1,813 citiri

Efectele implementării noului cadrul legislativ: nereguli și soluții / 11-12 mai 2017, București

Expert Aktiv Group organizează Conferința Anuală de Achiziții Publice

Efectele implementării noului cadrul legislativ: nereguli și soluții

București, Hotel Athenee Palace Hilton

11-12 mai 2017

Evenimentul va fi moderat de av. Calin ALEXE şi lector univ. dr. Petrică Mihail MARCOCI.

Speakeri invitați:
– Reprezentanţi din cadrul: Ministerului Mediului, Ministerului Economiei, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.), Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.), Agenţiei pentru Agenda Digitală a Romăniei;
Mihai FENTZEL – Şef Serviciu Inspecţia de integritate Agenţia Naţională de Integritate;
Bogdan DUMITRACHE – formator la Institutul Naţional al Magistraturii;
Florentina DRAGĂN – preşedinte complet C.N.S.C.;
Mircea Nicolae COTOROŞ – Director Deloitte România;
Gelu CAZAN – consultant achiziţii publice;
Marius GOGESCU – consultant S.E.A.P., expert/specialist în achiziţii publice.

Subiecte în dezbatere:
Interpretări privind Normele metodologice de aplicare a noii legislaţii privind achiziţiile publice şi modificări de ultimă oră; clarificări şi notificări emise de ANAP în aplicarea noii legislaţii;
Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; Detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (documentul unic european, DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP; Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”;
Evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor;
Identificarea de către comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă de preţurile pieţei; rigiditatea “preţului neobişnuit de scăzut”;
Aspecte practice de interes privind componenta instituţională şi componenta legislativă;
Soluţii la problemele participanţilor, privind achiziţiile sectoriale şi nu numai:
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziției şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi.
Procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; negocierea competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; acordul cadru, sistemul dinamic.
Reguli de publicitate, transparenţă şi autocorectarea în timpul unei proceduri vs. tratamentul egal; plata directă a subcontractanţilor; acte aditionale; documente constatatoare.
Cazuri practice specifice referitoare la: achiziţiile mixte, achiziţii directe, serviciile sociale şi alte servicii specifice – modalităţi de achiziţionare a acestora în funcţie de estimarea valorică, executarea contractului de achiziţie şi cazurile în care poate fi modificat fără aplicarea unei alte proceduri de achiziţii; notificarea prealabilă versus contestaţie.
Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi aspecte privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC. Competenţe de soluţionarea litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune; Notificarea prealabilă; Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională; Contestarea pe cale judiciară. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei; Suspendarea procedurii de atribuire; Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului; Cautiunea;
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.
Noul sistem de prevenţie în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi rolul ANI; Strategia pentru Prevenirea şi Sancţionarea Conflictelor de Interese, a Incompatibilităţilor şi a Averilor Nejustificate 2016-2020;
Informaţii şi obligaţii legale privind Sistemul Prevent, mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică- Legea nr. 184/2016 în vigoare din iunie 2017.
Structurarea platformei SEAP: tipuri de anunțuri şi procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) care devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificată;
Probleme specifice privind achiziția direct din catalogul SEAP: vânzarea prin intermediul pozițiilor din SEAP; traseul “poziției” selectate; parcurgerea şi căutarea în catalog; criterii de căutare, cuvinte cheie; simulare; acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț: clarificări, notificări, contestații; extindere perioadă de derulare; procedura de suspendare; postare erate; postare clarificări; diferențe; efecte; Realizarea unui DUAE: răspuns prin DUAE; corelarea cu fișa de date a achiziţiei; simulare; import DUAE: fuziune şi revizuire.
Dezvoltarea platformei SICAP; publicarea modificărilor (preţul final al contractului); mesaje de atenţionare; rezultatele implementării SICAP; generarea de rapoarte şi statistici; interconectarea sistemului informatic al CNSC cu SICAP; Activităţi de achiziţie centralizată;
Noutati aduse de Legea nr. 20/2016 – utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line şi off-line; licitaţia deschisă şi paşii de urmat; Catalogul electronic şi noul SEAP; arhivarea electronică.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, realizată în conformitate cu H.G. nr. 394/2016, H.G. nr. 395/2016 şi ale Ordinului nr. 264/2016 publicat în M.Of. nr. 432/9 iunie 2016; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.
Distincţia între acele fapte ale funcţionarilor publici care pot reprezenta infracţiuni de corupţie şi acele fapte care deşi produc prejudicii, nu reprezintă fapte de corupţie: abuzul administrativ, eroarea, depăşirea competenţei şi neglijenţa.
Cauzele şi condiţiile care favorizează comiterea ilegalităţilor în sistemul achiziţiilor publice. Înţelegerile anticoncurenţiale în procedurile de achiziţii publice – principiul nediscriminării; metodele de comitere ale fraudei în procedurile de achiziţii publice din România.

Aşa cum v-am obişnuit de fiecare dată, dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; vă promitem un eveniment interactiv, axat pe dezbateri între vorbitori şi participanţi, totul într-un cadru de excepţie oferit de Athénée Palace Hilton din Bucureşti.

CERTIFICĂRI: Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice și Certificat europass – suplimentul descriptiv de competenţe dobândite în urma participării la eveniment care se eliberează la cerere posesorilor de certificate Expert Achizitii Publice în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TARIFUL DE PARTICIPARE: 480 lei/participant (exclusiv TVA) cuprinde: participarea la eveniment, înregistrarea dezbaterilor, materiale informative, coffee break, lunch.

:: formularul de înregistrare

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 8 mai 2017 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax: 031.428.37.35, 021.311.71.01.

Director eveniment: Anca VASILOIU – 0753.025.982, Coordonator eveniment: Olivia LIHU – 0753.025.983

Evenimente conexe