1,960 citiri

Intrarea în vigoare a noilor Coduri. O primă evaluare / 15 aprilie 2016, București

Institutul de Cercetări JuridiceAcad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române organizează sesiunea anuală de comunicări științifice

Intrarea în vigoare a noilor Coduri. O primă evaluare

Bucureşti, Casa Academiei, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sectorul 5

15 aprilie 2016

Intrarea în vigoare a noilor Coduri legislative (civil – 01.10.2011, de procedură civilă – 15.02.2013, penal şi de procedură penală- 29.01.2014), au adus o serie de schimbări în mediul juridic românesc.

Codurile civile au avut ca premisă, pe de o parte, printre altele, înlăturarea deficiențelor sistemului judiciar civil, urmărind realizarea practicii unitare la nivelul instanțelor, accelerarea soluționării cauzelor, definirea clară și detaliată a principiilor procesului civil, iar, pe de alta, modernizarea reglementării raporturilor juridice civile printre altele prin afirmarea unității dreptului privat, schimbarea concepției cu privire la patrimoniu și la prescripția extinctivă, reglementarea unitară și detaliată a drepturilor persoanelor și apărării acestora și a materiei obligațiilor în concordată cu tendințele europene în domeniul contractelor. De asemenea, Codurile penale au schimbat din temelii răspunderea penală: separarea funcţiilor judiciare în procesul penal, introducerea instituției judecătorului de drepturi şi libertăţi şi cea a judecătorului de cameră preliminară; modificarea măsurilor preventive prin introducerea arestului la domiciliu, introducerea sistemului zilelor-amendă, infracțiuni care aduc atingere domiciliului și vieții private și lista ar putea continua.

Din această perspectivă, în cadrul secţiunilor sale (drept privat, drept public, drept penal), sesiunea de comunicări ştiinţifice 2016 îşi propune o analiză a noului cadru legislativ, care s-a dorit a fi unul modern și care să răspundă pe deplin imperativelor funcționării unei justiții moderne, adaptate așteptărilor sociale, precum și necesității creșterii calității acestui serviciu public.

Pentru înscriere vă invităm să transmiteţi formularul de participare până la termenul stabilit (31 ianuarie 2016), la adresa de e-mail : icj_conferinte@yahoo.com.

Lucrările in extenso se vor transmite până, cel mai târziu, la data de 1 martie 2016, la aceeași adresă de e-mail.

Lucrările se redactează în limba română, în limita a 6-8 pagini, în considerarea formatului cerut (Instrucțiuni tehnoredactare), având incluse abstractul și cuvintele cheie, redactate în limba română și în limba engleză. Lucrarea in extenso este supusă unui proces de tip double blind peer review, realizat de referenţii ştiinţifici ai sesiunii științifice, în conformitate cu cele mai înalte standarde ştiinţifice internaţionale. Lucrările acceptate de Comitetul ştiinţific al Sesiunii, vor fi notificate ca atare autorilor până la data de 21 martie 2016. Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria tematică a Sesiunii, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră şi nu se refac în termen rezonabil, potrivit observaţiilor şi sugestiilor Comitetului ştiinţific.

Taxa de participare este de 200 lei, și se achită până la data de 24 martie 2016. Taxa de participare include: accesul la lucrările conferinţei, mapa conferinţei, un exemplar din Volumul Sesiunii, Certificatul de Participare, pauza de cafea, prânzul (bufet) şi alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment.

Taxa de participare se achită în contul Institutului de Cercetări Juridice, RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cod fiscal 4433910, cu menţiunea „taxă sesiune științifică_2016”, urmat de numele autorului. Plata se poate efectua şi prin oficiile poştale (mandat poştal).
Taxa se achită pe articol şi nu pe autori. Un autor va putea participa cu o singură lucrare ca unic autor. Se acceptă și lucrări în coautorat.

Înregistrarea în conferinţă va fi confirmată numai după transmiterea, prin e-mail (icj_conferinte@yahoo.com.) a dovezii de plată a taxei, scanată și salvată ca fișier pdf (de exemplu: Popescu.C._taxa/Popescu.C_Ionescu.V_taxa), cu menţiunea ” Taxă sesiune ICJ”.

Plata taxei de participare, înainte de notificarea acceptării lucrării, nu garantează acceptarea şi publicarea articolului şi nici nu va fi returnată în caz de neacceptare a articolului.

Programul detaliat al conferinței va fi disponibil, începând cu data de 13 aprilie 2016, după definitivarea acestuia, în funcţie de lucrările ştiinţifice ce vor fi susţinute.

Pentru informaţii suplimentare sub aspect organizatoric (înscriere, tehnoredactare, modalitatea de plată, plata efectivă a taxei de participare, program) vă puteţi adresa persoanei de contact, dna. Iolanda Vasile, la adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com. sau la telefon 021.318.81.06 interior 2.400.

:: formularul de înscriere

Evenimente conexe

Leave a Reply