Forumul achizițiilor publice / 27 noiembrie 2015, București

Revista de Achiziții Publice organizează

Forumul achizițiilor publice

– Analiză şi recomandări în baza celor mai noi reglementări în materia achiziţiilor publice –
București, Hotel Intercontinental, Centrul de conferințe

27 noiembrie 2015

Forum-ul se adresează persoanelor din toate domeniile de activitate, interesate de problematica achiziţiilor publice şi are ca obiectiv analiza şi dezbaterile în legătură cu Strategia Naţională de Achiziţii Publice ce cuprinde proiecte referitoare la: Legea privind achiziţiile publice; Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea CNSC; Legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; Legea privind achiziţiile sectoriale.


Moderator eveniment: av. Florin IRIMIA – expert practician în problematica achiziţiilor publice.
La eveniment vor fi prezenţi pentru a răspunde participanţilor, reprezentanţi din cadrul: Ministerului Fondurilor Europene, Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţiei Naţionale de Integritate, consultanţi, avocaţi, specialişti europeni în domeniul achiziţiilor publice:
Marius GOGESCU – Specialist în achiziţii publice, Corpul de Control al Guvernului;
Ioana LAZĂR – Director Agenţia Naţională de Integritate (ANI);
Florentina DRĂGAN – Preşedinte complet Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
Eduard BADEA – Specialist în achiziţii publice, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP);
Milica DOBROTĂ – Expert practician achiziţii publice în domeniul fondurilor europene.

Certificare
– Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice;
– La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia ”EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

Teme în dezbatere:
• Programul anual al achiziţiilor publice începând cu 2016 – obligaţii privind valoarea estimată calculată în funcţie de necesitatea obiectivă de produse, servicii şi lucrări.
• Dezvoltarea funcţiilor de monitorizare şi supervizare a sistemului de achiziţii publice – mod de abordare viitor versus cadrul actual.
• Metode de evaluare practice, pentru identificarea şi pregătirea procedurilor de atribuire.
• Includerea feedback-ului de la piaţă la definitivarea caietului de sarcini / documentaţiei descriptive; consultările preliminare ale pieţei; reguli de estimare a valorii contractului; încurajarea negocierii în atribuirea contractelor.
• Măsuri de corecţie şi ajustare a preţului / obiectului şi clauzelor specifice în cadrul derulării contractelor de achiziţie publică.
• Acte adiţionale şi: documente constatatoare, reluarea competiţiei, modificarea substanţială a contractului, clauzele de variaţie, retragerea unui membru al asocierii contractante, înlocuirea contractantului.
• SEAP; Proceduri de atribuire off-line şi on-line (fonduri publice, fonduri europene): licitaţia deschisă (paşii de parcurs).
• Necesitatea publicării în cadrul SEAP a planurilor anuale de achiziţii publice de către autorităţile contractante. Semnăturile electronice; e-Cert, sistemul de informații on-line gratuit; Sistemele dinamice de achiziție; Catalogul electronic; Noul SEAP.
• Soluţionarea litigiilor şi căilor de atac: noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cerere de recurs împotriva deciziei CNSC.
• Măsuri de evitare a contestaţiilor; clarificări în soluţionarea contestaţiilor; contestarea procedurilor de achiziţie publică în faţa instanţelor; Limitele şi identificarea limitelor în care contestatorul poate valorifica informaţiile noi, obţinute cu prilejul studiului dosarului achiziţiei, în perioada de soluţionare a contestaţiei.
• Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice – Impact preconizat în contextul simplificării controlului ex-ante și ex-post, a îmbunătățirii și
extinderii sistemelor de prevenție a conflictelor de interese.
• Întocmirea Formularului de integritate – date şi informații referitoare la procedura de atribuire.
• Emiterea avertismentului de integritate privind potențiale conflicte de interese în procedura de achiziție publică.
• Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese / criteriile discriminatorii / aplicarea procedurii accelerate / încheierea şi tratamentul actelor adiţionale la contractele de bază).
• Nereguli, prevenire şi chei de verificare; Transparenţa şi concordanţa dintre preţul la care s-a încheiat contractul şi preţul plătit.
• Soluţii privind: evaluările succesive în procedura achiziţiilor publice; analiza practică privind principiile care guvernează achiziţiile publice conform noilor proiecte.
• Abordări practice la problemele privind:
– Parteneriatul pentru inovare – în ce măsură răspunde necesităţilor autorităţilor contractante;
– Posibilitatea autocorectării în timpul unei proceduri de achiziţii publice vs. tratament egal;
– Modificarea contractelor aflate în curs de derulare, posibilă afectare ex-post a rezultatului procedurii;
– Documentul european de achiziţie unic (DEAU) privind îndeplinirea cerinţelor de calificare; abordare legală vs. practică;
– Împărţirea pe loturi, proceduri mai flexibile;
– Plata directă a subcontractanţilor; motiv de asigurare eficientă a derulării contractului, în condiţiile asumate de părţi;
– Noutăţi legislative privind contractele de execuţie şi contractele FIDIC.
• Reguli de bună pactică; Dezbateri şi răspunsuri la problemele participanţilor.
• Elemente de interes pentru participanţi privind Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice; proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale; proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.


Tarif de participare: 400 lei / participant (TVA exclusiv).
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, suport de curs, materiale informative, coffee break şi lunch.

:: formularul de înscriere


În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 20 noiembrie 2015 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro sau la telefon / fax: 031.428.37.35, 0234/313.320 sau la:
Coordonator eveniment: Carmen ŞERBĂNOIU 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978