840 citiri

Auditul intern în sectorul public / 8-11 octombrie 2015, Predeal

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Auditul intern în sectorul public

– Norme privind exercitarea activităţii de audit public intern. Planificarea şi derularea misiunilor de audit – raportări specifice –

 Predeal, Hotel Carpați  

8-11 octombrie 2015

Cod COR 241306

 

 

Obiective
Pe parcursul evenimentului vor fi analizate documentele specifice desfăşurării activităţii şi misiunilor de audit public intern; vor fi efectuate diverse aplicaţii practice referitoare la: organizarea compartimentului de audit public intern şi metodologia de elaborare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, în baza H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Traineri
Specialişti în audit, control intern şi control financiar preventiv, din cadrul MFP.

Certificare
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia ”AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Tematica abordată
Noutăţi legislative, inclusiv Ordinul nr. 400/2015 care modifică legislaţia privind sistemul de control intern pentru instituţiile publice.
1. Analiză şi recomandări privind elaborarea instrumentelor de lucru şi/sau aplicarea:
– Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern / Normelor de calificare a auditului public intern / Normelor de funcţionare a auditului public intern;
– Stabilirea, elaborarea şi aprobarea obiectivelor misiunii de audit;
– Codul privind conduita etică a auditorului intern – Aplicarea sancţiunilor;
– Planificarea activităţii de audit intern – clarificări conceptuale privind: controlul intern şi extern, auditul intern şi extern, inspecţia – conţinutul Referatului de justificare şi a Referatului de modificare – elaborarea Planului multianual şi a Planului anual de audit public intern (Aplicaţii).
2. Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit.
– Realizarea practică a misiunilor de audit intern;
– Misiunile de audit ad-hoc – organizare şi desfăşurare;
– Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern.
3. Misiunile de asigurare: Misiunile de audit de regularitate; Misiunile de audit al performanţei; Misiuni de audit de sistem; Comparaţie între auditul de regularitate, sistem şi auditul performanţei. Metodologia de derulare a misiunilor prin aplicaţii practice:
– Pregătirea misiunii de asigurare: iniţierea auditului intern; şedinţa de deschidere; colectarea şi prelucrarea informaţiilor; elaborarea programului; exemple practice;
– Realizarea etapei de pregătire a misiunii de audit intern: Iniţierea auditului, şedinţa de deschidere, colectarea şi prelucrarea informaţiilor;
– Intervenţia la faţa locului: colectarea şi analiza probelor de audit; efectuarea testărilor şi formularea constatărilor; analiza problemelor şi formularea recomandărilor; revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit public intern; şedinţa de închidere;
– Elaborarea fişei de identificare şi analiză a problemei (FIAP) – analiză practică;
– Elaborarea formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor (FCRI) – analiză practică;
– Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern: elaborarea proiectului raportului de audit public intern; transmiterea proiectului raportului; reuniunea de conciliere; elaborarea raportului; difuzarea raportului şi supervizarea misiunii de audit public intern;
– Urmărirea recomandărilor: responsabilitatea structurii auditate; responsabilitatea compartimentului de audit public intern; revizuirea documentelor; realizarea concilierii.
4. Misiuni de consiliere: metodologia de derulare a misiunii de consiliere. Derularea misiunii de consiliere formalizate.
5. Metodologia de realizare a analizei riscurilor în cadrul unei misiuni de audit intern. Corelaţia cu registrul riscurilor din entitatea auditată. Evaluarea gradului de încredere în controlul intern. Exemplu de analiză practică a riscurilor.
6. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern. Urmărirea recomandărilor. Fişe de urmărire a recomandărilor şi exemple de monitorizare a stadiului implementării recomandărilor formulate.
7. Tehnici şi metode de supervizare a misiunilor de audit intern.
8. Carta auditului – Elaborarea Cartei auditului intern. Comunicarea Cartei auditului intern. Procedura elaborării Cartei.
9. Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice. Însuşirea prevederilor specifice din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată în 14.05.2015.


Tarif de instruire*
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit / venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.
780 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.

Tarif servicii hoteliere
980 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului.
* serviciile hoteliere sunt opţionale

Avantaje
La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

:: formularul de înscriere


Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Alina VASILACHE, 0753 025.995
nr. de telefon: 0314.283.735; 0213.117.101; 0234.313.320
adresă de e-mail: office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com; eag.bucuresti@gmail.com


* ultima zi de înscrieri 1 octombrie 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply