4,233 citiri

Forum achiziții publice / 9 iunie 2016, București

Expert Aktiv Group organizează

Forum achiziții publice

– Soluţii aplicative în abordarea noilor modificări legislative privind achizițiile publice; practica noilor NORME METODOLOGICE –

București, Hotel Sheraton, Sala Arizona

9 iunie 2016

În cadrul evenimentului se vor analiza şi dezbate cele mai importante modificări legislative ale achiziţiilor publice, adoptate în lumina Directivelor europene şi a documentelor premergătoare acesteia. Participanţii vor afla şi ce se întâmplă, cum şi în ce bază se iniţiază proceduri în perioada imediată adoptării legislaţiei până la intrarea acesteia în vigoare şi acţiunile organelor de control în aceeaşi perioadă de tranziţie.

Speakeri din cadrul ANAP, CNSC, avocaţi, specialişti, consultanţi, care au participat la noua armonizare legislativă:
Eduard BADEA – Specialist în achiziţii publice;
Florentina DRĂGAN – Preşedinte complet Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
Gelu CAZAN – Consultant achiziţii publice.

Certificare: Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

Analiză și dezbateri, privind:
NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE a noii legislaţii privind achiziţiile publice:
• Schimbarea adusă de strategia de contractare, pe etape: pregătirea procesului de achiziție și derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziției şi recurgerea la expertiza externă.
• Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziției.
• Detalierea modalităților de consultare a pieței.
• Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP; Noi reguli privind evaluarea ex-ante a documentației de atribuire.
• Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preț” și „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul.
• Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri.
• Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă: perioade și date limită pentru oferte.
• O nouă abordare ce trebuie urmată de autoritățile contractante în procesul de evaluare a ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanților; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora în orice moment.
• Eliminarea rigidităţii “prețului neobișnuit de scăzut”; identificarea de către comisia de evaluare a elementelor de preț ce diferă cu mult de prețurile pieței.
• Alte noutăţi de importanţă majoră.
Noul sistem al achiziţiilor publice în România: componenta instituţională şi componenta legislativă; Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac:
• Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, cf. Instrucțiunii nr. 1 din 2 martie 2016; Instrucțiunea nr. 2 din 31 martie 2016 privind aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), art. 188 alin. (2) lit. a) și art. 188 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006.
• Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; noile praguri valorice valabile pentru proceduri şi pentru achiziţia directă; modalitățile de aplicare a procedurii simplificate – Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice.
• Procedurile de atribuire reglementate de lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitația deschisă; licitația restrânsă; negocierea competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; concursul de soluții; procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale/servicii specifice; acordul cadru, sistemul dinamic.
• Legea nr. 20/2016 – utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line şi off-line; licitaţia deschisă şi paşii de urmat; Catalogul electronic şi noul SEAP; dosarul achiziţiei – trasabilitatea acţiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziţiei publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
• Dezvoltarea platformei SICAP; publicarea modificărilor contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru (prețul final al contractului); mesaje de atenţionare; rezultatele implementării SICAP; generarea de rapoarte și statistici; interconectarea sistemului informatic al CNSC cu SICAP.
• Activităţi de achiziţie centralizată; Plăţi directe către subcontractanţii declaraţi; Reguli privind parteneriatul pentru inovare; Includerea feedback-ului de piaţă la definitivarea caietului de sarcini/documentaţiei descriptive; reguli de estimare a valorii contractului; împărţirea pe loturi, proceduri mai flexibile.
• Consultarea preliminară a pieţei – derularea consultării prin intermediul SICAP şi publicarea de către autoritatea contractantă a documentului rezultat în urma procesului de consultare al pieţei. Reguli de evitare a conflictului de interese; Reguli de publicitate; transparenţa şi autocorectarea în timpul unei proceduri vs. tratamentul egal. Plata directă a subcontractanţilor; Finalizarea procedurii de atribuire. Informarea candidaţilor/ofertanţilor.
• Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preţ; Documentul unic de achiziţie european (DEAU); Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de drept public sau privat.
• Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; actele adiţionale; noutăţi privind contractele FIDIC.
• Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modifcări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC.
• Evaluarea ex-ante a documentaţiei de atribuire; Regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.

Tarif de participare: 400 lei/participant (exclusiv TVA).
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, materiale informative, coffee break şi lunch.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 2 iunie 2016 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 031.428.37.35, 0234/313.320 sau la:
Coordonator eveniment: Carmen ŞERBĂNOIU 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978

Evenimente conexe

Leave a Reply