1,533 citiri

Expert prevenire și combatere a corupției / 7-10 mai 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de perfecționare

Expert prevenire și combatere a corupției

Hotel Sinaia
Sinaia
7-10 mai 2015

Obiective
Dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii şi combaterii corupţiei în organizaţii, precum şi înţelegerea, cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor şi politicilor de promovare a eticii şi prevenire a corupţiei. Programul se adresează personalului cu studii superioare finalizate cu examen de licenţă din cadrul instituţiilor publice (ministere, agenţii guvernamentale şi din instituţiile autorităţilor publice locale) şi/sau private, funcţionarilor publici, managerilor, administratorilor şi în special juriştilor. Expertul în prevenirea şi combaterea corupţiei va consilia personalul de conducere, administrativ şi executiv al instituţiei în luarea deciziilor referitoare la aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare.

Moderator: Formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, specializarea şi perfecţionarea avocaţilor în problematica dreptului penal special şi dreptul procesual penal, arbitru comercial, expert în investigarea fraudelor economice/informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii.

Legislație aplicabilă: Tematica va fi abordată în baza legislaţiei specifice:
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
Legea nr. 147/2002 pentru ratificarea Convenţiei civile asupra corupţiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999; prevederi specifice din Noul Cod Penal şi Noul Cod de Procedură Penală;
Strategia Națională Anticorupție ce are ca obiectiv principal dezvoltarea curriculei de formare continuă pentru personalul propriu al instituţiilor publice.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “Expert prevenire şi combatere a corupţiei”, COD COR 261920 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată şi supliment europass, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/ 2004/CE din 2004, în care se vor înscrie compeţentele dobândite.

Tematica:
1. Identificarea activităţilor specifice. Formele corupţiei.
2. Cadrul juridic actual de prevenire, descoperire şi sancţionare a corupţiei. Reglementări naţionale şi comunitare.
3. Diagnoza anticorupţie a unei instituţii/organizaţii. Consultanţa anticorupţie – mijloc de reducere a fenomenului:
– proiectarea procedurilor de implementare a măsurilor impuse de legislaţia aplicabilă;
– selecţia informaţiilor; descrierea activităţii analizate; prezentarea concluziilor activităţii
– identificarea obiectivelor; stabilirea modalităţilor de îndeplinire a activităţii; intocmirea programului de activităţi.
4. Identificarea şi analiza nevoilor/solicitărilor de consultanţă. Elaborarea bazei documentare a consultanţei de specialitate. Surse de informare necesare în activitatea de prevenire, descoperire şi sancţionare a corupţiei.
5. Identificarea surselor potenţiale generatoare de corupţie. Grupuri vulnerabile la corupţie. Instructajele generale şi specifice ale acestor grupuri.
6. Tehnici generale şi specifice de investigare a corupţiei. Supravegherea conduitei personalului notificat.
7. Informarea conducerii organizaţiei/instituţiei.
8. Supravegherea planificării achiziţiilor publice. Supravegherea procedurilor de derulare a achiziţiilor. Supravegherea derulării contractelor. Informarea conducerii instituţiei/ organizaţiei.

Unităţi de competenţă dobândite conform standardului ocupaţional:
– Comunicarea interpersonală;
– Perfecţionarea pregătirii profesionale;
– Utilizarea calculatorului;
– Elaborarea documentelor de specialitate;
– Planificarea activităţii proprii;
– Identificarea posibilităţilor de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie în cadrul instituţiei/organizaţiei;
– Acordarea consultanţei de specialitate;
– Instruirea grupurilor ţintă;
– Aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea corupţiei;
– Elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de corupţie în sistemul achiziţiilor publice.

Cursul foloseste metode moderne de predare, specifice educaţiei adulţilor: prezentări powerpoint, proiecţii video, jocuri, studii de caz, demonstraţii, jocuri de rol, brainstorming, lucrul în echipă şi se bazează pe studii de caz şi pe exemple de bună practică.

Tarif de instruire: 780 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
920 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)

Tarif servicii hoteliere: 940 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului.
* serviciile hoteliere sunt opţionale

:: Formularul de înscriere

Persoana de contact
Vlad Chelmuş
tel: 0753.025.991, 021.311.71.01, 0314.28.37.35, 0234.313.320
e-mail: eag.bucuresti@gmail.com, office@eag.ro, expert_audit_group@hotmail.com

Evenimente conexe