Bune practici în achiziții publice / 1-5 iunie 2017, Mamaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Bune practici în achiziții publice

– Practica soluționării neregulilor în aplicarea noului cadru legislativ –

Mamaia, Hotel Riviera

1-5 iunie 2017

TRAINERI:
– Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);
– Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
Gelu CAZAN, consultant în achiziţii publice.

CERTIFICARE:
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TEMATICA cu accent pe achiziţiile sectoriale, în funcţie de solicitările participanţilor:
Normele metodologice de aplicare a noii legislaţii privind achiziţiile publice: HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• HG nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi HG nr. 867/2016;
• Instrucţiunea ANAP nr.1/2017 emisă în aplicarea art.179 lit. g) şi art.187, art 192 lit. g) şi a art. 209 alin.(8) din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
• Pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă;
• Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP;
• Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul;
• Procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) ca regulă pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare simplificat;
• Evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora în orice moment;
• Eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”; identificarea de către comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă cu mult de preţurile pieţei.
Aspecte practice privind componența instituţională şi componența legislativă: Legea 98/2016; Legea 99/2016; Legea 100/2016; Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică/ a contractelor de concesiune şi pentru funcţionarea CNSC.
Analiză, dezbateri şi soluţii la problemele participanţilor, privind:
• Programul anual al achiziţiilor publice, obligaţii; compartimentul intern specializat în achiziţii; serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă;
• Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; noile praguri valorice pentru proceduri şi pentru achiziţia directă; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate;
• Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţie şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi;
• Procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; negocierea competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; acordul cadru, sistemul dinamic;
• DEAU pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare;
• Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
Legea nr. 20/2016utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line şi off-line; licitaţia deschisă şi paşii de urmat; Catalogul electronic şi noul SEAP; dosarul achiziţiei – trasabilitatea acţiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziţiei publice;
• Dezvoltarea platformei SICAP; publicarea modificărilor contractului (preţul final al contractului); mesaje de atenţionare; rezultatele implementării SICAP; generarea de rapoarte şi statistici; interconectarea sistemului informatic al CNSC cu SICAP; Includerea feedback-ului de piaţă la definitivarea caietului de sarcini/documentaţiei descriptive;
• Reguli de publicitate; transparenţă şi autocorectarea în timpul unei proceduri; tratamentul egal; plata directă a subcontractanţilor; acte adiţionale şi modificarea substanţială a contractului; documentele constatatoare.
Prevederi speciale şi mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică – Legea nr. 184/2016 în vigoare din iunie 2017.
• Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preţ; Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de drept public sau privat; actele adiţionale; noutăţi privind contractele FIDIC.
Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC. Competenţe de soluţionarea litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune; Notificarea prealabilă; Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională; Contestarea pe cale judiciară. Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului; Cauţiunea.
Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat; analiza comparativă.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP realizată în conformitate cu HG nr. 394/2016, HG nr. 395/2016 şi ale Ordinului nr. 264/2016 publicat în M.Of. nr. 432/9 iunie 2016; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.

TARIF DE INSTRUIRE*740 lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE** – 1.080 lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015).
**serviciile hoteliere sunt opţionale.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 22 mai 2017 în limita locurilor disponibile.

AVANTAJE !!!
– Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.
– Hotel RIVIERA este situat la 20 m de mare şi este renovat în anul 2016.

:: formularul de înregistrare

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de
curs: Olivia LIHU – 0753.025.983, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320; e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com.