1,238 citiri

10 ani de la aderarea României la UE. Dreptul european al contractelor. Observații doctrinare și empirice / 23 octombrie 2017, București

Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) şi MEPLI – Maastricht European Private Law Institute din cadrul Maastricht University în parteneriat cu ARDAE – Asociația română de drept și afaceri europene, Editura Intersentia Asociatia și Forumul Judecătorilor din România organizează conferinţa

10 ani de la aderarea României la UE. Dreptul european al contractelor. Observații doctrinare și empirice

București, Academia Română

23 octombrie 2017

Partener media: JURIDICE.ro

Conferință dedicată problemelor actuale din dreptul european al contractelor. 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă un moment de reevaluare în diferite domenii a parcursului juridic al unui stat membru. În acest scop, conferința include atât observații de natura doctrinară, cât și de natura empirică.

Totodată, conferinţa se constituie şi un omagiu profesorului Nicolae Turcu, un neobosit cercetător al ideilor şi substanţei ştiinţifice.

AGENDĂ
11:30-12:00 Înregistrarea participanţilor
12:00-13:30 Sesiunea I – Dreptul european al contractelor. Teorii juridice şi experienţe europene
Moderator: Cătălina Goanță
Daniel ONCând dreptul european al contractelor se intersectează cu alte ramuri ale dreptului privat: două probleme discutabile
Codrin MACOVEIRestul nu trebuie să fie tăcere – propunerea de Regulament privind Legislația europeană comună în materie de vânzare redivivus!
Luminița TULEAȘCĂRolul lex mercatoria în uniformizarea dreptului european al contractelor (comerciale)
Raul Felix HODOȘContractele electronice sub impactul implementării pieței unice digitale în Europa
13:30-13:45 Pauză de cafea
13:45-15:15 Sesiunea II – Judecători naționali în rol de judecători europeni
Moderator: Daniel-Mihail Şandru
Bazil OGLINDĂIpoteze ale aplicării de către instanțele din România a unor teorii consacrate în sistemul de common law și acceptate la nivel european
Vicențiu-Traian RÂMNICEANU Rolul, impactul și modul de aplicare a principiilor generale ale dreptui civil în dreptul european al contractelor. Perpective jurisprudențiale
Gina ORGA-DUMITRIURecepția teoriei grupurilor de contracte în dreptul european al contractelor
Dragoş CĂLINJudecători naționali în rol de judecători europeni (un studiu empiric): Rezultate preliminare
15:15-15:30 Pauză de cafea
15:30-15:50 Sesiunea III – Prezentare de carte
Moderator: Dragoş Călin
Cătălina GOANȚĂConvergența legală în dreptul european al contractelor de vânzare
15:50-16:30 Concluzii
Daniel-Mihail Şandru, Cătălina Goanţă, Dragoş Călin, Daniel On

Detalii privind prima ediţie a conferinţei: http://www.csde.ro/?p=2167


REZUMATELE CONFERINȚEI
SESIUNEA I

Codrin MACOVEI, Restul nu trebuie să fie tăcere – propunerea de Regulament privind Legislația europeană comună în materie de vânzare redivivus! (The rest must not be covered in silence – the Proposal for a Common European Sales Law redivivus!)
Corpul reglementărilor europene care procedează la armonizarea minimală sau, dimpotrivă, completă a legislațiilor naționale ale statelor membre, ansamblul reglementărilor circumscrise dreptului internațional privat european, proliferarea fără precedent a grupurilor internaționale de lucru, numeroasele proiecte academice de mare anvergură, codificările doctrinare din materia dreptului european al contractelor, rezoluțiile ambițioase ale Parlamentului European, alături de proiectele și comunicările Comisiei Europene descriu, în linii generale, creuzetul europenizării progresive a dreptului privat și al configurării unui drept european al contractelor. Împreună, toate aceste tendințe care converg în direcția apropierii graduale a diverselor legislații naționale ale statelor Uniunii Europene au fost întotdeauna animate, printre altele, de obiectivul pragmatic al facilitării extinderii comerțului transfrontalier în cadrul pieței interne. O investiție strategică a Comisiei Europene, antrenată de forța acestei traiectorii (în data de 11 octombrie 2011, Comisia Europeană avansează în direcția unei intervenții mai largi în materia dreptului european al contractelor, publicând Propunerea de Regulament privind Legislația europeană comună în materie de vânzare) nu este nici astăzi adoptată. Prezentul articol își propune să reia argumentele pentru care această propunere este necesar să fie adoptată, care sunt punctele sale forte și cum pot fi rezolvate principalele critici deja exprimate.

The body of European regulations that proceeds to the minimal or even complete harmonization of the national laws of the Member States, the whole set of rules on European private international law, the unprecedented proliferation of international working groups, the numerous large-scale academic projects, the doctrinal encodings in the field of European law the European Parliament’s ambitious resolutions, together with the European Commission’s drafts and communications, describe in general the crux of the progressive Europeanization of private law and the setting up of a European contract law. Together, all these tendencies converging towards the gradual approximation of the various national laws of the European Union have always been animated, among other things, by the pragmatic objective of facilitating the expansion of cross-border trade within the internal market. A strategic investment of the European Commission, driven by the strength of this trajectory (on 11 October 2011, the European Commission is moving towards wider intervention in the area of European contract law, publishing the Proposal for a Regulation on Common European Sales Law) is still not adopted today. This article aims to resume the arguments for which this proposal needs to be adopted, what are its strengths and how the main criticisms already expressed can be resolved.

Luminița TULEAȘCĂ, Rolul lex mercatoria în uniformizarea dreptului european al contractelor comerciale (The role of Lex Mercatoria in the uniformization of European commercial contract law)
Cerințele comerțul transnațional și, în particular, ale comerțului european impun existența și aplicarea normelor materiale uniforme aplicabile tranzacțiilor comerciale transeuropene. Cu toate acestea, crearea unui drept european (uniform) al contractelor prin intermediul instrumentelor instituționale ale UE devine un obiectiv din ce în ce mai nefezabil.Ca atare, calea convențională sau privată rămâne (se pare) singura soluție prin care mediul de afaceri poate transcede dificultățile generate de diversitatea legislațiilor naționale în materie contractuală, de lacunele acestora și caracterul lor inadecvat tranzacțiilor transeuropene. În acest context, lex mercatoria nu mai reprezintă doar o (simplă) trimitere istorică la reguli preluate de legile comerciale naționale și/sau de codificările uzanțelor și principiile comerțului internațional, ci constituie reguli specifice comerțului transnațional/transeuropean actual, reguli permanent restructurate pentru a corespunde transnaționalității afacerilor. Acestea sînt motivele pentru care ne-am propus să evidențiem rolul (new)lex mercatoria în uniformizarea dreptului european al contractelor (comerciale), modalitățile prin care s-a creat și se aplică lex mercatoria.

The requirements of the transnational business, and particularly of the European business, impose the existence and use of uniform substantive norms applicable to trans-European commercial transactions. However, the creation of a (uniform) European contract law through EU institutional instruments is becoming an increasingly unfeasible objective. As such, the conventional or the private way remains (it seems) the only solution through which the business environment can overcome the difficulties arising from the diversity of the national contract legislations, from their loopholes and their inadequate character when it comes to the trans-European transactions. In this context, lex mercatoria is no longer just a (simple) historical reference to the rules taken over by national commercial laws and/or by codifications of practices and principles of international commerce. It constitutes specific rules for transnational/trans-European commerce, rules permanently restructured in order to match the transnationality of business.

Raul-Felix HODOȘ, Contractele electronice sub impactul implementării pieței unice digitale în Europa (Electronic contracts under the impact of the implementation of digital single market in Europe)
Comisia Europeană a prezentat în mai 2015 strategia privind piața unică digitală. Reglementările europene propuse urmăresc reglementarea accesului pe această piață, încurajarea inovării online în Europa și garantarea dreptului la servicii digitale mai bune. Impactul asupra încheierii contractelor în mediul electronic este semnificativ, iar implementarea strategiei pieței unice digitale va conduce la o revizie a modului de formare și de executare a acestui tip de contracte, respectiv a utilizării mijloacelor de probă a tranzacțiilor electronice. În urma analizei comparative a reglementărilor naționale și europene, lucrarea propune soluții de compatibilizare a acestora în spiritul realizării pieței unice digitale.

The European Commission presented in May 2015 the strategy about the digital single market. The proposed European regulations follow the rules that concern the access on this market, encouragement of online innovation in Europe and the guarantee of the right to better digital services. The impact on the conclusion of contracts in online environment is of major importance and the implementation of digital single market strategy will lead to a revision for the way of developing and fore-closure of this type of contracts, respective the use of the means of proof regarding the electronic transactions. After the comparative analyse of national and European regulations, this paper promotes solutions of compatibility in the spirit of making a digital single market.

SESIUNEA II
Bazil OGLINDĂ, Ipoteze ale aplicării de către instanțele din România a unor teorii consacrate în sistemul de common law și acceptate la nivel european (Hypotheses of Application of Common Law Theories Accepted at European Level by Romanian Courts of Law)
O ipoteză din ce în ce mai des întâlnită este aceea în care părțile invocă în fața instanțelor române teorii consacrate la nivel european, în special în sistemul de common law (cu titlu de exemplu : ”doctrina estoppel”, ”no oral modification clause”, ”piercing the corporate veil”, “alter ego liability”) în susținerea cererilor și apărărilor lor. Ținând cont de faptul că de cele mai multe ori părțile nu anticipează o trimitere expresă la aceste teorii în contract și că, judecătorii/arbitrii sunt obligați să se pronunțe asupra tuturor motivelor de fapt și de drept pe care părțile le invocă, este necesar a fi clarificat în ce măsură instanța/tribunalul arbitral și-ar putea întemeia soluția pe ele. Lucrarea tratează în ce circumstanțe poate judecătorul/arbitrul să aplice anumite teorii consacrate în sistemul de common law și acceptate la nivel european și care ar fi ipotezele și reperele pe care aceștia le-ar avea în vedere pentru motivarea în drept a soluției lor.

More frequently than ever, the parties are pleading in front of Romanian courts the application of common law theories accepted at European level (for example: ”estoppel doctrine”, ”no oral modification clause”, ”piercing the corporate veil”, ”alter ego liability”) in order to support their claims. Taking into consideration the fact that in most cases the parties do not anticipate to expressly include a reference of these theories in the contract and also that the judges/arbitrators are obliged to give a reasoning to all the motives that support the parties’ claims, it is essential to clarify to what extent the court/arbitral tribunal can base their judgment upon them. This paper analyzes the circumstances and hypothesis in which the judge/arbitrator is allowed to apply the above mentioned theories in the motivation of the decision.

Vicențiu-Traian RÂMNICEANU, Rolul, impactul și modul de aplicare a principiilor generale ale dreptui civil în dreptul european al contractelor. Perpective jurisprudențiale (The Role, impact and application of general principles of civil law in the European Contract Law. Case-law perspectives)
Interesul armonizării dispozițiilor dreptului privat la nivel european rezonează cu cel al continuării dezvoltării și integrării pieței interne a Uniunii Europene. Diferențele normative incidente în domeniul dreptului contractelor constituie obstacole pentru IMM în vânzarea de bunuri și prestarea de servicii conexe vânzării, generând costuri suplimentare care pot fi reduse și chiar eliminate prin adoptarea unui cadru unitar al dreptului contractelor. Acest parcurs a fost deschis deja prin adoptarea de directive și regulamente care conturează cadrul legal aplicabil, sincronizează drepturi și obligații, stabilesc criterii de recunoaștere ale hotărârilor judecătorești.În acest context, întărit de demersurile efectuate de Comisia Europeană în consolidarea dreptului european al contractelor, și a legislației europeană comună în materie de vânzare, își delimitează importanța principiile generale ale dreptului civil astfel cum sunt acestea aplicate la nivelul Uniunii Europene. Articolul își propune să definească câmpul de aplicare ale principiilor generale ale dreptului civil european, reflectarea acestora în reglementările europene incidente și invocarea lor în litigiile supuse soluționării de către instanțele judecătorești europene și naționale.

The interest in harmonising the provisions of private law at European level resonates with the continuing development and integration of EU internal market. Normative differences and practices, incidental to contract law, constitute barriers for SMEs in selling good and ancillary services, generating additional consts that may be reduced and even eliminated by adopting a single framework for the contract law, This roadmap has already been opened by adoption of directives and regulations which outline the applicable legal framework, synchronises rights and obligations, set criteria for recognition of court rulings. Within this setup is reinforced by European Commission’ efforts to strengthen European contract law and European sales legislation, importance of the general principles of civil law as applied at European Union level is outlined. This article entails to define the scope of general principles of European civil law, as reflected in the relevant European legal instruments and invoked in case-law subject to settlement by European and national courts.

Gina ORGA-DUMITRIU, Recepția teoriei grupurilor de contracte în dreptul european al contractelor (The reception of contract group theory in European contract law)
Relația dintre teoria grupurilor de contracte și principiul efectului relativ al convențiilor este, în dreptul civil al obligațiilor, o adevărată strâmtoare a Danaidelor. Dezvoltată în doctrina franceză, construcția teoretică a grupurilor de contracte este seducătoare și, mai ales, controversată. Recunoscută drept o realitate juridică doar în dreptul francez, belgian și luxemburghez, formula grupurilor de contracte rămâne pentru alți legiuitori naționali doar o realitate economică ale cărei provocări se manifestă cel mai adesea, în plan juridic, cu privire la natura răspunderii între partenerii grupului, respectiv caracterul contractual sau delictual al acțiunii directe a subdobânditorului împotriva producătorului-vânzător inițial al mărfii. Studiul debutează cu descrierea categoriilor de grupuri de contracte popularizată de prof. Bernard Teyssié care diferenția între i) lanțurile de contracte cu structură lineară (omogene și eterogene) sau cu structură radiantă și ii) ansamblurile contractuale (interdependente și divizibile) (I). Ulterior, cu referire punctuală la acțiunea directă în lanțurile internaționale de contracte vom proceda la analiza determinării competenței judiciare în situația i) inexistenței sau existenței unei clauze atributive de competență sau ii) prin aplicarea regulilor statornicite de Convenția de la Bruxelles din 27 septembrie 1968, respectiv Regulamentul Bruxelles I (II) și a competenței legislative cu referire la legea aplicabilă i) acțiunii izvorâte dintr-un lanț translativ de proprietate, respectiv ii) acțiunii izvorâte dintr-un lanț netranslativ de proprietate (III). În fine, vom identifica abordarea grupurilor de contracte în i) jurisprudența CJUE, mai exact refuzul calificării contractuale a acțiunii directe din cunoscuta Jakob Handte și în ii) directivele consumeriste, respectiv în instrumentele de drept european al contractelor precum DCFR și instrumentul opțional de vânzare (IV).

The relationship between the theory of the contract groups and the principle of the relative effect of the conventions is, in the civil law of obligations, a true strait of the Danaids. Developed in French doctrine, the theoretical construction of contract groups is seductive and, above all, controversial. Recognized as a legal reality only in French, Belgian and Luxembourg law, the formula of the contract groups remains for other national legislators only an economic reality, the most often challenges of which are manifested in the legal field, regarding the nature of responsibility among the partners of the group, namely the contractual / tort nature of the sub- acquirer’s direct action against the manufacturer-original seller of the goods. The study starts with the description of the contracts groups popularized by Professor Bernard Teyssié which distinguish between (i) chains of contracts with a linear structure (homogeneous and heterogeneous) or with a radiant structure, and ii) ensembles of contracts (interdependent and divisible) (I). Subsequently, with a punctual reference to direct action in international chains of contracts, we will proceed to the analysis of the determination of jurisdiction in the situation of (i) the absence or existence of an attribution clause of competence or (ii) by the application of the rules established by the Brussels Convention of September 27, 1968, respectively The Brussels Regulation I (II) and the legislative competence with reference to the applicable law i) to the action stemming from a translational ownership chain, namely ii) the action stemming from a non-translational ownership chain (III). Finally, we will identify the approach of the groups of contracts in i) the case-law of the CJEU, namely, the refusal of the contractual qualification of the direct action of the known Jakob Handte and in ii) the Consumer Rights Directive consum, namely European Contract Law instruments such as Draft Common Frame of Reference (DCFR) and the optional sale instrument (CESL) (IV).

Dragoş CĂLIN (împreună cu Daniel-Mihail ȘANDRU și Cătălina GOANȚĂ), Judecători naționali în rol de judecători europeni (un studiu empiric, rezultate preliminare):Rezultate preliminare (Romanian judges as European Union judges – an empirical study, preliminary results)
Acest studiu vizează aplicarea dreptului Uniunii Europene de către judecătorii naţionali din Romania. Astfel de studii au fost realizate în trecut despre judecătorii naţionali din Olanda, Germania, sau Polonia. Întrucât în 2017 se împlinesc 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, este necesar ca viziunea judecătorilor din România asupra interacţiunii dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul românesc să fie reprezentate în sfera academică. Acelasi lucru se poate spune şi despre aplicarea dreptului românesc de către instanţele naţionale din România. Studiul ia ca punct de plecare dreptul protecţiei consumatorilor prin prisma temei clauzelor abuzive, şi combină cadrul teoretic de discutie a transpunerii dreptului european în plan naţional cu observaţii empirice rezultate dintr-un chestionar distribuit judecătorilor de la diverse instanţe romanesti. O asemenea metodologie mixta permite redarea ştiinţifică a unor concluzii informate din reala aplicare a dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România.

This study focuses on the application of European Union law by national judges in Romania. Such studies have already been recently conducted with respect to judges from the Netherlands, Germany or Poland. Since 2017 marks 10 years from the accession of Romania to the European Union, it is necessary for the vision of Romanian judges with respect to the interaction between European Union law and Romanian law to be represented in academia. The same can be said about the very application of Romanian law by national courts. This study departs from the theme of consumer protection from the perspective of unfair contract terms, and combines a theoretical framework of the transposition of European law in the national sphere with empirical observations resulting from a questionnaire distributed to judges from different Romanian courts. Such a mixed methodology allows for the drawing of scientific conclusions based on the real application of European Union law by national courts in Romania.

SESIUNEA III
Cătălina GOANȚĂ, Convergența legală în dreptul european al contractelor de vânzare (Convergence in European Consumer Sales Law: A Comparative and Numerical Approach)
This is an empirical study about the converging effects of the harmonization policies used by the European lawmaker in consumer sales law. It aims to fill a gap in existing literature, by looking into what European consumer sales law harmonisation has achieved and trying to develop a methodology to measure the convergence it has led to. The study encompasses both a substantive comparison as well as a numerical approach. While in the former, five directives and their subsequent transposition in the national laws of Member States are analysed, the latter focuses on the creation of the Convergence Index as a measurement tool for the effects of the harmonisation process. This research is dedicated to both academics as well as policy makers, as it aims to trigger more debate regarding benchmarking in European consumer law. Such a debate can play a role in further academic research aimed at determining whether harmonisation does indeed strengthen the internal market. Cătălina Goanță has conducted her doctoral researcher at the Maastricht European Private Law Institute (Maastricht University) under the supervision of Jan Smits and Caroline Cauffman, funded by the HiiL-UM Chair on the Internationalisation of Law.


DESPRE AUTORI
Dragoș-Alin CĂLIN
Judecător la Curtea de Apel București, formator al Institutului Naţional al Magistraturii pentru formarea profesională continuă dreptul Uniunii Europene, cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, dreptul muncii și dreptul asigurărilor sociale; cercetător știinţific asociat al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European, director al revistei Forumul Judecătorilor, membru în colegiul știinţific al revistei Jurisclasor CEDO, coeditor al revistei iaduer.ro – Afaceri juridice europene, membru fondator și copreședinte al Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România (2007-prezent), membru al Consiliului de Administraţie GEMME Europe (mai 2010-prezent), vicepreședinte al GEMME Europe – Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (mai 2010-mai 2012), membru fondator al CIMJ (Conférence Internationale de Médiation pour la Justice), octombrie 2009, Paris, membru al Consiliului de Administraţie si vicepresedinte CIMJ (iulie 2012-prezent), secretar general al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene, raportor național pentru România al International Academy of Comparative Law, XIX International Congress of Comparative Law (Viena, 2014).

Judge at the Bucharest Court of Appeals, trainer at the National Institute of Magistrature for continuous professional education in European Union law, international judicial cooperation in civil and commercial matters, labour law and social security law; associated cientific researcher for the Legal Studies Institute of the Romanian Academy – the Center for European Law Studies, director of the Judges’ Forum (Forumul Judecătorilor) journal, member of the scientific committee of the CEDO Jurisclasor journal, co-editor of iaduer.ro – European legal affairs, founding member and co-president of the Romanian Judges’ Forum association (Forumul Judecătorilor din România) 2007-present; member of the administration council of GEMME Europe (May 2010-present), vicepresident of GEMME Europe – Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (May 2010-May 2012), founding member of CIMJ (Conférence Internationale de Médiation pour la Justice), octombrie 2009, Paris, member of the administration council and vice-president CIMJ (July 2012-present), secretary general of the Romanian Law and European Affairs Association (Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene), national rapporteur for Romania for the International Academy of Comparative Law, XIX International Congress of Comparative Law (Vienna, 2014).

Cătălina GOANȚĂ
Cătălina este profesor asistent la Universitatea din Maastricht (Facultatea de Drept). În 2011 a început cercetarea doctorală în domeniul convergenţei legale în protecţia consumatorilor la nivel european. Cătălina a susţinut părţi din cercetarea sa în conferinţe găzduite, printre altele, de European University Institute în Florenţa, University of Chicago School of Law în Chicago și East China University of Political Science and Law în Shanghai (susţinerea dizertaţiei doctorale – octombrie 2016, Maastricht). În prezent, Cătălina cercetează impactul tehnologiilor disruptive asupra dreptului privat californian și elveţian, pentru Maastricht European Private Law Institute (Maastricht University) cât și pentru Transatlantic Technology Law Forum (Stanford University), unde este cercetător invitat.

Cătălina is assistant professor at Maastricht University (Faculty of Law). In 2011, she began her doctoral research the legal convergence of European consumer protection. She presented parts of her research in conferences hosted, among others, by the European University Institute in Florence, the University of Chicago Law School in Chicago, as well as the East China University of Political Science and Law in Shanghai (doctoral thesis defense – October 2016, Maastricht). Catalina is currently doing research on the impact of technology disruptions on private law in innovative jurisdictions (California and Switzerland) for the Maastricht European Private Law Institute (Maastricht University), as well as for the Translatlantic Technology Law Forum (Stanford University), where she is a visiting fellow.

Felix Raul HODOȘ
Avocat, pratician în insolvență, mediator, lector universitar în cadrul Universității “Petru Maior” din Tîrgu Mureș; doctor în drept al Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; arii de interes: drept comercial, insolvență, servicii financiare.

Lawyer, insolvency practitioner, mediator, lecturer at the University “Petru Maior” from Tîrgu Mureș, Ph.D. in Law of the “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca; areas of scientific and professional interest: commercial law, insolvency, financial services.

Codrin MACOVEI
Codrin Macovei, lector dr., Univ. „Al.I. Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, titular al materiilor Drept civil. Contracte și Drept civil. Succesiuni, doctor în drept cu teza „Unificarea reglementării contractelor în dreptul european”, 2005, conducător științific prof. emerit dr. M.V. Jakotă.

Codrin Macovei, associate profesor at Univ. „Al.I. Cuza” Iași, Law Faculty, teaching Contract Law ans Succession Law, phd. with the thesis Unification of European Contract Law under the coordination of Prof. Emeritus dr. M.V. Jakotă.

Bazil OGLINDĂ
Bazil Oglindă, Managing Partner al Oglindă&Asociații, este avocat implicat în mod activ în sfera dreptului civil, procesual civil și internațional. Arbitru din 2006, Bazil Oglindă este în prezent Vice-președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Bazil Oglindă este, de asemenea, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană.

Bazil Oglindă, Managing Partner of Oglindă&Partners is an attorney actively involved in the areas of civil, civil procedure and international law. Arbitrator since 2006, Bazil Oglindă is now the Vice-president of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania. Bazil Oglindă is also an Associate Professor at the Faculty of Law, Romanian-American University.

Daniel ON
Daniel On este doctorand la Universitatea din Maastricht (Facultatea de Drept) și membru al Maastricht European Private Law Institute (MEPLI). Daniel a absolvit Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, in anul 2010. De asemenea, deține titlul de Master în Drept Privat (Universitatea Babeș-Bolyai, 2011) și Master în Drept Comparat (Louisiana State University, 2013). Daniel este primul deținător al bursei de performanță A. N. Yiannopoulos (pentru rezultatele din anul academic 2011-2012), și a lucrat pe postul de cercetător asociat la Center of Civil Law Studies (CCLS) între anii 2012 și 2014. Daniel a fost editor al Journal of Civil Law Studies în aceeași perioadă de timp, iar în prezent este editor special (cu un rol consultativ) pentru același jurnal. Publicațiile și cercetarea lui Daniel se axează pe următoarele domenii: răspunderea civilă delictuală, dreptul obligațiilor și traduceri juridice.

Daniel On is a Ph.D. candidate at Maastricht University (Faculty of Law), and a member of the Maastricht European Private Law Institute (MEPLI). He received his LL.B. degree from the Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca, in 2010. He also holds an LL.M. in Private Law (Babeş- Bolyai University, 2011) and an LL.M. in Comparative Law (Louisiana State University, 2013).
He is the recipient of the first A. N. Yiannopoulos Endowed Scholarship (for the academic year 2011-2012), and has been a research associate at the Center of Civil Law Studies (CCLS) between 2012 and 2014. He has been a managing editor for the Journal of Civil Law Studies during the same interval, and is currently a special advising editor for the same journal. His research and publications are focused on the law of torts, the law of obligations, and legal translation.

Gina ORGA-DUMITRIU
Gina ORGA-DUMITRIU este licenţiată a Facultăţii de Drept Simion Bărnuţiu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 1998 (şefă de promoţie), doctor în drept comercial, Universitatea Babes- Bolyai Cluj-Napoca, noiembrie 2007; în perioada 31 martie 2010-31 martie 2013 a activat ca cercetător post-doctorat în programul cu finanţare europeană nerambursabilă Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului POSDRU 2017- 2013, tema de cercetare postdoctorală Dreptul european al contractelor, desfăşurând un stagiu de documentare şi cercetare la Institul de Drept Comparat al Universităţii Panthéon-Assas Paris II şi Societatea de Legislaţie Comparată din Paris.Este conferențiar universitar în cadrul Facultăţii de Drept din Universitatea Lucian Blaga Sibiu (discipline predate: Dreptul european al afacerilor, Publicitate imobiliară), avocat în Baroul Sibiu din 1998, membră a Societăţii de Legislaţie Comparată din Paris din 2011, membră a Trans Europe Experts (TEE) din 2012, membră a Asociaţiei Române pentru Studiul Dreptului Privat Comparat, membru aderent ARDAE – Asociația română de drept și afaceri europene.

Doctor of Law (commercial Law), Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, 2007, Assistant Professor at the Faculty of Law of Lucian Blaga University of Sibiu (disciplines: European Business Law, Land Registry; Lawyer at Sibiu Bar Association). Postdoctoral researcher according to the postdoctoral research contract (2010-2013) obtained within the non-reimbursable financing program, University partnership in research – a step towards a postdoctoral school of future, co financed by the European Social within the above mentioned program the postdoctoral research theme is – European Contract Law. Member of Société de Législation Comparée, Trans Europe Experts (Working group: Contract, Consumer and Ecommerce Law, Freedom of movement, Company Law), Henri Capitant Des Amis de la Culture Juridique Française Association, ARDAE.

Vicențiu-Traian RÂMNICEANU
Absolvent de drept și științe politice, Vicentiu Ramniceanu urmează studii avansate de drept European în cadrul Institutului de Drept al Afacerilor “Henri Capitant – Nicolae Titulescu” – Bucuresti. Se specializează în drept bancar, piețe de capital și administrarea afacerilor, urmând cursurile organizate de Institutul Bancar Român, Codecs și Asebuss. Vicentiu Ramniceanu este doctorand în drept în domeniul guvernării corporatiste la Universitatea din București. Membru al Baroului București, Vicentiu Ramniceanu a profesat ca avocat în domeniul dreptului umanitar și al dreptului afacerilor în cadrul unor echipe juridice locale sau internaționale precum și în instituții financiare bancare. Vicentiu Ramniceanu coordonează în prezent direcția juridică a unei companii de stat care activează în sectorul jocurilor de noroc

Law and political sciences graduate, Vicentiu Ramniceanu takes on advanced studies of European Law, graduating the” Henri Capitant – Nicolae Titulescu” Business Law Institute. He specializes in banking, capital markets and executive management, following courses organized by Romanian Banking Institute (2005-2007) CODECS and ASEBUSS (2017). Vicentiu Ramniceanu is Law PhD student in corporate governance at the University of Bucharest. Member of Bucharest Bar Association, Vicentiu Ramniceanu practiced as a lawyer in the field of humanitarian law and professed as a business lawyer in local and international legal teams or within banking financial institutions. Vicentiu Ramniceanu currently coordinates the legal directorate of a state company operating in the gambling sector.

Daniel-Mihail ȘANDRU
Profesor universitar la Universitatea din Bucureşti, Universitatea Petru Maior din Târgu-Mureș și Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. A fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer). Poate fi contactat la adresa mihai.sandru@csde.ro; pagina web: www.mihaisandru.ro.

Professor at the Bucharest University, Petru Maior University and at “Dimitrie Cantemir” Christian University. He is the founder and coordinator of the Centre for European Law Studies of the Acad. Andrei Radulescu” Legal Research Institute of the Romanian Academy. Ad hoc judge for the European Court of Human Rights and arbitrator for the International Court of Commercial Arbitration attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry. President of the Society for Legal Sciences and of the Romanian Association for Law and European Affairs. Editor-in-chief of the Romanian Journal of European Law (Wolters Kluwer). He can be contacted by using the following details mihai.sandru@csde.ro; web page: www.mihaisandru.ro

Luminița TULEAȘCĂ
Licenţiată în Drept a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti; cursuri postuniversitare şi de specializare la Universitatea din Bucureşti (Drept Privat), University of Oxford (Trust Law) şi la Academia de Drept Internaţional de la Haga (Private International Law); Doctor în Drept al Universităţii din Bucureşti, domeniul Drept Privat, specializare în Drept comercial;Studii post-doctorale, cercetător bursier al Academiei Române, Institutul de Economie Mondială, cu proiectul de cercetare: „Patrimoniul de afectaţiune – Instrument în derularea afacerilor”.

Conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii Româno-Americană, titular al disciplinelor Drept comercial, Dreptul societăților, Dreptul Comerţului Internaţional şi Dreptul Insolvenţei; Avocat pledant, Baroul Bucureşti, fondator și managing partner TULEAŞCĂ LAWYERS; Arbitru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României; Arbitru al Curţii de Arbitraj a Baroului Bucureşti.

Bachelor Degree – Faculty of Law, Bucharest University; Post-university and further studies at the University of Bucharest (Private Law), at Oxford University (Trust Law) and at the Hague Academy of International Law (Private International Law; Law PhD granted by the University of Bucharest, Private Law field, specialized in Commercial Law; Post-doctoral studies, scholarship researcher at the Romanian Academy, Institute for World Economy, with the research project: “Patrimoniul de afectaţiune – Instrument în derularea afacerilor” [The Patrimony of Affectation – A Business Instrument].

Associate Professor PhD at the Faculty of Law of the Romanian- AmericanUniversity, tenure professor – Commercial Law, Companies’ Law, International Commercial Law and Insolvency Law.; Attorney at law, Bucharest Bar, founder and managing partner TULEAŞCĂ LAWYERS; Arbitrator within the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania; Arbitrator within the Arbitration Court of Bucharest Bar.


* Înscrierile se fac la adresa ardae2007@gmail.com până la data de 20 octombrie 2017, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe