Noutăți legislative în contabilitatea și raportarea instituțiilor publice / 15-18 ianuarie 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Noutăți legislative în contabilitatea și raportarea instituțiilor publice
Întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2014
Raportări lunare și situații financiare trimestriale
Operațiuni și raportări privind patrimoniul

Hotel Rina Sinaia
15-18 ianuarie 2015

Obiective
Cursul se adresează persoanelor care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din instituțiile publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, pe parcursul desfășurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar și soluții la problemele de documente și raportări.

Lectori: Petre CRIŞAN – Dir. Gen. de Metodologie Contabilă, MFP; Formatori şi specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE/SPECIALIZARE A.N.C., pentru ocupaţia CONTABIL, Cod COR 331302 sau EXPERT FISCAL, Cod COR 241221, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
1. Noutăți legislative privind închiderea exercițiului bugetar 2014.
– Ordinul nr. 1191/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare; aplicabilitatea planului de conturi european.
2. Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea unor raportări financiare lunare și a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice; Ordinul MFP nr. 556 din 8 aprilie 2014.
3. Prevederi generale şi particularităţi privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice:
– întocmirea situațiilor financiare trimestriale (bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexele la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative);
– corelaţii între formularele de situaţii financiare pe sectoare, domenii, activități; cazuri de neaplicare a corelaţiilor; evidenţierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
– probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei şi depunerea cu întârziere a situaţiilor financiare;
– înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; provizioane; pperaţiuni de consolidare.
4. Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare, întocmite de: ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari, instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, alte categorii.
5. Aspecte practice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul entităților publice.
6. Particularități privind stadiul implementării standardelor de contabilitate în România – IPSAS.
7. Particularităţi privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
8. ALOP – Angajarea, Lichidarea, Ordonanţarea şi Plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Acţiuni multianuale. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu clasificarea prevăzută de Sistemul European de Conturi (SEC 95/2010), aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
9. Patrimoniul instituţiilor publice – evidenţă, administrare şi inventariere; regimul bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ–teritoriale aflate în administrarea instituţiilor publice; reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice (OMFP nr. 3471/2008); operaţiuni de consolidare.
10. Sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la MFP şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale.
11. Procesul de colectare a situaţiilor financiar-contabile ale instituţiilor publice (ex: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia arieratelor) din perspectiva FOREXEBUG. Implementare, raportare, control, avantaje şi beneficii pentru instituţiile publice. Schimbări introduse prin utilizarea sistemului informatic FOREXEBUG.
12. Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

Taxa de participare: 780 lei/participant.
Tarif servicii conexe: 980 lei/participant (include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Crenguța CĂLIN GHIOC
tel: 0753.025.987
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe