2,796 citiri

Probleme practice în procesul de implementare a noilor reglementări privind achizițiile publice / 30 septembrie 2016, București

Expert Aktiv Group organizează reuniunea anuală a experților și specialiștilor în domeniul achizițiilor publice cu tema

Probleme practice în procesul de implementare a noilor reglementări privind achizițiile publice

București, Hotel Sheraton, Sala Arizona

30 septembrie 2016

 

Moderator eveniment: Petrică-Mihail MARCOCI, cadru universitar, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei în domeniul achizițiilor publice.

Cuvânt de deschidere – Bogdan PUŞCAŞ, Preşedinte Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.

Speakeri invitați:
Silviu-Cristian POPA – preşedinte Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
Mihai FENTZEL – șef Serviciu Inspecţia de Integritate Agenţia Naţională de Integritate;
Eduard BADEA – specialist achiziţii publice;
Florentina DRĂGAN – preşedinte complet Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
Marius GOGESCU – specialist achiziţii publice;
Gelu CAZAN – consultant achiziţii publice;
av. Călin ALEXE – expert practician în problematica achiziţiilor publice;
Dan-Rareş RĂDUCANU – avocat practician în achiziţii publice.

Certificare:
Certificat de participare emis de Revista de Achiziţii Publice. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

Analiză și dezbateri privind:
Normele metodologice de aplicare a noii legislaţii privind achiziţiile publice: HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
• Schimbarea adusă de strategia de contractare, pe etape: pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă.
• Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; Detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (documentul unic european, DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP.
• Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul.
• Procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (online) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare simplificat, însoţit de documentaţia de atribuire aferentă: perioade şi date limită pentru oferte.
• O nouă abordare ce trebuie urmată de autorităţile contractante în procesul de evaluare a ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora în orice moment.
• Eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”; identificarea de către comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă cu mult de preţurile pieţei.
• Alte noutăţi şi aplicabilitatea lor considerate de importanţă majoră, la propunerea speakerilor şi a participanților.
Aspecte practice privind Noul sistem al achiziţiilor publice în România: componenta instituţională şi componenta legislativă:
• Legea 98/2016 privind achiziţiile publice: proceduri de atribuire şi praguri de aplicabilitate; termene; consultarea pieţei; împărţirea pe loturi (facilităţi pentru IMM-uri); DEAU; E-Certis; Etichete; reguli de evitare a conflictului de interese; eligibilitatea; informarea candidaţilor/ofertanţilor; modificarea contractelor.
• Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale: praguri privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele speciale; Consultări preliminare ale pieţei; Utilizarea DEAU; Etichete; Arhiva de certificare online (e-Certis); Confidenţialitate; Tipuri de proceduri; Criteriul de atribuire: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”; Conflictul de interese; Utilizarea capacităţilor altor entităţi; Modificarea contractelor în derulare.
Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii: Principii legislative şi practice; Pragul şi metode de calculare a valorii estimate a concesiunilor; Durata concesiunii; Combaterea corupţiei şi prevenirea conflictelor de interese;
• Proceduri de atribuire: licitaţia deschisă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare a unui anunţ de concesionare; Criterii de atribuire; Modificarea contractelor de concesiune; Încetarea concesiunilor. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică/a contractelor de concesiune/organizarea şi funcţionarea CNSC: Competenţe de soluţionare a litigiilor în procesul de atribuire; Notificarea prealabilă; Căi de atac: administrativ-jurisdicţională/judiciară; Cauţiunea; Suspendarea procedurii de atribuire; Soluţionarea contestaţiei; Calea de atac împotriva deciziilor CNSC; Nulitatea contractelor.
Analiza, dezbateri şi soluţii la problemele participantilor, privind:
• Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; noile praguri valorice valabile pentru proceduri şi pentru achiziţia directă; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate – Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice.
• Procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; negocierea competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; concursul de soluţii; acordul cadru, sistemul dinamic.
• Legea nr.20/2016 – utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line şi off-line; licitaţia deschisă şi paşii de urmat; Catalogul electronic şi noul SEAP; dosarul achiziţiei – trasabilitatea acţiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziţiei publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
• Dezvoltarea platformei SICAP; publicarea modificărilor contractului de achiziţie publică/acordului-cadru (preţul final al contractului); mesaje de atenţionare; rezultatele implementării SICAP; generarea de rapoarte şi statistici; interconectarea sistemului informatic al CNSC cu SICAP; Activităţi de achiziţie centralizată; Plăţi directe către subcontractanţii declaraţi; Includerea feedback-ului de piaţă la definitivarea caietului de sarcini/documentaţiei descriptive; reguli de estimare a valorii contractului.
• Reguli de publicitate; transparenţă şi autocorectarea în timpul unei proceduri vs. tratamentul egal. Plata directă a subcontractanţilor.
• Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preţ; Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de drept public sau privat; actele adiţionale; noutăţi privind contractele FIDIC.
• Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modifcări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC.
• Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP realizată în conformitate cu HG nr. 394/2016, HG nr. 395/2016 şi ale Ordinului nr. 264/2016 publicat în M.Of. nr. 432/9 iunie 2016; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.

Tarif de participare: 400 lei/participant (exclusiv TVA).
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, suport de curs, materiale informative, coffee break, lunch.

:: formularul de înregistrare

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 22 septembrie 2016 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320 sau la: Coordonator eveniment: Anca VASILOIU 0753.025.987; Director eveniment: Carmen ŞERBĂNOIU: 0753.025.982.

Evenimente conexe