427 citiri

Vizită de studiu la Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – FRA / 14-15 decembrie 2017, Viena

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) organizează

Vizită de studiu la Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – FRA

Viena

14-15 decembrie 2017

DESCRIERE
Vizita de studiu organizată la FRA va fi completată de o vizită la Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC). În cadrul vizitelor se urmărește familiarizarea participanților cu activitatea desfășurată în cadrul celor două instituții internaționale. Printre temele abordate se numără Carta Drepturilor Fundamentale a UE, activitatea FRA în materia non-discriminării, a comunităților LGBTI, a accesului la justiție, a migrației și dreptului la azil, a crimelor motivate de ură, a drepturilor copilului și a protecției datelor cu caracter personal.

PERIOADA
Vizita de studiu organizată la FRA va avea o durată de două zile și se va desfășura în perioada: 14-15 decembrie 2017 – limba engleză.

LOCUL DE DESFĂȘURARE
Vizita de studiu din cadrul FRA se va desfășura la Viena, Austria.

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ
Pentru vizita de studiu organizată la FRA este necesară cunoașterea limbii engleze.

CUI SE ADRESEAZĂ
Vizita de studiu organizată la FRA se adresează judecătorilor, procurorilor și formatorilor INM.

NUMĂR DE LOCURI
Pentru vizita de studiu organizată la FRA sunt alocate între 40 de locuri pentru toate statele membre EJTN. Selecția inițială va fi realizată de INM, urmând ca stabilirea numărului de locuri pentru fiecare stat membru, precum și alocarea persoanelor selectate pentru locurile oferite, să fie realizate de EJTN.

FINANȚARE
Participanții selectați să participe în cadrul vizitei de studiu de la EUROJUST vor beneficia de un per diem în valoare de 170 de euro, iar transportul va fi decontat în limita a 400 de euro în baza documentelor originale de transport.

PROCEDURA DE APLICAȚIE
ETAPA I – Completarea aplicației online
Prima etapă a procedurii de aplicație pentru vizita de studiu la FRA se va realiza online, la următorul link: https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/. După accesarea link-ului furnizat, aplicanții trebuie să parcurgă următoarele etape (în ordinea indicată):
1. Selecția tipului de program pentru care aplică (Study visits / Visites d’étude);
2. În chenarul intitulat “cod de referință” (reference code / référence), va fi introdus Codul Numeric Personal al aplicantului, iar apoi va fi apasată tasta Apply / Postuler.

ATENȚIE! Neintroducerea CNP-ului atrage imposibilitatea înregistrării aplicației în baza de date cu participări internaționale a INM și astfel, imposibilitatea includerii aplicantului în procedura de selecție;

3. Completarea formularului de aplicație online:
Administrative Information / Renseignements administratifs
– Date personale și detalii cu privire la activitatea profesională a candidaților;
– Opțiunea pentru vizita de studiu:
– Instituția care va găzdui stagiul (EU Agency for Fundamental Rights/Agence des Droits Fondamentaux de l’UE)
– Perioada și limba de desfășurare a vizitei de studiu:
o 14-15 decembrie 2017 – limba engleză.
– Alte interese speciale cu privire la stagiu;
Linguistic Skills / Compétences linguistiques
– Competențele lingvistice ale candidaților;
Motivation
– Motivație;
Participation in previous activities / Participation aux activités précédentes
– Participarea la activități anterioare;
Document Submission / Ajout de documents
– Documente necesare înscrierii:

ATENȚIE! Vă rugăm să nu parcugeți acest pas în aplicația online! Transmiterea documentelor necesare înscrierii se va face în mod separat, conform procedurii din ETAPA A II-A.
Pentru finalizarea ETAPEI I a procedurii de aplicație, apăsați butonul “Submit application / Envoyer la candidature”. Așteptați confirmarea însoțită de codul de referință! După primirea mesajului de confirmare, fiecare aplicant poate consulta întregul formular de aplicație completat, pe care îl poate de asemenea printa.

ETAPA A II-A – Transmiterea documentelor necesare înscrierii
Cea de-a doua etapă a procedurii de aplicație pentru vizita de studio la FRA presupune transmiterea documentelor necesare înscrierii la următorul link: http://www.inm-lex.ro/form/.

După accesarea link-ului furnizat, aplicanții trebuie să parcurgă următoarele etape (în ordinea indicată):
1. * Selectați tipul de vizită pentru care aplicați: “Vizita de studiu la European Agency of Fundamental Rights (FRA)”;
2. * Completați cu numele, prenumele si CNP-ul;
3. Încarcați în căsuța aferentă următoarele documente (candidații sunt rugați să transmită exclusiv documentele aferente propriei explicații):
– * Curriculum vitae în limba română;
– * Avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care aceștia își desfășoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul președintelui secţiei/procurorului șef secţie în care judecătorul sau procurorul își desfășoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile și obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii și Școala Naţională de Grefieri, precum și pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014);
– Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (este suficient un singur certificat pentru a atesta cunoașterea unei limbi străine).
(Câmpurile marcate cu “ * ” sunt obligatorii – tip vizită, nume, prenume, CNP, CV și aviz)

Pentru finalizarea ETAPEI a II-a procedurii de aplicație, apăsați butonul “Submit”. Așteptați următorul mesaj de confirmare: “Mulțumim. Documentele dumneavoastră au fost încarcate. Codul care confirmă încărcarea documentelor este: ….. . Vă rugăm să îl păstrați pentru eventuale reclamații.”

După parcurgerea cu succes a fiecărei etape (ETAPA I și ETAPA A II-A), va fi generat câte un cod de referință, coduri pe care candidații sunt rugați să le păstreze pentru a le servi la coroborarea aplicației on-line cu documentele transmise (codul pentru ETAPA I) și respectiv pentru eventuale reclamații (codul pentru ETAPA A II-A).

TERMEN ÎNSCRIERE
Magistații interesați trebuie să completeze aplicația online până la data de 16 octombrie 2017, 19:00 ora României.

Recomandăm persoanelor interesate să aplice în timp util, întrucât suprasolicitarea platformei on-line în ultimele zile ale termenului acordat, poate face dificilă funcționarea acesteia, îngreunând procesul de înregistrare a candidaturilor și transmitere a documentelor!

CRITERII DE SELECȚIE
INM va efectua selecția inițială a candidaților români în funcție de următoarele criterii:
– relevanța programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
– neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internațională;
– posibilitatea și disponibilitatea magistratului de a disemina informațiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.
Fiecare criteriu de selecție va fi analizat corelativ cu condiția cunoașterii temeinice a limbii engleze, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.
În măsura în care criteriile sus-menționate nu vor fi suficiente pentru departajarea candidaților, la stabilirea listei finale urmează a fi acordată prioritate candidaților care își desfășoară activitatea la instanțe/unități de parchet mai înalte în grad și /sau cu vechime mai mare în profesie.

PERSOANA DE CONTACT
Ruxandra Elena STAN, tel. 021.407.62.43, email: ruxandra.stan@inm-lex.ro.

Evenimente conexe