Conferința anuală de achiziții publice din România / 20-21 mai 2014, București

Evenimentul reuneşte reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale specialişti din cadrul autorităţilor contractante, operatori economici, jurişti, avocaţi specializaţi în achiziţii publice, consultanţi de specialitate, personal angajat în sistemul achiziţiilor publice. Cu acest prilej, va fi analizat noul cadru legislativ şi aşteptările viitoare, evidenţiindu-se concret modalităţile în care acest instrument poate determina accelerarea investiţiilor în România, înlăturarea neregulilor şi nu în ultimul rând, riscurile, conflictul de interese şi tratamentul lor în materia achiziţiilor publice.

:: Formular de înregistrare

EAG-Achizitii-2014-2


SPEAKERI INVITAŢI:
Reprezentanţi din cadrul Guvernului României
Horia Georgescu – Preşedinte Agenţia Naţională de Integritate
Bogdan-Paul Dobrin – Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Bogdan Lorand Lehel – Preşedinte Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Diana Bulancea – judecător Secţia de Contencios administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Bucureşti
Bogdan Dumitrache – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii
Reprezentanţi din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Reprezentanţi din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Mihăilă şi Asociaţii SCA
Ceparu şi Irimia SCPA
Gelu Cazan – Practician în achiziţii publice


Evenimentul se va desfăşura pe bază de prezentări şi dezbateri, fiecare panel fiind dedicat celor mai controversate dileme din practica, soluţii şi interpretări, speţe şi aplicaţii, generate de problemele participanţilor, şi va fi moderat de: av. Florin IRIMIA şi av. Călin ALEXE.

În cadrul dezbaterilor, desfăşurate pe parcursul a două zile, participanţii vor găsi răspuns la orice problematică ce ţine şi de următoarele subiecte:
Soluţii la problemele actuale şi viitorul sistemului de achiziţii publice, din care amintim:
• Soluţii simplificate la: Întocmirea, analiza şi evaluarea ofertelor. Desemnarea ofertei căştigătoare – metode de rezolvare a situaţiilor în care oferta depăşeste valoarea estimată a contractului. Derularea procedurilor; Evaluarea ofertelor; Atribuirea contractului; Acte adiţionale. Documente constatatoare. Modificări. Cazuri practice privind modalitatea de ajustare a preţului contractului;
• Familiarizare cu prevederile şi spiritul noilor Directive europene şi transpunerea în legislaţia naţională, vizând achiziţiile generale de bunuri, servicii şi lucrări, achiziţiile de utilităţi şi concesiunile. Consideraţii privind:
– reguli de publicitate; termene-limită; Documentul Unic European ce va înlocui documentele de calificare – obligativitatea acceptării declaraţiei pe proprie răspundere; atribuirea contractului pe loturi;
– criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”;
– integrarea consideraţiilor sociale, a celor de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului;
– Piaţa internă europeană a contractelor de achiziţii publice: examinarea procedurii de self-cleansing în evaluarea fiabilităţii ofertantului.
Riscuri, nereguli, conflictul de interese şi tratamentul lor, din care amintim:
• Răspunderea pentru corecţiile financiare aplicate în cadrul proiectelor cofinanţate din fonduri europene datorate achiziţiilor publice derulate în mod defectuos. Corecţiile/reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri naţionale/ europene aferente acestora în caz de nerespectare a reglementărilor privind achiziţiile publice;
• Riscuri identificate în planificarea achiziţiilor publice, în cadrul procedurii de atribuire şi în derularea contractelor de achiziţii publice; Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese/criteriile discriminatorii/aplicarea procedurii accelerate/ încheierea şi tratamentul legal al actelor adiţionale la contractele de bază).
• Contestaţii, litigii în materia achiziţiilor publice şi soluţionarea lor, din care amintim:
– Competenţa instanţelor de judecată privind soluţionarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC; cadrul procesual pasiv în soluţionarea plângerii împotriva deciziei CNSC; necesitatea introducerii în judecată a ofertantului desemnat câștigător atunci când se discută anularea rezultatului procedurii sau chiar anularea procedurii; consecinţe și remedii în situaţia pronunţării unei hotărâri fără participarea ofertantului desemnat câștigător;
– Completarea argumentaţiei după studiul dosarului achiziţiei; tardivitatea/inadmisibilitatea argumentelor aduse exclusiv la cunoștinţa CNSC;
• Soluţionarea litigiilor care vizează acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţii publice;
• Analiza noilor infracţiuni contra patrimoniului prevăzute de Codul penal – deturnarea licitaţiilor publice;
• Impactul Noului Cod de Procedura Civilă, asupra competenţei instantelor de judecată în domeniul achiziţiilor publice; Regimul juridic al contractului de achiziţie publică potrivit noului Cod Civil; creşterea eficienţei în zona recuperării creanţelor.
• La solicitarea dv. vă punem la dispoziţie subiectele detaliate supuse dezbateri!


Program

20 mai 2014 – Sala de conferinţe Regina Maria
09:00-09:30 – Welcome coffee – Primire şi înregistrare
09:30-11:30 – Sesiunea I – Lucrări şi dezbateri
11:30-11:45 – Coffee Break
11:45-13:30 – Sesiunea a II-a – Lucrări şi dezbateri
13:30-14:30 – Lunch
14:30-17:00 – Sesiunea a III-a – Lucrări şi dezbateri

21 mai 2014 – Sala de conferinţe Regina Maria
09:00-09:30 – Coffee Break
09:30-11:30 – Sesiunea I – Lucrări şi dezbateri
11:30-12:00 – Coffee Break
12:00-14:30 – Sesiunea a II-a – Lucrări şi dezbateri
Închiderea lucrărilor conferinţei


Certificări: Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice. Certificat EUROPASS, suplimentul descriptiv de competenţe, dobândite în urma participării la eveniment şi care se eliberează posesorilor de certifícate EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE.


Pentru buna desfăşurare a evenimentului, va rugăm să transmiteţi FORMULARUL DE PARTICIPARE, la adresele: office@revista-achizitii.ro sau office @eag.ro, fax: 031/428.37.35 sau 0234/313.320, până la data de 12 mai 2014, având ca persoane de contact: Directorul de eveniment, Loredana ILIE – 0753.025.982 sau Redactorul Şef al Revistei de Achiziţii Publice, Vlad CHELMUŞ – 0753.025.991

:: Formular de înregistrare


Parteneri: EAGroup, JURIDICE.ro, SCPA Ceparu şi Irimia, Mihăilă şi Asociaţii SCA.