Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene / 22-25 ianuarie 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

Hotel Rina Sinaia
22-25 ianuarie 2015

Obiective
Cursul se adresează persoanelor care doresc perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul instrumentelor structurale şi optimizarea timpului necesar îndeplinirii atribuţiilor ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare şi a legislaţiei naţionale, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi centrale, IMM-urilor, coordonatorilor şi asistenţilor de proiecte, precum şi tuturor celor care doresc să dezvolte proiecte prin accesarea de fonduri structurale sau care doresc să facă parte din echipele de scriere şi implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale.

Lectori: O echipă de specialişti în gestiunea fondurilor structurale şi managementul proiectelor, condusă de conf. univ. dr. Laura Elena MARINAŞ – Academia de Studii Economice Bucureşti, specialist practician în accesarea fondurilor europene

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE, Cod COR 242213, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
1. Prezentarea şi analiza comparativă a diferenţelor dintre cadrul comunitar aplicabil instrumentelor structurale pentru perioada de programare bugetară 2007-2013 şi perioada de programare bugetară 2014-2020.
2. Cadrul programatic şi instituţional al instrumentelor structurale în România, prin prezentarea politicilor europene care acordă finanţare nerambursabilă, a fondurilor europene şi de coeziune, a Programelor Operaţionale; structura programelor; elemente esenţiale specifice Ghidului Solicitantului; elementele esenţiale specifice cererii de finanţare.
3. Analiza de nevoi şi identificarea ideilor de proiect. Stabilirea scopului şi obiectivelor specifice proiectului.
4. Identificarea surselor de finanţare; prefinanţarea proiectului şi cererea de rambursare; estimarea resurselor proiectului: categorii de cheltuieli eligibile în cadrul programelor operaţionale, întocmirea bugetului proiectului.
5. Analiza/Arborele problemelor – aplicaţii practice privind strategia proiectului, formularea scopului şi a obiectivelor specifice proiectului, planificarea activităţilor.
6. Planificarea proiectului, matricea cadru logic, indicatori de realizare şi de rezultat, evaluarea eligibilităţii solicitantului, partenerilor şi proiectului, definirea echipei de proiect.
7. Tehnici şi metode de elaborare a graficului Gantt – aplicaţii practice.
8. Elaborarea documentaţiei de proiect: cererea de finanţare, planul de afaceri, studiul de fezabilitate, planul de marketing. Elementele specifice contractului de finanţare/derulării procedurilor de achiziţii publice.
9. Monitorizarea şi evaluarea proiectului: rezultatele anticipate, estimarea indicatorilor de proiect.
10. Fundamentarea şi elaborarea bugetului proiectului. Analiza de eligibilitate în raport cu sistemul de finanţare (cadrul legislativ şi reglementări specifice).
11. Managementul riscurilor în proiecte – elaborarea matricei riscurilor.
12. Comunicarea rezultatelor. Structura, elementele şi prevederile specifice contractelor de finanţare, acordului de parteneriat şi anexelor.
13. Implementarea proiectului: planificarea implementării, actualizarea planului de acţiune, desemnarea echipei şi repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor, stabilirea procedurilor interne de comunicare şi de lucru, proceduri de achiziţie publică etc.
14. Tipuri de raportări în cadrul proiectului (intermediare, de progres, finale, tehnice, financiare).
15. Promovarea şi publicitatea (conform cerinţelor legislative) în cadrul proiectelor finanţate cu fonduri europene.

Taxa de participare: 780 lei/participant.
Tarif servicii conexe: 980 lei/participant (include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Olivia LIHU
tel: 0753.025.983
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe