1,724 citiri

Reforma în domeniul achizițiilor publice – corelarea acțiunilor din cadrul strategiei naționale cu realitatea și cerințele pieței în domeniu / 16 octombrie 2015, București

Revista de Achiziții Publice organizează reuniunea anuală a experților și specialiștilor în domeniul achizițiilor publice cu tema

 

Reforma în domeniul achizițiilor publice – corelarea acțiunilor din cadrul strategiei naționale cu realitatea și cerințele pieței în domeniu

București, Hotel Athenee Palace Hilton, Sala Regina Maria

16 octombrie 2015

 

Moderator eveniment: av. Florin IRIMIA – expert practician în problematica achiziţiilor publice.

Speakeri confirmați:
Marius NICA – Ministrul Fondurilor Europene;
Roxana MÎNZATU – Preşedinte Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP);
Bogdan LEHEL LORAND – Preşedinte Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
Liviu DOMINIC DUMITRU – Director General Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice;
Marius GOGESCU – Specialist în achiziţii publice, Corpul de Control al Guvernului;
Ioana LAZĂR – Director Agenţia Naţională de Integritate (ANI);
Florentina DRĂGAN – Preşedinte complet Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
Eduard BADEA – Specialist în achiziţii publice, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP);
Gheorghe CAZAN – Consultant achiziţii publice, Director General Ceparu şi Irimia Consulting;
av. Călin ALEXE – Mihăilă şi Asociaţii SCA.


Certificare:
Certificat de participare emis de Revista de Achiziţii Publice.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS / MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.


Analiză și dezbateri privind:
• Noile reguli izvorâte din reconfigurarea cadrului legislativ naţional în domeniul achiziţiilor publice, pentru un sistem mai puţin birocratic.
• Întărirea capacității administrative a autorităților contractante – acțiuni viitoare versus modul de reacție al autorităților contractante.
• Dezvoltarea funcţiilor de monitorizare şi supervizare a sistemului de achiziţii publice – mod de abordare viitor versus cadrul actual.
• Programul anual al achiziţiilor publice – obligaţii privind valoarea estimată calculată în funcţie de necesitatea obiectivă de produse, servicii şi lucrări.
• Necesitatea publicării în cadrul SEAP a planurilor anuale de achiziţii publice de către autorităţile contractante. Semnăturile electronice; e-Cert, sistemul de informații on-line gratuit; Sistemele dinamice de achiziție; Catalogul electronic; Noul SEAP.
• Analiză şi dezbateri privind feedback-ul primit de la piaţă, pentru elaborarea caietului de sarcini; Consultările preliminare ale pieţei; reguli de estimare a valorii contractului; încurajarea negocierii în atribuirea contractelor.
• Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice – Impact preconizat în contextul simplificării controlului ex-ante și ex-post şi a îmbunătățirii și extinderii sistemelor de prevenție a conflictelor de interese.
• Întocmirea Formularului de integritate – date şi informații referitoare la procedura de atribuire.
• Emiterea avertismentului de integritate privind potențiale conflicte de interese în procedura de achiziție publică.
• Modalităţi de planificare eficientă şi de alocare mai bună a resurselor; Soluţii privind conceperea unor documentaţii corecte, proporţionale şi neanulabile. Modalităţi de gestionare a controalelor exercitate de autorităţile abilitate.
• Modalităţile de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică; Acte adiţionale; Documente constatatoare; Soluţii eficiente privind: reguli de publicare; termenele limită; Documentul Unic European (DEAU); E – procurement, achiziţia exclusiv electronic; privilegierea criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
• Optimizarea procesului de achiziţie publică; elaborarea documentaţiei de atribuire – restricţii şi recomandări; Utilizarea cu precădere a procedurilor competitive; noi reguli în selecţia şi evaluarea ofertelor.
• Calitatea de terţ susţinător în procedura de achiziţie publică.
• Soluţii privind: evaluările succesive în procedura achiziţiilor publice; analiza practică privind principiile care guvernează achiziţiile publice conform noilor Directive Europene: nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proportionalităţii, eficienţei utilizării fondurilor şi principiul asumării răspunderii.
• Experienţa personalului de specialitate, factor de evaluare a ofertelor. Dematerializarea integrală a achiziţiilor publice; introducerea conceptului de post-calificare.
• Noua lege privind remediile şi căile de atac în materia atribuirii contractelor de achiziţii publice şi a contractelor de concesiune: competenţe în soluţionarea litigiilor, termene şi efectele contestaţiei, măsuri privind unificarea practicii administrativ-teritoriale.
• Limitele şi identificarea limitelor în care contestatorul poate valorifica informaţiile noi, obţinute cu prilejul studiului dosarului achiziţiei, în perioada de soluţionare a contestaţiei; rolul CNSC.
• Responsabilizarea autorităţilor contractante în cadrul procedurii de soluţionare a căilor de atac. Drepturi şi obligaţii.


Tarif de participare: 380 lei/participant (exclusiv TVA).
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, suport de curs, materiale informative, înregistrarea evenimentului, coffee break, lunch.

:: formularul de înregistrare


În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne trimiteți până la data de 8 octombrie 2015 la adresa de e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@eag.ro sau la telefon/fax: 021.311.71.01; 0234.313.320 sau la:
Coordonator eveniment: Vlad CHELMUȘ, nr. de telefon: 0753.025.991
Director eveniment: Nadina COJOCARU, nr. de telefon: 0753.025.978

Evenimente conexe

Leave a Reply