Challenges of Doing Business in the Global Economy” – CBGE 2017 (ed. 5) / 12-13 mai 2017, București

Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Relații Economice Internaționale în colaborare cu Asociaţia Română de Drept și Afaceri Europene organizează conferința internațională

Challenges of Doing Business in the Global Economy” – CBGE 2017 (ed. 5)

București, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4

12-13 mai 2017

Secţiuni
I. Economie globală şi relaţii economice internaţionale
Economie şi afaceri internaţionale;
Responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă;
Etică în afacerile internaţionale.

II. Cadrul actual al mediului de afaceri global
Comerţ – servicii; e-business;Cercetări de piaţă;
Politici şi programe de marketing;
Finanţe, Contabilitate şi Audit

III. Mediul socio-juridic și educațional global
Drept, Mediere, Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice
Istorie, Filologie, Ştiinţe ale comunicării

Obiective
a) Stimularea procesului inovării, ca efect al implementării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi promovarea relaţiilor economice ale României cu celelalte ţări.
b) Crearea de punţi de legătură între cercetarea fundamentală şi deciziile de politică economică, pe baza analizelor empirice.
c) Creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice româneşti, a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” (prin intermediul Institutului de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare şi al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale).
d) Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în sistemul european şi internaţional al cercetării.
e) Elaborarea de studii comparative între nevoia de dezvoltare şi nivelurile atinse în domeniile prioritare.
f) Identificarea de soluţii viabile la problemele globale.
g) Crearea unui mediu de cooperare transnaţional şi interdisciplinar şi formarea de parteneriate, în vederea participării la proiecte finanţate din programe europene (spre exemplu – Orizont 2020).

Înscriere
Înscrierea se face prin trimiterea lucrării in extenso la adresa conferintarei@gmail.com
În mesajul transmis pentru înscriere, vă rugăm să precizaţi numele întreg, afilierea şi adresele de email ale autorilor, indicând autorul de contact.
Pentru fiecare comunicare se va menţiona „Conferinţă internaţională”. Se vor accepta maximum două lucrări pe participant în calitate de autor sau co-autor.

Instrucţiuni privind redactarea
Redactarea lucrării se va face respectând specificaţiile ce se regasesc pe pagina de internet a Revistei Academic Journal of Economic Studies.
Lucrarea in extenso se va redacta în limba engleză. Lucrările prezentate şi acceptate după evaluare vor fi incluse în revistele Academic Journal of Economic Studies, Revista de Economie Mondială și Global Economic Observer, indexate BDI*.
*Notă: pentru Revista de Economie Mondială și Global Economic Observer, lucrările trebuie să respecte cerințele specifice acestor reviste.

Condiţii de participare
Lucrările acceptate vor fi publicate numai după susţinerea lor în cadrul Conferinţei, participanţii primind diplomă de participare.

Termene importante
27 aprilie 2017 – trimiterea lucrărilor in extenso (în limba engleză)
4 mai 2017 – notificarea acceptării lucrărilor


Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Relații Economice Internaționale în colaborare cu Asociaţia Română de Drept și Afaceri Europene organizează sectiunea

Dreptul și drepturile în afaceri internaționale

12 mai 2017, 12:00-15:00

Scopul panelului juridic al acestei conferințe internaționale de orientare economică este de a atrage atenția asupra problemelor juridice din mediul internațional cu impact în economie și afaceri. Fără a fi o secțiune declarat interdisciplinară, ci doar juridică, vor fi problematizate aspecte referitoare la pluralism juridic internațional, multitudinea de surse de drept aplicabile, tribunale și instante din ce în ce mai multe și competențe diverse, complexitatea unei ierarhii temeinice, sau măcar rezonabile, între normele juridice, forum shopping și concurența internțională, drepturile omului și afaceri internaționale. Fără a se dilua în discursuri fără conținut temele vor fi practice, analitice și problematizate.

Lucrările conferinței se vor publica în RRDA – Revista română de dreptul afacerilor.

Agenda
– prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU
Cuvant introductiv: Dreptul și drepturile în afaceri internationale
Foreword: Law and rights in international business
Epoca globalizarii juridice sau a schimbarilor accentuate, rolul drepturilor omului in domeniul afacerilor internationale, distinctia public – privat, rolul statelor si a subiectelor de drept intr-un cadru mai larg, influenta dreptului public in dreptul privat, numărul considerabil al instanțelor internaționale, ierarhia normelor juridice sunt elemente potentiale ale unor conflicte de drepturi cu impact practic. În fața acestor elemente se pune intrebarea care sunt resursele, instrumentele și reacțiile juristilor? Accentul va fi pus evoluțiile recente, ale ultimului an.

Sesiunea I. Moderator: lector univ. dr. Felix Raul Hodos, orele 12:00-13:20
– lect. univ. dr. Cristina Ioana Florescu, avocat Baroul Bucuresti, arbitru CACCIR (Bucuresti), VIAC (Viena), Moldova
Posibilitatea prejudecatilor inconstiente in alegerea arbitrului
Unconscious Bias in Arbitrators’ Appointment

Cel mai important aspect pe care părțile îl vor lua în considerare în soluționarea litigiului, pentru a asigurara integritatea și eficiența arbitrajului, este alegerea arbitrilor care vor conduce procedurile arbitrale și vor pronunța o hotărâre. Abilitățile, experiența, profesionalismul, înțelepciunea, inteligența și pregătirea arbitrilor au un impact semnificativ asupra calității întregului proces arbitral, asupra desfășurării procedurilor și asupra luării deciziilor și pronunțării hotărârii. Acest deziderat conduce, în mod firesc, la examinarea diferitelor modalități de a găsi dintr-o paletă cât mai vastă arbitri buni, fără ca alegerea acestora să fie afectată de părtinire, mai ales inconștientă, subiect care a câștigat un loc aparte în discuțiile din ultima vreme și în domeniul arbitrajului.

Favorizările inconștiente, neintenționate, sunt stereotipuri sociale despre anumite grupuri de persoane pe care indivizii le formează în afara propriei conștiințe conștiente. Toată lumea are convingeri inconștiente despre diferite grupuri sociale și de identitate, iar aceste prejudecăți se datorează tendinței de a organiza lumea socială prin categorisire. Dar prejudecățile inconștiente nu sunt permanente. De fapt, ele sunt maleabile și pot fi luate măsuri pentru a limita impactul lor asupra gândurilor și comportamentelor noastre. Prin urmare, următorul pas este ca măsuri personale și care țin de organizațiile implicate să fie luate pentru a elimina barierele ascunse și a elimina prejudecățile inconștiente care alimentează aceste bariere. Astfel s-ar putea diminua impactul nefavorabil asupra procesului de selecție al arbitrilor și totodată asigura o numire cât mai variată și diversă a tribunalului arbitral.

Dr. Alina Cobuz Bagnaru, Partener Fondator Cobuz si Asociatii, Doctor in Drept
Costurile arbitrale in procedura de arbitraj internationala, Regulamentul ICC, Regulamentul ICSID. Criteriul de alocare a costurilor arbitrale. Plata TVA-ului catre arbitri
The Costs in International Arbitration Proceeding, ICC Rules, ICSID Regulation. The Cost Allocation Critera. The VAT payable to the Arbitrators

Prin includerea in contractul stipulat intre parti a unei clauze compromisorii care permite solutionarea disputelor intre parti prin intermediul arbitrajului, automat partile acheseaza la suportarea in mod egal a cheltuielilor arbitrale, pe care le avanseaza pe parcursul derularii procedurii arbitrale. In luarea deciziilor cu privire la costuri, tribunalul arbitral va lua in considerare acele circumstante pe care le considera relevante, incluzand măsura in care fiecare parte a derulat arbitrajul intr-un mod rapid si eficient din perspectiva costurilor. In privinta atribuirii ulterioare a costurilor intre parti –in sentinta arbitrala finala- apreciem ca sunt doua criterii de care trebuie sa se tina seama in egala masura, respectiv atat in arbitrajul intern cat si in arbitrajul international, criteriul rezonabilitatii si criteriul realitatii. Atunci cand ne raportam la criteriul rezonabilitatii trebuie sa avem in vedere, printre altele, complexitatea cazului, caz care trebuie prezentat la adevarata sa complexitate si nu prezentat in asa fel incat sa para si sa devina mult mai complex, decat este in realitate. Un alt criteriu important care ar trebui aplicat este criteriul realitatii cheltuielilor de judecata, cu alte cuvinte partile, chiar si in arbitraj ar trebui sa prezinte un decont al cheltuielilor facute, insotite de acte doveditoare. Daca acestea nu vor fi dovedite, tribunalul arbitral nu ar trebui sa tina cont de ele si nu ar trebui sa le acorde pe baza de consecinta, prin solutia data in cauza. Dupa inchiderea dezbaterilor nu se mai pot depune la dosar acte doveditoare privind cheltuielile de judecata si nici nu se poate cere acordarea cheltuielilor prin concluzii scrise, intrucat ar fi nesocotit principiul contradictorialitatii. Prin urmare, in mod normal tribunalul arbitral poate obliga partea care a pierdut numai la restituirea sumelor efectiv platite pana la inchiderea dezbaterilor nu si la restituirea unor sume care urmeaza sa fie achitate dupa acest moment.

– conf. univ. dr. Angela MÎȚĂ-BACIU, avocat Baroul IASI, conf. univ. dr. Universitatea «Petre Andrei» din IASI, Lector I.N.P.P.A.

Pactum de lege utenda in contractele internationale sau alegerea expresa a legii aplicabile
The pactum de lege utenda or the express choice of applicable law in international contracts

Deși nu este neapărat primul gând la elaborarea unui contract, a unui agreement, important este să avem in vedere, ceea ce se poate întâmpla în cazul unui viitor litigiu ce ar putea să apară. Neînțelegerile pot viza obligațiile contractuale, conținutul contractului sau pot fi dificultăți în interpretarea acestuia. În astfel de circumstanțe și în special în cazul în care părțile își au sediile în țări diferite, este esențial să se cunoască ce legislație ce se aplică. De aceea, la fel de important si eficient ar fi ca părțile contractante să stipuleze cărui for, instanțe sau arbitraj vor încredința litigiul spre soluționare. In felul acesta, înainte de a se putea lua în discuție fondul litigiului, prin desemnarea forului ce va fi chemat să soluționeze litigiul, se vor evita lungi discuții privind chestiunea jurisdicției si aceasta reprezintă un câștig prețios ce consta in timpul câștigat dar și in evitarea cheltuielilor inutile în cazul litigiului ulterior. Disputele procedurale, prin invocarea si căutările de argumente pro si contra unei anumite jurisdicții, pe cat vor fi de cronofage pe atât de stresante si inutile. Cu toate acestea, este la fel de important să se prevadă în contract o alegere expresa a legii aplicabile. O anumită lege desemnată in contract poate acorda uneia dintre părți un mijloc de apărare ori un drept de acțiune, anumite avantaje procedurale care ar putea să nu fie disponibile în temeiul legilor unui alt sistem de drept. Totodată, cei implicați in afaceri internaționale, participanții la raportul juridic de dreptul comerțului internațional, in scopul asigurării siguranței si stabilității raporturilor lor juridice ar putea dori, de asemenea, să se asigure că legea aleasă se va aplica în mod uniform dar si conform acordurilor lor standard. Pe cale de consecință, susținem că, nu este deloc de neglijat includerea clauzei de electio juris numită pactum de lege utenda ca si a clauzei privind alegerea forului, forum clause.

– lector univ. dr. Manole Ciprian POPA, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Răspunderea nelimitată a asociaților cu răspundere limitată în baza art. 2371 din Legea societăților nr. 31/1990
Unlimited liability of the shareholders with limited liability under article 2371 of the Company Law no. 31/1990

Mecanismul sau tehnica ridicării vălului corporativ, de inspirație anglo-saxonă, (în engleză, lifting/piercing the corporate veil) care constă în ignorarea, ridicarea, personalității juridice a societății atunci când aceasta este folosită de asociați ca paravan pentru fraudarea creditorilor se regăsește în dispozițiile art. 2371 din Legea nr. 31/1990. În această lucrare vom analiza o serie de aspecte relevante în ceea ce privește aria și condițiile de aplicare ale acestui mecanism, în special cele referitoare la formele de societate, respectiv categoriile de asociați care sunt vizate, condițiile necesare activării sale, perioada din existența societății în care poate fi invocat, categoriile de creditori care se pot prevala de acest mecanism. De asemenea, vom analiza mecanismul ridicării vălului corporativ reglementat de Legea societăților și din perspectiva mecanismelor similare reglementate de Legea insolvenței și de Codul civil.

– dr. Zsolt Kokoly , lector universitar, Universitatea Sapientia Cluj, Departamentul de Ştiinţe Juridice

Probleme juridice privind “forum shopping” în sectorul audiovizual și mass-media al UE
Legal issues concerning forum shopping in the regulation of audiovisual media services at EU level

Principalul act legislativ al UE cu privire la sectorul sectorul audiovizualuluii este Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (Directiva 2010/13/UE). Obiectivul principal al acesteidirective este de a furniza un cadru pentru serviciile mass-media audiovizuale transfrontaliere, în vederea consolidării pieței interne de producție și distribuție de programe și pentru garantarea unor condiții de concurență loială. Regula de bază a direectivei este stabilirea principiului libertății de retransmisie, în virtutea căreia țările UE nu trebuie să împiedice retransmisia serviciilor mass-media audiovizuale care provin din alte țări ale UE, atât timp cât emisiunile difuzate nu au caracter violent sau pornografic care poate afecta sensibilitatea minorilor.

O piaţă concurenţială echilibrată la nivel european în domeniul mass-media şi al conţinutului audiovizual depinde în mare măsură şi de reglementarea practicii de forum shopping, adică fenomenul de a căuta situaţia juridică cea mai favorabilă. Având în vedere caracterul transfrontalier al furnizării de conţinut mass-media şi audiovizual forum shopping este o practică destul de frecvent întâlnită la nivel european: societăţile furnizoare caută ţara cu cel mai uşor regim de implementare, însă diferenţele care există între legislațiile naționale în materie de reglementare a conţinutului audiovizual pot conduce la periclitarea condiţiilor pentru o piaţă bazată pe principiile competiţiei juste.

În cursul prezentării vom analiza mechannismele proprii ale Directivei cu privire la încercarea prevenirii forum shoppingului abuziv, (circumvention pocedure sau procedura de eludare a legii) stabilite ca și excepție de la principiul libertății de retransmisie. Totodată, revizuirea Directivei Serviciilor Media Audiovizuale, începută în anul 2016 caută să ofere soluţii viabile şi în ceea ce priveşte elaborarea unui set de soluții cu privire la îmbunătățirea acestei proeceduri.

Sesiunea II. Moderator: conf. univ. dr. Angela Mîță-Baciu, orele 13:40-15:00
– drd. Ana-Maria UDRISTE, doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti

Dreptul concurentei. Procedura recunoașterii și dreptul la apărare al contestatorului.
Competition Law. Settlement procedure and the claimant’s right of defence

Procedura recunoașterii a cunoscut ample modificări în ultimii ani, în 2016 instituindu-se o noua procedura menita, pe de o parte, sa economisească din resursele folosite de autoritate de concurență în cadrul unei investigatii, iar pe de alta parte sa ofere părții investigate posibilitatea de a beneficia de o reducere substanțială a amenzii. Unul din aspectele principale regasite în noua reglementare se refera la atacarea în instanta a deciziei Consiliului Concurentei de către întreprinderile care au recunoscut faptele anticoncurentiale, caz în care legislația prevede ca întreprinderea nu mai beneficiază de reducerea amenzii în cazul în care atacarea actului privește acele elemente care au făcut obiectul recunoașterii. Unde se delimitează faptele substanțiale, pe care întreprinderea le-a recunoscut de eventualele vicii substanțiale sau procedurale efectuate de către autoritatea de concurenta în cadrul investigatiei. Echivaleaza recunoașterea în aceste cazuri cu acoperirea practic a oricăror vicii și nereguli ar putea apărea pe parcursul investigatiei derulate de Consiliul Concurentei? Mai are întreprinderea posibiltatea sa se apere în vreun fel?

– lector univ. dr. Felix Raul HODOS, Attila KIS
-drd. Nicolae Pană, Doctorand -Universitatea Carlos III – Madrid; Responsabil juridic SAL-Fin din cadrul ASF

Proceduri de soluționare alterativă a litigiilor (Proceduri SAL) – Online vs. Offline
Alternative dispute resolution procedures – Online vs. Offline

Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) este definită mai nou în Directiva nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE și Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE. S-a instituit astfel o nouă modalitate de soluționare a litigiilor și anume concilierea. Pentru moment, în România, funcționează două entități care soluționează litigii în baza O.G. 38/2015 – privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți. Prezentul material descrie procedurile care se derulează în prezent și încearcă să sublinieze diferențele majore dintre soluționarea online a cererilor și soluționarea offline, cu plusuri si minusuri pentru fiecare dintre acestea.

Felix Raul HODOS – lector univ. dr., Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș; Avocat Partner – Hodoș Miheț și Asociații
Attila KIS – asist. univ. asociat, Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș; practician în insolvență, partener Hodos Business Recovery.

O altă perspectivă și concluzii cu privire la măsurile asiguratorii dispuse în cadrul procesului penal asupra bunurilor societății în insolvență și efectele acestora față de valorificarea bunurilor
Another perspective and conclusions on precautionary attachments ordered in the penal process on the goods of a company in insolvency and their effects on the capitalization of goods

În activitatea practicienilor în insolvență, nu de puține ori se ivește situația în care asupra bunurilor din averea debitorului se instituie măsuri asiguratorii penale, fie înainte de începerea procedurii, fie chiar concomitent cu aceasta. Aceasta situație creează un conflict între normele juridice aplicabile în procedura penală și cele care guvernează procedura insolvenței. În caz de faliment, scopul procedurii și, deopotrivă, obligația lichidatorului judiciar sunt reprezentate de valorificarea activelor și distribuirea sumelor în concordanță cu ordinea legală stabilită. Or, măsura sechestrului asupra acestor bunuri pare a fi în contradicție cu acest deziderat al legii insolvenței. O dezbatere cu privire la această tematică devine și mai interesantă dacă încercăm să proiectăm ce se întâmplă în acel moment în care procesul penal în cadrul căruia s-a instituit un sechestru se termină, iar debitorul este obligat la plată pe latura civilă. Se pune întrebarea cum poate fi valorificat bunul și cum se distribuie banii în această situație. Deși asupra acestei teme există mai multe materiale, considerăm necesară trasarea unor concluzii în încercarea de rezolvare a unei probleme de reglementare legislativă.

– drd. Cristina M. KASSAI, Representant, THE AMERICAS GROUP Financial Services, S.U.A.; Doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, Academia Română

Aspecte juridice și economice privind investițiile făcute prin programul de imigrare EB-5, S.U.A.
Legal and economic aspects about investments implemented by the EB-5 Immigration Program, U.S.A.

Această lucrare examinează viza de imigrare EB-5, creată de S.U.A prin Actul privind imigrația din 1990. Programul Immigration Investor permite imigranților să își câștige Cartea Verde / Cetățenia americană prin investiții în afaceri americane. Investițiile variază de la bunuri imobiliare comerciale până la investiții cu interes guvernamental și pot fi primite numai de către o unitate economică definită ca un centru regional. Lucrarea se concentrează asupra aspectelor juridice ale centrelor regionale, care sunt inițiate de oamenii de afaceri din SUA, uneori în alianță cu agențiile guvernamentale locale, pentru a atrage capital de investiții pentru întreprinderile de afaceri curente sau planificate. Centrele regionale sunt implicate în promovarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și creșterea investițiilor de capital intern. Lucrarea analizează, de asemenea, anumite calificări pe care trebuie să le îndeplinească investitorii EB-5 care aleg să investească printr-un centru regional cu programul EB-5. Practic, guvernul S.U.A caută imigranți sofisticați care se califică drept “investitori acreditați” pentru a-și maximiza succesul în afaceri. Legile de stat și federale ale titlurilor de valoare necesită această abordare pentru a proteja investiția. “The Americas Group Financial Services” (TAGFS) prin rețeaua si reprezentanții săi, este in situația unică de a furniza consultanță de specialitate pentru investitorii străini pe diferite proiecte pe care noi le-am verificat individual și le considerăm a fi oportunități excelente. “The Americas Group Financial Services” (TAGFS) printr-un serviciu individualizat de înaltă calitate şi în condiții de siguranță, securitate şi încredere, oferă asistență investitorilor străini care doresc să aplice pentru “Green Card” fără a deține direct și a gestiona o afacere în S.U.A. În schimb, ei vor deveni parte a unui grup mai mare și printr-o investiție indirectă “pasivă” se vor califica pentru acest program.

Alex SUCIU, masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Aplicabilitatea Convenției Europene a Drepturilor Omului în Arbitrajul Comercial Internațional
The applicability of the European Convention on Human Rights in International Commercial Arbitration

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și Arbitrajul Comercial Internațional reprezintă două domenii distincte și extrem de diferite. Există însă un element cheie care le întrepătrunde și anume Articolul 6 (1) din CEDO, care reglementează dreptul la un proces echitabil precum și drepturile procedurale. În prezenta lucrare, mi-am propus să analizez aplicabilitatea acestui articol în arbitrajul international în baza următoarelor probleme ridicate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin jurisprudența sa: Tribunalul arbitral nu este o instanță instituită prin lege în sensul articolului 6 CEDO, diferența dintre arbitrajul voluntar și cel obligatoriu, renunțarea la drepturile părților prevăzute de convenție prin încheierea unei clauze arbitrale etc. Există însă o aplicabilitate indirectă bine definită a convenției în această ramură privată de soluționare a disputelor în sensul că statele contractante sunt obligate să creeze mecanisme juridice pentru a asigura părților dintr-un arbitraj, toate garanțiile prevăzute de articolul 6 CEDO.

***

Sectiunea se va desfasura intre orele 12-15. Participarea este gratuita. Participantii la sectiunea Drept si afaceri in mediul international nu platesc taxa conferintei. Inscrierile la coferinta s-au incheiat. Participarea in sala este posibila fara inscriere. Lucrarile conferintei se vor publica in RRDA – Revista romana de dreptul afacerilor. Informatii suplimentare: mihai.sandru@csde.ro


Program
Vineri, 12 mai 2017
10:00-10:30 înregistrarea participanţilor, distribuirea mapelor şi a programului conferinţei;
10:30-12:30 deschiderea şi desfăşurarea conferinţei în plen;
12:30-13:00 coffee break;
13:00-14:30 continuarea lucrărilor în plen;
14:30-15:00 pauză;
15:00-17:00 continuarea lucrărilor pe secţiuni;
17:00-17:30 coffee break;
17:30-19:00 continuarea lucrărilor pe secţiuni;

Sâmbătă, 13 mai 2017
9:00-11:00 continuarea lucrărilor în plen
11:00-11:30 coffee break;
11:30-13:00 reunire în plen; concluzii.

Persoane de contact
Conf. univ. dr. Narcisa ISĂILĂ
Conf. univ. dr. Oana MIONEL
Conf. univ. dr. Irina NICOLAU
Lect. univ. dr. Ana-Maria DINU
Lect. univ. dr. Adriana ZANFIR
E-mail: conferintarei@gmail.com

Preşedinţi de onoare
Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI, Preşedinte fondator, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Prof. univ. dr. Corina Adriana DUMITRESCU, Preşedinte Senat, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Prof. univ. dr. Cristiana CRISTUREANU, Rector, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Invitaţi de onoare
Acad. Prof. univ. dr. hab. Grigore BELOSTECINIC, Rector Academia de Studii Economice, Republica Moldova
Acad. Prof. univ. dr. Lucian Liviu ALBU, Academia Română

Comitet ştiinţific
Prof. univ. dr. Georgeta ILIE, Prorector, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Conf. univ. dr. Marinella TURDEAN, Prorector Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Conf. univ. dr. Gratiela GHIC, Prorector Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Acad. Dumitru MOLDOVAN, Republica Moldova
Acad. Serghei GREBENICOV, Federaţia Rusă
Acad. Nikolay SUKHACEV, Federaţia Rusă
Acad. Vasil PENCHEV, Rousse, Bulgaria
Prof. univ. dr. Mircea COŞEA, UCDC
Prof. univ. dr. Cristian DUMITRESCU, UCDC
Dr. Valeriu IOAN-FRANC, CS I, Director adjunct, INCE, Academia Română
Dr. Simona MOAGAR POLADIAN, CS I, Director, IEM
Dr. Napoleon POP, CS I, Director științific, IEM
Prof. univ. dr. Luigi DUMITRESCU, Prorector, Universitatea Lucian Blaga (ULB) Sibiu
Dr. Agnes GHIBUȚIU, CS I, IEM
Dr. Petre PRISECARU, CS I, IEM
Dr. Alina Ligia DUMITRESCU, CS II, IEM
Dr. Iulia Monica OEHLER-ŞINCAI, CS II, IEM
Prof. univ. dr. Florence Benoit ROHMER, Franța
Prof. univ. dr. Jan SADLAK, UNESCO Bucureşti
Prof. univ. dr. Borys BUDKA, Katowice, Polonia
Prof. univ. dr. Cezmi KARASU, Ankara, Turcia
Prof. univ. dr. Vulfs KOZLINSKI, Riga, Letonia
Prof. univ. dr. Laszlo BORBAS, Budapesta, Ungaria
Prof. univ. dr. Herve DEFALVARD, Université Paris – Est, Marne – La – Vallée, Franţa
Prof. univ. dr. Filomena MAGGINO, Florenţa, Italia Prof. univ. dr. Constanţa CHIŢIBA, REI, UCDC
Prof. univ.dr. Gheorghe LEPĂDATU, Director ICSM, UCDC
Prof. univ. dr. Viorica IONAŞCU, Director adjunct ICSM, UCDC
Conf. univ. dr. Cezar MILITARU, MTC, UCDC
Prof. univ. dr. Dragoş RĂDULESCU, REI, UCDC
Conf. univ. dr. Narcisa ISĂILĂ, REI, UCDC
Conf. univ. dr. Irina NICOLAU, REI, UCDC
Conf. univ. dr. Doina Maria TILEA, REI, UCDC
Conf. univ.dr. Oana MIONEL, REI, UCDC
Conf. univ. dr. Violeta RĂDULESCU, (ASE)
Conf. univ. dr. Nely MILITARU, ASE
Lect. univ. dr. Iuliana POP, ASE
Lect. univ. dr. Viorel MIONEL, ASE
Lect. univ. dr. Ana-Maria DINU, REI, UCDC
Lect. univ. dr. Anca COSTEA-DUNARINTU, MTC, UCDC
Lect. univ. dr. Adriana ZANFIR, REI, UCDC
Lect. univ. dr. Elena BOGAN, Universitatea din București

Comitet de organizare
Dr. Simona MOAGĂR POLADIAN, CS I, Director IEM
Dr. Napoleon POP, CS I, Director științific IEM
Dr. Alina Ligia DUMITRESCU, CS II, IEM
Dr. Iulia Monica OEHLER-ŞINCAI, CSII, IEM
Prof. univ. dr. Dragoş RĂDULESCU, REI, UCDC
Conf. univ. dr. Narcisa ISĂILĂ, REI, UCDC
Conf. univ. dr. Doina Maria TILEA, REI, UCDC
Conf. univ. dr. Irina NICOLAU, REI, UCDC
Conf. univ.dr. Oana MIONEL, REI, UCDC
Conf. univ.dr. Marius RADU, SJA, UCDC
Lect. univ. dr. Ana-Maria DINU, REI, UCDC
Lect. univ. dr. Anca COSTEA-DUNARINTU, MTC, UCDC
Lect. univ. dr. Monica NAE PREDONU, REI, UCDC
Lect. univ. dr. Adriana ZANFIR, REI, UCDC
Lect. univ. dr. Alexandra MORARU, LLS, UCDC
Lect. univ. dr. Constantin GEORGESCU, REI, UCDC
Dr. Dragoş ZAHARIA, CS II, INCDSB