831 citiri

Un an de la intrarea în vigoare a noii legislații a achizițiilor publice / 26 aprilie 2017, Târgu-Mureș

Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș în parteneriat cu CSDE – Centrul de studii de drept european al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, SOROCAPP – Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, AEXA – Asociația Experților în Achiziții organizează, în cadrul manifestărilor dedicate celor 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, conferinţa națională de achiziții publice

Un an de la intrarea în vigoare a noii legislații a achizițiilor publice

Târgu-Mureș, Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Aula „Tudor Drăganu”

26 aprilie 2017

Manifestarea este organizată împreună cu profesionişti din domeniul de referinţă prin implicarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor şi are ca scop evidenţierea noilor tensiuni în aplicarea şi interpretarea – administrativă şi jurisdicţională – a domeniului achiziţiilor publice.

Evenimentul are ca scop evidenţierea efectelor noutăților legislative în materie, respectiv a problemelor apărute în aplicarea şi interpretarea – administrativă şi jurisdicţională – a actelor normative adoptate în luna mai 2016 în domeniul achiziţiilor publice, ca urmare a transpunerii în dreptul intern a Directivelor 2014/24/UE și 2014/25/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Aplicarea acestor directive la nivel național impune, printre altele, dezbateri la nivel academic între reprezentanți ai tuturor actorilor implicați în domeniul achizițiilor publice (autorități contractante, operatori economici participanți la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, consultanți, instituții de reglementare, monitorizare și verificare a modului de derulare a procedurilor).

Pentru aceste motive, Conferința Națională de Achiziții Publice reunește teoreticieni și practicieni ai dreptului (cadre didactice, cercetători, avocați, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale), oameni de afaceri, precum și alți profesioniști cu experiență în domeniu.


Program
12:30-13:00 Primirea participanților
13:00-13:30 Cuvânt de deschidere
prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, prorector didactic, Universitatea „Petru Maior”
prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, președintele Senatului Universității „Petru Maior”
conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu, decanul F.S.E.J.A., Universitatea „Petru Maior”
drd. Bogdan Pușcaș, președinte, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice
dr. Radu Bălănean, prim-vicepreședinte, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii; președinte, Federația Națională pentru Învățământ și Formare Profesională
conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu, director al Departamentului Drept și Administrație Publică, Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative.

13:30-15:00 Secțiunea I
Moderator – lector univ. dr. Raul Felix Hodoș
dr. Ramona Apostol, Senior procurement consultant la Corvers Commercial and Legal Affairs, Research Fellow la Universitatea Maastricht (Maastricht School of Management), Olanda
Achiziții inovatoare din perspectiva europeană

dr. Tatiana Dănescu, prof. univ., prorector didactic, Universitatea „Petru Maior”
Titlu în curs de comunicare.

drd. Bogdan Pușcaș, președinte, Agenția Națională pentru Achiziții Publice,
Noutăți aduse prin normele metodologice de aplicare ale noului pachet legislativ

dr. Lucian Chiriac, prof. univ., Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş; avocat, Baroul Mureş;
drd. Ximena Moldovan, asist. univ. asociat, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş; avocat, Baroul Mureș
Contract comercial sau contract administrativ
Rezumat: După un parcurs sinuos în care doctrina juridică română a apreciat asupra contractului de achiziţie publică, ca având fie natură juridică administrativă, fie natură juridică comercială, şi anume natură juridică administrativă pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică, respectiv natură juridică comericală în partea de derulare efectivă a contractului, legiuitorul român a intervenit și a definit expresis verbis contractul de achiziţie publică ca fiind un contract administrativ. Legiuitorul a îmbrăţişat astfel punctul de vedere al doctrinei juridice franceze care, în mod constant, a apreciat că este dificil de aplicat entităţilor de drept public, mai ales Statului, regulile juridice aplicabile relaţiilor dintre persoanele private.

dr. Radu Bălănean, prim-vicepreședinte, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii; președinte, Federația Națională pentru Învățământ și Formare Profesională
Vicii și capcane în calitatea rezultatelor achizițiilor publice

dr. Irina Alexe, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane
Reforma legislaţiei europene în domeniul achiziţiilor publice şi transpunerea recentă a acesteia în România
Rezumat: „Pachetul legislativ” care vizează, la nivelul Uniunii Europene, reforma domeniului achiziţiilor publice, adoptat relativ recent, a presupus transpunerea acestuia în fiecare dintre statele membre. În anul 2016 autorităţile competente din România au adoptat, la nivel primar, mai multe acte normative prin care domeniul să fie reglementat, iar la nivel secundar au fost emise alte acte pentru punerea în aplicare a legislaţiei primare. După aproape un an de aplicare a legislaţiei naţionale apar întrebări referitoare la in/corecta transpunere, vastitatea, claritatea, in/suficienţa sau multitudinea normelor respective şi se caută soluţii pentru remedierea deficienţelor.

15:15-16:45 Secțiunea II
moderator – dr. Irina Alexe, cercetător științific asociat

Zoița Milășan, notar public, Societatea Notarilor Publici „Milășan și Chirilă”; fost judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ
Jurisprudența în aplicarea legislației achizițiilor publice
Rezumat: Materialul reprezintă o expunere rezumativă a practicii instanțelor judecătorești în domeniul achizițiilor publice, fiind evidențiat modul în care se interpretează noua legislație în această materie. Sunt hotărâri definitive, cu precădere de la Curțile de Apel, identificate ca fiind utile și de interes pentru cei care organizează și participă la procedura achizițiilor publice, dar și pentru cei care se confruntă cu litigii în domeniu, aceste hotărâri pronunțate anterior fiind importante ca reper în organizarea procedurii, dar și pentru o practică judiciară unitară.

conf. univ. dr. Ioan Lazăr, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
asist. Univ. Dr. Laura Lazăr, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept; practician în insolvenţă, Hodoş Business Recovery S.P.R.L.
Aplicarea politicii Uniunii Europene în domeniul concurenţei privind ajutoarele de stat în contextul achiziţiilor publice
Rezumat: Achiziţiile publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, fac obiectul reglementărilor naţionale şi adoptate în domeniul achiziţiilor publice. Reglementările existente în domeniu la nivelul UE şi aplicarea acestora au ca scop garantarea egalităţii de şanse pentru întreprinderile care îşi au sediul pe teritoriul Uniunii în ceea ce priveşte efectuarea unor lucrări publice de anvergură, alături de obiectivul eficientizării cheltuielilor publice.

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze din perspectiva reglementărilor UE şi a jurisprudenţei instanţelor unionale, măsura în care legislaţia privind controlul ajutoarelor de stat îşi găseşte aplicabilitatea în domeniul achiziţiilor publice, ţinând cont de faptul că aceste proceduri implică cheltuirea resurselor publice. Actualitatea temei se reflectă şi în faptul că notificările măsurilor de ajutor de stat care au ajuns în faţa Comisiei Europene în ultima perioadă, au vizat de nenumărate ori tranzacţii complexe din cadrul procedurilor de achiziţie publică care treceau de pragurile valorice stabilite la nivelul UE.

Lucrarea prezintă condiţiile elementare ale ajutoarelor de stat şi analizează situaţii în care procedurile de achiziţii publice ar putea fi exceptate de la aplicarea reglementărilor politicii U.E. în domeniul concurenţei privind ajutoarele de stat. Autorii pornesc de la premiza că, cel puţin teoretic, există posibilitatea ca procedurile de achiziţii publice să ducă la atribuirea unor avantaje economice selective întreprinderilor câştigătoare ale licitaţiilor publice care să aibă potenţialul distorsionării concurenţei între statele membre şi afectării comerţului între statele membre.

Aplicarea reglementărilor privind controlul ajutoarelor de stat, ar avea ca scop în contextul achiziţiilor publice garantarea faptului că furnizorul de lucrări, bunuri sau servicii publice nu va beneficia de un avantaj economic nefiresc în urma participării sale la procedurile de achiziţie publică.

dr. Florin Ludușan, asist. univ. asociat, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş; avocat, Baroul Mureş
Clauza penală în contractul de achiziție publică
Rezumat: Problematica răspunderii contractuale sub forma clauzei penale inserate în contracte este de perenă actualitate. Prin acest tip de clauză, autoritatea contractantă poate stabili cuantumul daunelor-interese, înainte de producerea prejudiciului, în cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau executării cu întârziere a obligațiilor contractuale de către operatorul economic. Această evaluare anticipată a despăgubirilor se realizează sub forma clauzei penale, inserate în cuprinsul contractului ori stabilite printr-o convenție separată, ulterioară încheierii contractului, dar oricum înaintea producerii prejudiciului.

Utilitatea clauzei penale rezultă din scutirea părților de orice probă cu privire la existența și întinderea prejudiciului și a cuantumului daunelor-interese datorate de operatorul economic sau de autoritatea contractantă, precum și în evitarea unui eventual litigiu între părți având ca obiect stabilirea daunelor-interese datorate de către debitor creditorului ca urmare a prejudiciului cauzat.

Clauza penală poate fi întâlnită și în contractul de achiziție publică, contract încheiat între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

dr. Mihaela Gondor, conf. univ., Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş
Achizițiile publice sectoriale în legislația U.E. – Directiva 2014/25/UE

dr. Florin Irimia, avocat, Societatea de Avocați Ceparu și Irimia, Baroul București
Irimia Ceparu, președinte executiv, Asociația Experților în Achiziții (AEXA)
Estimarea valorii achizițiilor publice în contextul noii legislații – dificultăți, riscuri și soluții
Rezumat: În rândul achizitorilor există serioase incertitudini cu privire la modalitatea corectă de estimare a valorii achizițiilor, valoare care determină corecta alegere a procedurilor de atribuire și, implicit, gradul de publicitate necesar a fi respectat. Aceste incertitudini sunt generate în primul rând de modalitatea deficitară în care au fost redactate și corelate textele relevante din Legea achizițiilor publice și cele din normele de aplicare. Pentru edificare, este suficient să se compare dispozițiile legii cu cele din norme referitoare la definiția produselor similare preluată din directivele privind achizițiile publice. Alte dificultăți sunt generate de necesitatea cumulării valorilor aferente investițiilor cuprinse în strategia de dezvoltare locală. Soluția: modificare legislativă în vederea clarificării/simplificării regulilor de estimare.

dr. Kajcsa Andrea, asist. univ., Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş
Considerații privind determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publică
Rezumat: Estimarea valorii contractului de achiziție publică reprezintă printre primii pași pe care autoritatea contractantă îi întreprinde la demararea oricărui proces de achiziție publică. Valoarea estimată a achiziției reprezintă o informație esențială cu multiple consecințe atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere juridic. Ne propunem în cadrul prezentului material să analizăm comparativ reglementările Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, noua lege cadru în materie de achiziții publice, și prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii în vederea identificării eventualelor elemente inovative cuprinse în noul act normativ în materie din România.

dr. Lucian Chiriac, prof. univ., Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş; avocat, Baroul Mureş
dr. Ramona Coman, asist. univ., Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş; avocat, Baroul Mureș
Abuzul în serviciu în domeniul achizițiilor publice
Rezumat: Abuzul în serviciu este o infracţiune care în ultima vreme face obiectul numeroaselor discuţii în mass-media, în lumea politică, dar şi în rândul populaţiei. În practica judiciară întâlnim numeroase cauze în care se reţine încadrarea juridică de abuz în serviciu, pentru fapte comise în legătură cu încheierea sau derularea unor contracte de achiziţii publice. În lumina deciziei Curţii Constituţionale nr. 405 din 15 iunie 2016, ne propunem să analizăm în ce măsură această infracţiune poate fi reţinută în sarcina funcţionarilor cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice.

18:30-19:30 Secțiunea III
Moderator: conf. univ. dr. Ioan Lazăr, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

dr. Florentina Drăgan, cadrul didactic colaborator, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Masterul „ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT”, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice.
Notificarea prealabilă: avantaje și dezavantaje
Rezumat: Transpunerea directivelor Uniunii Europene și adoptarea noului pachet legislativ în domeniul achizițiilor publice a constituit oportunitatea de a revizui condițiile de admisibilitate pentru formularea unei contestații împotriva unui act al autorității contractante emis cu încălcarea prevederilor legale, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/sectoriale/concesiuni. Importanța instituției notificării autorității contractate, instituție reglementată și în vechea lege aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, a crescut în cadrul legii adoptate, in 2016, privind remediile și căile de atac, dorindu-se în fapt îmbunătățirea mecanismului căilor de atac în cadrul procedurilor de atribuire. Notificarea prealabilă ca și condiției de admisibilitate poate avea avantaje, însă și dezavantaje pentru toți actorii implicați în procesul de achiziției, practica urmând a demonstra eficiența acestei căi de atac în fața autorității contractante, sau nu.

dr. Florin Irimia, avocat, Ceparu Irimia, Președinte executiv al Asociației Experților în Achiziții (AEXA)
Notificarea prealabilă în sistemul de remedii și căi de atac în achiziții publice
Rezumat: Destinat încurajării soluționării amiabile a diferendelor privind atribuirea contractelor de achiziție publică, instrumentul notificării prealabile formulării contestațiilor a demonstrat rapid în practică lipsa de eficiență justificată de reticența autorităților contractante de a adopta măsuri de remediere a încălcărilor sesizate. În plus, efectul negativ important constând în prelungirea perioadei de soluționare a litigiilor a depășit cu mult eventualele avantaje ale acestei instituții juridice. Soluția: eliminarea sancțiunii inadmisibilității contestației pentru omisiunea parcurgerii procedurii prealabile.

drd. Lacrima Bianca Luntraru, asist. univ., Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş; avocat, Baroul Mureş
Aspecte privind situaţiile de inadmisibilitate ale acțiunii în angajarea răspunderii furnizorului de servicii în cadrul unui contract de achiziții publice
Rezumat: Studiul își propune ca, pornind de la soluții pronunțate de Curtea de Apel Tg.-Mureș privind achiziții publice realizate în baza dispozițiilor art. 19 din O.U.G. nr.34/2006, să analizeze fundamentul angajării răspunderii civile în sarcina furnizorului de servicii căruia organele de audit ale Curții de Conturi i-au reproșat producerea unui prejudiciu la bugetul local al unității administrativ teritoriale datorită încălcării principiului eficienței și oportunității achiziției. Discuțiile privesc răspunderea contractuală sau răspunderea izvorâtă dintr-un fapt juridic de care legea să lege producerea unor efecte juridice, respectiv pe o pretinsă îmbogățire fără justă cauză sau o plată nedatorată.

dr. Raul-Felix Hodoș, lector univ., Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș; avocat, Hodoș Miheț și Asociații S.P.R.L., Baroul București
Subiectele contractului de achiziție publică – despre discriminare și consecințele ei în relația public-privat

drd. Cristina M. Kassai, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”al Academiei Române, București
Achizițiile publice ecologice
Rezumat: Achizițiile publice ecologice devin din ce în ce mai populare ca instrument de politică de mediu. Autoritățile iau în considerare criteriile de mediu atunci când atribuie contracte furnizorilor privați. Cercetătorii afirmă că, pentru ca achiziția publică ecologică să fie un instrument de politică eficient, este important a lua în considerare deciziile furnizorilor de a participa la achiziții publice și să le examineze pe baza unor criterii ecologice obligatorii. Achizițiile publice ecologice reprezintă o modalitate de a urmări politica de mediu. Este practicată în Europa, unde Comisia Europeană (CE) o definește drept un proces prin care autoritățile publice încearcă să achiziționeze bunuri, servicii și lucrări cu un impact redus asupra mediului pe tot parcursul ciclului lor de viață în comparație cu bunurile, serviciile și lucrările cu aceeași funcție primară care altfel ar fi achiziționate.

Alături de efectul de „substituire” (atunci când o autoritate de achiziție substituie un produs convențional pentru un produs mai ecologic), achizițiile publice ecologice pot avea un efect „transformator”. Cu alte cuvinte, acesta oferă stimulente pentru industrie pentru a dezvolta produse ecologice. Acest lucru poate fi deosebit de puternic în sectoarele în care autoritățile publice au o mare parte din piață. Deși achizițiile publice ecologice sunt populare în multe părți ale lumii, valoarea lor pentru politica de mediu nu este bine înțeleasă. Se recomandă investigarea pentru a înțelege modul în care această metodă poate fi cel mai bine utilizată în beneficiul societății. De exemplu, ar trebui să se asigure că aceste criterii de mediu nu sunt asociate cu costuri inaccesibile.

dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu, conf. univ., Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș
temă în curs de comunicare

prof. univ. dr. Daniel Mihail Șandru, coordonator, Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București
Arbitrajul comercial în materia achizițiilor publice. Experiențe ale Curții de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
Rezumat: Arbitrajul comercial în litigiile în care una dintre părți este statul sau o entitate publica a constituit un subiect de dezbatere. în particular, în Romania, arbitrajul a beneficiat de un tratament legislativ favorabil. Articolul analizează atât legislația relevanta, intrata în vigoare în 2016, cât și cauze relevante ale Curții de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerț si Industrie a României.

18:30-19:30 Concluzii. Lansare de carte
dr. Daniel Mihail Șandru, prof. univ., coordonator, Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București

În cadrul conferinţei va fi prezentată lucrarea
Trials and Tribulations in the Implementation of Pre-Commercial Procurement in Europe, Springer, 2017 – Ramona Apostol

Comitet științific organizatoric:
– lect. univ. dr. Raul Felix Hodoș
– dr. Irina Alexe
– conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu
– prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru
– conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă

Lucrările înscrise până în data de 15 aprilie și acceptate de comitetul științific până în data de 20 aprilie vor fi publicate într-un volum dedicat conferintei sau în Revista română de dreptul afacerilor.
Lucrările in extenso vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail a conferinței, până la data de 22 aprilie. Lucrarea trebuie să fie concepută într-o formă originală, să nu fi fost publicată sau prezentată anterior la alte evenimente şi să respecte integral condiţiile de formă solicitate. Vă mulţumim pentru retrimiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate.


* mai multe detalii la adresa de e-mail: ardae2007@gmail.com

Evenimente conexe