiliară/imobiliară)?

2. Soluții privind modalitatea de executare silită a Comisiilor Locale de Fond Funciar din cadrul Unităților Administrativ Teritoriale, ținând cont de faptul că acești debitori nu dețin un Cod unic de identificare fiscală, respectiv un patrimoniu propriu.

3. Există posibilitatea de a executa silit Persoana Fizică Autorizată, respectiv Întreprinderea Individuală pentru datoriile personale ale titularului/debitorului persoană fizică?
Prezenta temă este propusă în contextul în care în situația inversă, când debitor este P.F.A.-ul, respectiv I.I., și în care nu este constituit patrimoniul de afectațiune al unei P.F.A sau I.I. ori este insuficient în vederea acoperirii prejudiciului, titularul acestora poate fi urmărit silit.

4. Executarea silită – pluralitatea de debitori:
Atunci când debitorii sunt obligați în solidar la plata unor debite, prin același titlu executoriu, iar aceștia figurează cu domicilii diferite, pe raza mai multor Curți de Apel,
Ținând cont că în baza dispozițiilor art. 666 coroborat cu art. 651 alin.1 teza I și cu disp. art. 112 și 116 (în situația pluralității de debitori) NCPC, instanța sesizată încuviințează procedura de executare silită cu privire la toți acești debitori, implicit se extinde și competența teritorială a executorului judecătoresc care a obținut încheierea de încuviințare a executării silite, putând astfel să deruleze procedura în raport și cu ceilalți debitori care domiciliază sau își au sediul pe raza altor curți de apel decât cea în care este numit?

5. Preluarea silită a bunului ipotecat cu concursul executorului judecătoresc, în condițiile art. 2442 și urm. din Cod Civil;
Având în vedere că această procedură specială de executare silită nu necesită o încuviințare prealabilă de către instanța de executare(prin care s-ar fi dispus și cu privire la modalitatea de recuperare a cheltuielilor de executare silită);
Care este modalitatea de recuperare a onorariul executorului judecătoresc de la debitor?

6. Onorariile de executare se stabilesc distinct și cu privire la creanțele creditorilor intervenienți, după încuviințarea cererii de intervenție formulată în cadrul dosarului execuțional aflat în curs de soluționare?

7. Efectele hotărârii de validare a popririi în raport cu terțul poprit (ipoteze pe sumele exigibile periodic). Ce se întâmplă atunci când debitorul(terț poprit), după pronunțarea hotărârii achită sumele exigibile la data depunerii cererii de validare, iar ulterior refuză să rețină în baza popririi instituite procentul de 1/3 sau 1/2 din drepturile salariale lunare ale debitorului? Aceeași hotărâre de validare a popririi, care cuprinde cuantumul total al creanței(și nu doar sumele exigibile la momentul depunerii cererii de validare), permite creditorului să execute silit terțul poprit și cu privire la sumele nereținute de către acesta ulterior datei înregistrării cererii de validare a popririi?

8. Competența executorului judecătoresc atunci când sediul debitorului este în străinătate – art. 652 alin.1 lit. b) Cod de procedură civilă:
Având în vedere că textul de lege se referă doar la urmărirea silită a bunurilor mobile și la executarea silită mobiliară,
În cazul urmăririi silite imobiliare, sunt aplicabile aceleași dispoziții legale?

9. Daunele compensatorii cu titlu definitiv- art. 906(4)¹ Cod de procedură civilă: Pentru astfel de hotărâri(noi titluri executorii), se întocmesc distinct dosare de executare silită (cu solicitarea încuviințării executării silite a titlurilor în cauză)?
Sau se continuă executarea silită în dosarul de executare silită deja deschis, fără alte formalități premergătoare, respectiv fără solicitarea încuviințării executării silite a noului titlu?
Cu mențiunea că în ambele situații se stabilesc onorarii de executare distincte raportate la suma definitivă stabilită de către instanță prin noul titlu executoriu, în sarcina de plată a debitorului.

10. Constatarea stării de fapt, condiții de aplicare a disp. art. 364 CPC.
Se impune ca această procedură să poată fi realizată doar dacă partea care solicită constatarea face dovada existenței unui litigiu judiciar aflat pe rol sau poate fi realizată fără o astfel de condiție?

11. Situația în care încetează executarea silită pentru motivele expuse la art. 703(1) punctul 2 Cod de procedură civilă (lipsa de bunuri urmăribile sau a imposibilitatea de valorificare a unor astfel de bunuri):
La reluarea executării silite, în condițiile prevăzute de art. 705 CPC, în urma cererii formulată de către creditor, executorul judecătoresc are obligația de a solicita încuviințarea executării silite în cadrul unui nou dosar constituit?
Sau se întocmește în cadrul dosarului inițial(închis în cond. art. 703 al.1 punctul 2) o încheiere de reluare a executării silite?
*de luat în considerare faptul că încheierea de încetare a executării silite pe motivul expus mai sus a rămas definitivă.

12. Taxele de timbru necesare procedurii de încuviințare a executării silite, reglementate prin OUG nr. 80/2013, modificată prin OUG nr. 1/2016.
În situația în care a fost constituit un singur dosar de executare silită, în baza mai multor hotărâri judecătorești(ex. fond, apel, recurs), creditorul trebuie să depună la dosarul întocmit taxă de timbru pentru fiecare dintre hotărâri sau o singura taxă de timbru raportată la titlul executoriu reprezentat de hotărârea de fond(care putea fi modificată prin celelalte două hotărâri pronunțate în căile de atac)?
De asemenea, se impune legalizarea tuturor hotărârilor(fond, apel, recurs) sau doar a hotărârii de fond(titlul executoriu eventual modificat)?

13. a) Obligația executorului judecătoresc în raport cu terțul poprit în situația în care intervine suspendarea executării silite;
b) În situația în care sunt anulate formele de executare silită de către instanță, inclusiv încheierea de încuviințare a executării silite, executorul judecătoresc mai poate întocmi încheierea de încetare a executării silite ori întreprinde orice alte măsuri de executare silită(sistare poprire, radiere urmărire silită, etc.)?

14. Discuții privind posibilitate înființării popririi asupra sumelor încasate de debitor de la asigurator(dauna RCA), ținând cont de faptul că, prin art. 55 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, se menționează că „despăgubirile nu pot fi urmărite de către creditorii asiguratului”;

15. Raportat la dispozițiile art. 903 CPC, în cazul obligației de a face, când pe cheltuiala debitorului, creditorul este autorizat să efectueze o lucrare (de ex.de a construi sau demola o construcție), ce se întâmplă în situația în care acesta din urmă nu are posibilitatea financiară de a suporta costurile aferente și care ulterior, conform dispozițiilor legale, pot fi recuperate de la debitor în baza devizului de lucrări, respectiv a dovezii de plată?

13:30 – 14:30 Servire prânz

PARTEA II
14:30 – 17:30
– Jud. Elena Dumbrăvean, Preşedintele Tribunalului Sibiu – Secția Civilă: Soluții de eficientizare a comunicării dintre Birourile executorilor judecătorești și instanțele de judecată
Adrian Cojan, Reprezentant Ministerul Justiției, inspector în cadrul Direcției Corpului de Control al Ministrului: Limita dintre răspunderea disciplinară și contestația la executare. Aplicabilitatea în aceste circumstanțe a dispozițiilor cuprinse în Hotărârea civilă nr. 1469/2022, pronunțată la data de 21.03.2022, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care s-a dispus anularea în parte a articolului 103 alin. 2 al Ordinului Ministerului Justiției nr.210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești, în ceea ce privește sintagma legalitatea lucrărilor executorilor judecătorești
– Pr. Constantin Necula, Prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă Sibiu: Prețul vieții
Mihaela Bilic, Medicul nutriționist: Mens sana in corpore sano

20:00 Cină festivă – Sala Atlas, Hotel Ramada


Vă rugăm să ne scrieți doar după ce consultați politica de confidențialitate. Datele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a menține contactul cu dumneavoastră, nu în scop de marketing. Pentru a fi informați cu privire la evenimente pe care le considerăm interesante pentru juriști, vă invităm să vă abonați la newsletter-ul nostru special dedicat evenimentelor.

For General Inquiries
evenimente@juridice.ro

For Sponsorship
corporate@juridice.ro