3,136 citiri

[ Cum a fost ] Probleme actuale de drept european instituţional şi privat (ed. 3) / 17 iunie 2016, București

Cum a fost

Dreptul Uniunii Europene a devenit, în ultimii ani, un instrument indispensabil fiecărui jurist. Această ”nouă ordine juridică de drept internațional” (CJCE, C – 26/62 Van Gend en Loos), care își construiește pe zi ce trece rădăcini din ce în ce mai puternice în sistemele de drept naționale, se întâlnește în domenii din cele mai variate, reglementând viața economică a operatorilor pe piața unică, dar și aspecte ce vizează protecția socială, protecția consumatorului și protecția drepturilor omului, competența instanțelor judecătorești, cooperarea în materie judiciară, aspecte vamale și de politică externă.

În acest context, societatea civilă de avocaţi STOICA & Asociaţii, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universităţii București şi Colegiul Juridic Franco – Român de Studii Europene a organizat conferinţa „Probleme actuale de drept european instituţional şi privat – (ed. 3), care a avut loc pe data de 17 iunie 2016, în Sala Constantin Stoicescu a Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti.

Conferinţa s-a bucurat de participarea a peste 100 de invitaţi: magistraţi, avocaţi, consilieri juridici din companii autohtone şi străine şi din instituţiile publice, cadre didactice din învăţământul superior, precum şi alte persoane interesate de problemele actuale de interpretare şi aplicare a dreptului european.

Conferința a fost centrată în jurul instituției hotărârii preliminare și al rolului judecătorului național în interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene, precum și în jurul perspectivei ieșirii din Uniunea Europeană a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în urma referendumului care urmează a fi organizat în data de 23 iunie. În studiul de caz s-au analizat consecinţele practice ale hotărârii CJUE C -69/14 în cauza Dragoș Constantin Târșia împotriva Statul român şi Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor. În partea a doua a conferinţei au fost descrise regulile de procedură ale Curții Unice în materie de Brevete şi problemele teoretice şi practice legate de clauzele abuzive în contractele bancare, precum şi de noul mecanism al dării în plată.

Conferința de drept european a fost deschisă de lector univ. dr. Daniela-Anca Deteşeanu, Prodecan al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti, și de dl. Christophe Gigaudaut, consilier de cooperare în cadrul Ambasadei Franței în România și Director al Institutului Francez Român.

Conf. univ. dr. Anne Rigaux a realizat o scurtă prezentare a instituției hotărârii preliminare, subliniind faptul că aceasta îndeplinește două funcții esențiale: interpretarea dreptului Uniunii Europene și controlul validității actelor dreptului Uniunii Europene.

Prof. univ. dr. Vlad Constantinesco a cercetat autoritatea hotărârilor preliminare, atât prin raportare la judecătorul național care sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cât și prin raportare la ceilalți judecători naționali. Concluzia sa a fost că atât hotărârile preliminare de interpretare, cât și cele de stabilire a validității actelor Uniunii Europene, sunt obligatorii pentru toți judecătorii, deopotrivă pentru cel care a sesizat Curtea, cât și pentru ceilalți judecători confruntați ulterior cu aceeași problemă de drept. În acest context, prof. univ. dr. Vlad Constantinesco a pus următoarea întrebare: hotărârea preliminară produce un efect inter partes sau erga omnes? Deși, la prima vedere, am fi tentați să adoptăm cea de-a doua soluție, opinia prof. Vlad Constantinesco este că hotărârea preliminară excede sistemului de drept romano-germanic și înclină către sistemul common-law. În consecință, hotărârea preliminară trebuie privită ca un precedent judiciar, caracterizată în mod extraordinar de o îmbinare armonioasă între rigoare și suplețe.

Prof. univ. dr. Denys Simon a completat discuția despre autoritatea hotărârii preliminare față de instanțele naționale cu autoritatea în timp a hotărârilor pronunțate de instanța europeană. Aplicarea în timp a hotărârilor preliminare reprezintă o problemă de drept din ce în ce mai discutată în doctrină, prezentând, uneori, dificultăți serioase în practică. În esență, interesează soarta situațiilor juridice născute anterior adoptării hotărârii preliminare. S-a apreciat că în această materie guvernează principiul retroactivității, întrucât norma interpretativă face corp comun cu norma interpretată și, prin urmare, trebuie aplicată încă de la intrarea în vigoare a acesteia din urmă. Cu toate acestea, există și unele excepții, justificate, în principiu, de securitatea juridică și de necesitatea asigurării unui echilibru între interesele în cauză, în special atunci când prin aplicarea retroactivă ar fi adusă atingere bunei-credințe a justițiabililor care au acționat în temeiul legii în forma interpretată la data acțiunii lor. Excepțiile trebuie prevăzute în mod expres în cuprinsul hotărârii preliminare. În absența unei precizări în acest sens, judecătorul național este autorizat să limiteze în timp efectele unei hotărâri judecătorești numai în situația în care aplicarea retroactivă a acesteia ar fi contrară dreptului Uniunii Europene.

Prof. univ. dr. Camelia Toader a abordat o temă deosebit de utilă judecătorului național de astăzi, confruntat cu numeroase probleme de drept european: libertatea și constrângerile judecătorului român în procesul de interpretare și aplicare a hotărârilor CJUE, sens în care a prezentat o serie de hotărâri CJUE privind stabilirea limitelor de acțiune ale judecătorului național în procesul complex de interpretare și de aplicare a dreptului Uniunii Europene.

Prof. univ. dr. Denys Simon a subliniat rolul esențial pe care îl joacă judecătorul național în asigurarea efectivității dreptului Uniunii Europene, judecătorul european fiind ”cel care proclamă prioritatea dreptului Uniunii Europene”, iar judecătorul național ”cel care asigură efectiv respectarea acestei priorități”.

În exemplificarea puterilor, dar, totodată, și a obligațiilor pe care judecătorul național le are în calitatea sa de judecător de drept comun al dreptului Uniunii Europene, conf. univ. dr. Anne Rigaux a adus în discuție asigurarea de către judecătorul național a unei protecții provizorii a drepturilor prevăzute de actele Uniunii Europene în favoarea justițiabililor, iar prof. Denys Simon a abordat tema angajării răspunderii statului membru pentru încălcări aduse dreptului Uniunii Europene, aducând importante precizări cu privire la condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii unor despăgubiri de către justițiabili.

Cea de a doua parte a conferinţei a debutat cu analizarea, de către av. Laura Elena Radu şi av. Dan Rareş Răducanu, Senior Partners, STOICA & Asociaţii, a efectelor Hotărârii CJUE în cauza Târşia c. României, în contextul în care instanţa de la Luxemburg a reţinut faptul că dreptul Uniunii şi principiile echivalenţei şi efectivităţii nu se opun ca o instanţă naţională să nu aibă posibilitatea de a revizui o hotărâre definitivă pronunţată în cadrul unei acţiuni de natură civilă, în cazul în care această hotărâre se dovedeşte incompatibilă cu interpretarea dreptului Uniunii, reţinută de Curtea de la Luxemburg ulterior datei rămânerii definitive a hotărârii, chiar dacă o astfel de posibilitate există în privinţa unor hotărâri pronunţate în acţiuni de natură administrativă.

Următoarea discuţie a vizat perspectivele unui eventuale ieşiri a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (Brexit), în urma referendumului din 23 iunie. În acest context, scriitorul şi pianistul Andrei Vieru a dat citire articolului „Europa în faţa istoriei sale”, subliniind faptul că Europa nu este un proiect comun ci suma unor proiecte incompatibile. Mai mult, europenii au ales să se uite la trecut pentru a se învinovăţi, iar astfel, folosindu-se de culpa războaielor secolului trecut, aceştia se află într-o dramă oedipiană. În completarea acestei alocuţiuni, prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Founding Partner, STOICA & Asociaţii, a schimbat paradigma discuţiei, amintind faptul că, deşi Donald Tusk avea dreptate atunci când spunea că „trebuie să renunţăm la utopii”, nu există o naţiune europeană, dar există un spaţiu juridic european. Astfel, idealurile asumate de o Europă unită trebuie asumate, iar acest lucru se evidenţiază în proximitatea crizelor, acolo unde, dând dovadă de hotărâre, intransigenţa este singurul răspuns la intransigenţă. În acest context, avocatul şi publicistul Sever Voinescu a evidenţiat faptul că Uniunea Europeană se află într-o criză de proiect, denunţând ipocrizia din capitalele europene care nu au arătat empatie faţă de decizia Londrei de a organiza acest referendum. Oricare ar fi rezultatul referendumului, nu trebuie să prevaleze teama unui precedent, deoarece dacă alte state membre vor dori schimbări la rândul lor, acest fapt va duce la consolidarea UE în ansamblul său.

Av. Dragoş Bogdan, Partner, STOICA & Asociaţii, a discutat despre Sistemul brevetului unic european, punctând aspectele legislative pendinte, care ar urma să fie puse în practică în 2017. Astfel, este vorba despre un brevet cu efect unitar pe teritoriul UE şi a unor state terţe, alături de o instanţă specializată în acest sens „Curtea Unică în materie de Brevete”, organizată pe trei grade de jurisdicție şi având competenţă exclusivă în materia acţiunilor în contrafacere, revocare, despăgubiri sau în privinţa măsurilor provizorii.

Prof. univ. dr. Marieta Avram, Senior Partner, STOICA & Asociaţii,  a abordat tema deosebit de recentă a Legii nr. 77/2016 privind darea în plată. Asemănând istoria „confruntării consumator-bancă” cu Războiul celor două roze din istoria Angliei (1455-1458), se poate considera că în litigiile dintre cele două părţi, limitate iniţial la clauze abuzive din contractele de credit, s-a deschis un nou capitol, acela al dării în plată. Astfel, legea care a instituit acest mecanism are la bază ipocrizia dintre expunerea de motive şi soluţiile efectiv propuse, în speţă între obiectivul re-echilibrării dezechilibrului contractual şi faptul că nicăieri în cuprinsul legii dării în plată nu se face referire la situaţia financiară a consumatorului.


* Evenimentul a fost transmis LIVE@JURIDICE.


ÎNREGISTRAREA VIDEO

Partea I

Partea a II-a

Partea a III-a

Partea a IV-a

Partea a V-a


Societatea de Avocatură STOICA & Asociaţii, Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti şi Colegiul Juridic Franco – Român de Studii Europene organizează conferinţa

Probleme actuale de drept european instituţional şi privat (ed. 3)

București, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Sala Constantin Stoicescu

17 iunie 2016, 9:00-17:30

Invitaţi speciali
· Prof. univ. dr. Vlad Constantinesco, Universitatea din Strasbourg;
· Conf. univ. dr. Anne Rigaux, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne;
· Prof. univ. dr. Denys Simon, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne;
· Prof. univ. dr. Camelia Toader, Judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Moderatori
· Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Founding Partner, STOICA & Asociaţii;
· Prof. univ. dr. Vlad Constantinesco, Universitatea din Strasbourg.

Agenda conferinţei
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-9:45 Discurs de întâmpinare
Lector univ. dr. Daniela-Anca Deteşeanu, Prodecan al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti
Dl. Christophe Gigaudaut, Consilier de Cooperare, Director al Institutului Francez din România

09:45-11:00 TEMA 1. Efectele hotărârilor pronunţate cu efect prejudicial
Introducere
Conferenţiar dr. Anne Rigaux, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne
Care este autoritatea hotărârilor pronunţate cu efect prejudicial?
Prof. univ. dr. Vlad Constantinesco, Universitatea din Strasbourg
Care sunt efectele în timp ale hotărârilor pronunţate cu efect prejudicial?
Prof. univ. dr. Denys Simon, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne
Libertăţile şi limitările judecătorului român în interpretarea şi aplicarea hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Prof. univ. dr. Camelia Toader, Judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
11:00-11:30 Pauză de cafea

11:30-13:00 TEMA 2. Judecătorul naţional, judecător de drept comun al Uniunii Europene
Prezentarea generală a funcţiei judecătorului naţional
Prof. univ. dr. Denys Simon, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne
Conflictul dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional al Statelor membre Protecţia provizorie a drepturilor legate de dreptul Uniunii Europene
Conferenţiar dr. Anne Rigaux, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne
13:00-14:00 Masă de prânz și degustare de vinuri AVINCIS, domeniul viticol Vila Dobruşa, Drăgăşani, România – Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept

14:00-15:00 STUDIU DE CAZ
Hotărârea CJUE (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015, cauza C-69/14, Dragoș Constantin Târșia împotriva Statul român şi Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor
Prof. univ. dr. Denys Simon, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne
Av. Laura Elena Radu, Senior Partner, STOICA & Asociaţii
Av. Dan Rareş Răducanu, Senior Partner, STOICA & Asociaţii

15:00-16:00 MASĂ ROTUNDĂ
Perspectivele unei ieşiri a Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană în urma referendumului din 23 iunie
Prof. univ. dr. Vlad Constantinesco, Universitatea din Strasbourg
Conf. dr. Anne Rigaux, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne
Prof. univ. dr. Denys Simon, Şcoala de drept de la Sorbonne, Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne
Prof. univ. dr. Camelia Toader, Judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Dl. Sever Voinescu, avocat şi publicist
Dl. Andrei Vieru, pianist şi scriitor
16:00-16:30 Pauză de cafea
16:30-16:45 Prima procedură civilă pan-europeană: regulile de procedură ale Curții Unice în materie de Brevete
Av. Dragoş Bogdan, Partner, STOICA & Asociaţii
16:45-17:15 Războiul celor două roze: clauzele abuzive în contractele bancare
Darea în plată: un nou mecanism de protecţie a consumatorului?
Prof. univ. dr. Marieta Avram, Departamentul de drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Senior Partner STOICA & Asociaţii
17:15-17:30 Networking


* accesul la conferinţă se va face doar pe baza confirmării participării, până în data de 15 iunie 2016, la adresa de e-mail: evenimente@stoica-asociatii.ro.

Evenimente conexe

Leave a Reply