Colocviul Național în Studii Culturale și Științele Comunicării / 3-4 noiembrie 2017, București

Departamentul de Științele Comunicării (Facultatea de Litere a Universității din București) organizează

Colocviul Național în Studii Culturale și Științele Comunicării

– Culturi și comunicarea lor –

București, Universitatea din București

3-4 noiembrie 2017

Panel “Cultură juridică și comunicarea publică
Universitatea din București, Facultatea de Litere
3 noiembrie 2017, 17:45-19:15

Moderatori

Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Influențe asupra comunicării publice fundamentate de protecția datelor personale
[Influences on public communication based on personal data protection]
Dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu

Motivarea și comunicarea publică a proiectelor actelor normative – exemple din domeniul comunicării și relațiilor publice​
[The legal reasoning and public communication of normative acts projects – examples from the communications and public relations fields]
Dr. Irina Alexe, Cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Limitele libertății de expresie în contextul referirilor la proceduri judiciare. Un crochiu al jurisprudenței CEDO în materie
[Restriction of the Freedom of Expression in the Context of References to Judiciary Procedures. A schetch of ECHR Case-law]
Dr. Dan Virgiliu Pascu, avocat

Comunicarea publică în vederea informării și limitarea exercițiului dreptului de autor – subțilități și sensibilități
[Public communication to inform and the limitation on the exercise of the copyright – fine details and sensitivities]
Dr. Mihaela Mocanu, avocat

Legiuitorul, comunicarea și realitatea juridică. Proiecții și rezultate în 2017
[Legislature, communication and juridical reality. Projections and results in 2017]
Dr. Raul-Felix Hodoș, Lector univ., Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș.

Dreptul de a fi uitat în comunicarea online: dreptul la viață privată vs. libertatea de informare
[The right to be forgotten in online communication: the right to privacy v. the freedom of information]
Drd. Silviu-Dorin Șchiopu, asistent universitar la Facultatea de Drept, Universitatea “Transilvania” din Braşov

Rezumate
Influențe asupra comunicării publice fundamentate de protecția datelor personale
[Influences on public communication based on personal data protection]
Dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu

Dr. Raul-Felix Hodoș, Lector univ., Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș.
Legiuitorul, comunicarea și realitatea juridică. Proiecții și rezultate în 2017
Abstract: Anul 2017 a avut obiective legislative concrete, stabilite prin documente oficiale aprobate de Parlamentul României. Autorul analizează modalitatea de implementare a unora dintre acestea, precum și consecințele sociale și economice rezultate din comunicarea publică realizată.
Cuvinte cheie: comunicare publică, obiective legislative, metodologie juridică, consecințe sociale și economice.
Dr. Raul-Felix Hodoș, PhD, Assistant professor, „Petru Maior” University of Tîrgu-Mureș.
Legislature, communication and juridical reality. Projections and results in 2017
Abstract: The year 2017 has had concrete legislative objectives, established in official documents approved by Parliament of Romania. The author analyses the way some of these objectives are implemented and also the social and economical consequences which result from public communication.
Keywords: public communication, legislative objectives, juridical methodology, social and economical consequences.

Dr. Irina Alexe, Cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Motivarea și comunicarea publică a proiectelor actelor normative – exemple din domeniul comunicării și relațiilor publice​
Rezumat: În orice societate democratică trebuie satisfăcută nevoia cetățenilor de a fi informați cu privire la motivele ce stau la baza adoptării diverselor acte normative, respectiv aceea de a putea fi parte activă la procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește soluțiile de reglementare alese. Analizăm, în contextul celebrării a 10 ani de când România face parte integrantă din Uniunea Europeană, necesitatea motivării proiectelor de acte normative, precum și modalitățile de realizare a acesteia, și exemplificăm prin instrumentele de motivare ale actelor normative care vizează transparența decizională în administrația publică, informațiile de interes public, petițiile, publicitatea ori protecția datelor cu caracter personal, ori chiar prin bunele practici în domeniu, cum ar fi publicarea din oficiu a informațiilor de interes public, instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) ori publicarea minutelor ședințelor Guvernului. De asemenea, ne îndreptăm analiza spre a afla cât de facil îi este unui cetățean să se informeze, în timp real, cu privire la toate etapele de adoptare a unui proiect de act normativ, precum și a modificărilor conținutului acestuia, la nivelul instituțiilor competente ale Uniunii Europene, dar și la nivel național – Parlament, Guvern, ministere și, în final, desprindem câteva concluzii relevante pentru domeniul analizat.
Cuvinte-cheie: motivarea proiectelor de acte normative, transparență decizională, comunicare publică, publicitate, Registrul Unic al Transparenței Intereselor, informații de interes public, protecția datelor cu caracter personal
Dr. Irina Alexe, Research associate, ”Acad. Andrei Rădulescu” Legal Research Institute of Romanian Academy
The legal reasoning and public communication of normative acts projects – examples from the communications and public relations fields
Abstract: In any democratic society, the need of the citizens to be informed regarding the reasoning subsequent to the adoption of various normative acts needs to be fulfilled, going hand in hand with the necessity of playing an active role in the decision-making process with regard to the chosen solutions. In this article, it will be analysed, in the context of the 10th anniversary of the Romanian accession to the European Union, the necessity of giving a legal reasoning to the normative acts projects, as well as the means of realisation. The process will be illustrated with several examples, like the rationale given to the normative acts aiming to the transparency of the decision-making process in public administration, information of public interest, petitions, publicity or protection of personal data, or by best practices in this field, as for example the publication ex officio of the information of public interest, establishing the Unique Interest Groups’ Transparency Register (RUTI) or by publishing the meeting minutes of Government’s reunions. Also, the analysis should lead to finding the extent of the easiness with which a citizen may inform itself in real time with regard to the steps leading to the adoption of a normative act project, as well as concerning to the modifications to its content, both at the level of the competent European authorities and at the national scale – Parliament, Government, ministries. Few relevant conclusions in the analysed field are to be emphasized in order to conclude.
Key-words: legal rationale of normative acts projects, decision-making transparency, public communication, publicity, Unique Interest Groups’ Transparency Register, information of public interest, protection of personal data

Dr. Dan Virgiliu Pascu, avocat
Limitele libertății de expresie în contextul referirilor la proceduri judiciare. Un crochiu al jurisprudenței CEDO în materie
Sobrietatea si echilibrul purtatorilor de cuvant al institutiilor statului roman au intrat intr-un con de umbra. In perceptia publicului larg comunicarea aspectelor relevante ale procedurilor judiciare de interes national are loc in mass-media. Procesele se discuta la televizor, verdictele se (ante)pronunta tot acolo. Partile implicate sunt desfiintate sau sustinute in detrimentul altora in presa scrisa, vorbita, in mediul virtual si la televiziune. Presa hraneste apetitul publicului pentru senzational. Nu rareori in aceasta spirala se lasa antrenate si persoane ocupand demnitati publice, inclusiv din sistemul judiciar. Prezentarea creioneaza harta camplului dintre libertatea de expresie, dreptul persoanei la propria imagine si drepturile ei procesuale fundamentale (art. 8, 10 si 6 din CEDO).
Dr. Dan Virgiliu Pascu, lawyer
Restriction of the Freedom of Expression in the Context of References to Judiciary Procedures. A schetch of ECHR Case-law
The sobriety and the balance of the Romanian institutions’ spokespersons have been lately pushed in the background. According to the perception of the mass audience, the communication of relevant aspects of the judiciary procedures of national interest takes place in mass-media. The law suits are being discussed on television, and the verdicts are (fore)told there also. The parties involved are being bashed or supported to the detriment of others in the spoken and written press, in the virtual world and on television. The press keeps feeding the public’s appetite for the sensational. This is why not at all rarely we see even dignitaries in the judicial system letting themselves get involved. This presentation outlines the boundaries of the field between the freedom of expression, a person’s wright to their own image and their fundamental rights.

Dr. Mihaela Mocanu, avocat
Comunicarea publică în vederea informării și limitarea exercițiului dreptului de autor – subțilități și sensibilități
Rezumat: Necesitatea informării este din ce în ce mai resimțită și deci, solicitată. Cu toate acestea, nu se poate ca în numele nevoii de informare să fie aduse atingeri drepturilor autorului, similar invers și artsitul este limitat în dreptul său de a uza de opera creată și adusă la cunoștința publicului.
Cuvinte cheie: artist, drepturi morale, drepturi patrimoniale.
Dr. Mihaela Mocanu, lawyer
Public communication to inform and the limitation on the exercise of the copyright – fine details and sensitivities
Abstract: The need for information is increasingly felt and demanded. However, the need for information should not prejudice the rights of the author; nor should the artist be limited in his right to use the works created which are already in the public arena.
Keywords: artist, Moral Rights, Economic Rights.

Silviu-Dorin Șchiopu, doctorand al Universității “Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi asistent universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii “Transilvania” din Braşov.
Dreptul de a fi uitat în comunicarea online: dreptul la viață privată vs. libertatea de informare
Rezumat: Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. Pe de altă parte, fiecare are dreptul de a primi sau de a transmite informații sau idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere. În acest cadru legal, informațiile online pot constitui în același timp atât o violare a dreptului la viață privată, cât și o manifestare a libertății de exprimare. Dreptul de a fi uitat (dreptul la delistare) vine să restabilească echilibrul dintre dreptul la viață privată și libertatea de informare. Prezentul articol își propune să evalueze modul în care instanțele din Belgia, Franța și România asigură echilibrul dintre cele două drepturi, precum și circumstanțele în care dreptul la libertatea de exprimare primează față de dreptul la respectarea vieții private.
Cuvinte-cheie: comunicare online, protecția datelor cu caracter personal, dreptul de a fi uitat, dreptul la delistare, respectarea vieții private și de familie, libertatea de exprimare și de informare.
Silviu-Dorin Șchiopu, PhD student at Nicolae Titulescu University of Bucharest and assistant lecturer at Transilvania University of Brașov, Faculty of Law.
The right to be forgotten in online communication: the right to privacy v. the freedom of information
Abstract: Everyone has the right to respect for his or her private life and to the protection of personal data concerning him or her. On the other hand, everyone has the right to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. In this legal framework online data can be both a violation of the right to privacy and a manifestation of freedom of expression. The right to be forgotten (the right to be delisted) re-establishes in online communication the balance between the right to privacy and the freedom of information. This article aims at assessing how the Belgian, French and Romanian courts balance the two rights and the circumstances when the right to freedom of expression can outweigh the right to privacy.
Keywords: online communication, protection of personal data, right to be forgotten, right to be delisted, respect for private and family life, freedom of expression and information.

Prezentarea autorilor [RO/EN]
Irina ALEXE
Cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; doctor în drept al Universității din București; după o experiență de aproape douăzeci de ani în domeniul elaborării și susținerii în cadrul procedurilor guvernamentale și parlamentare a proiectelor de acte normative, ariile sale de interes vizează dreptul administrativ, dreptul constituțional şi dreptul european.
Research associate, ”Acad. Andrei Rădulescu” Legal Research Institute of Romanian Academy; PhD in legal studies of the Law Faculty of the University of Bucharest; after almost two decades in the field of the creation and support of normative acts projects in governmental and parliamentarian procedures, the main areas of interest are focusing on administrative law, constitutional law and European law

Felix Raul HODOȘ
Avocat, pratician în insolvență, mediator, lector universitar în cadrul Universității “Petru Maior” din Tîrgu Mureș; doctor în drept al Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; arii de interes: drept comercial, insolvență, servicii financiare.
Lawyer, insolvency practitioner, mediator, lecturer at the University “Petru Maior” from Tîrgu Mureș, Ph.D. in Law of the “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca; areas of scientific and professional interest: commercial law, insolvency, financial services.

Mihaela MOCANU
Mihaela Mocanu este doctor în drept și avocat specializat în dreptul pieței de artă, definindu-și activitatea prin pasiune. Având un orizont extins al cunoștințelor în materie de artă, Mihaela are o abordare care îmbină sensul practic cu înțelegerea cerințelor legale, sculptând o nișă în consilierea actanților culturali. Totodată este redactor șef al Revistei Române de Drept al Afacerilor.
PhD (Babeș-Bolyai University with a thesis on the franchise contract) is a lawyer also specialized in the art market. With a broad horizon of art knowledge, Mihaela has an approach that combines practical meaning with a deep understanding of the relevant legal requirements, carving a niche in counselling those active in this market. She is editor-in-chief of the Romanian Business Law Review

Dan Virgiliu PASCU
German-speaking Romanian lawyer located in Bucharest, Romania. He had a solid background in European competition law, human rights and corporate/commercial law. Due to my collaboration with management consultancy companies, I became business-oriented and targeted on specific results. He was involved in teaching and academic activities and also done volunteer work.

Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU
Este conferenţiar universitar doctor în cadrul Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureș si director – Departamentul de Drept şi Administraţie Publică. A fondat și coordonat cercul de drept Ius Iuventutis, specializare în domeniul tratatelor internaționale. Este membru ASIL – American Society of International Law si al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene – ARDAE.

Silviu-Dorin ȘCHIOPU
Doctorand al Universității Nicolae Titulescu din Bucureşti şi asistent universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.
PhD student at Nicolae Titulescu University of Bucharest and assistant lecturer at Transilvania University of Brașov, Faculty of Law.


Agenda
Vineri, 3 noiembrie 2017
9:30-10:00 Înregistrarea participanților (Holul Facultății de Litere)
10:00-10:30 Deschiderea festivă a colocviului

Alocuțiuni
Prof. dr. Romiță IUCU (Prorector al Universității din București)
Prof. dr. Emil IONESCU (Decan al Facultății de Litere, Universitatea din București)
Conf. dr. Cristina BOGDAN (Prodecan al Facultății de Litere, Universitatea din București)
Conf. dr. Constantin POPESCU (Director al Departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere)

Moderator: Conf. dr. Constantin POPESCU

CONFERINȚE PLENARE
10:30-11:00 Ionel NARIȚA (Prof. dr., Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest Timișoara), Cultură și etică în organizații
11:00-11:30 Mircea REGNEALĂ (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Alexandria sau Memoria cunoașterii
11:30-12:00 Marian VOICU (Prezentator, moderator și producător, Televiziunea Română), Noii barbari. Fake news vs. cultura globală

Moderator: Conf. dr. Constantin POPESCU

12:00-12:15 Alexandra CRĂCIUN (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Comunicarea strategică și paradigmele hypermodernității (Prezentarea Proiectului European Monitor)
12:30-14:00 Pauză de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

AXA 1
Coordonator: Silvia MARIN BARUTCIEFF

RADIOGRAFII ÎN CULTURA ROMÂNĂ

Moderator: Ovidiana BULUMAC

14:00-14:30 Radu BALTASIU (Prof. dr., Universitatea din București, Academia Română), Cultura și societatea, de la determinațiile și rostirea lui Noica la conștiința vs. cunoștință la Nae Ionescu
14:30-15:00 Ovidiana BULUMAC (Dr., Cercetător științific, Academia Română), Fenomenul românesc, o radiografie culturală a vremii în accepțiunea lui Ernest Bernea
15:00-15:30 Alin AURSULESEI (Academia Română), Tensiunea consumată și existența potențială în viziunea lui Gheorghe Focșa
15:30-15:45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

MODELE SOCIOLOGICE ALE CULTURII ȘI CULTURI ALE PARTICIPĂRII

Moderator: Radu BALTASIU

15:45-16:15 Augustin POENARU (Cercetător științific, Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române), Cultura familiei și cercetarea monografică a acesteia în viziunea Xeniei Costaforu
16:15-16:45 Ovidiu SOLOMON (Drd., Cercetător științific, Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române), Consacrarea antropologiei culturale și sociale în România. Contribuția edificatoare a lui Vasile Caramelea
16:45-17:15 Lavinia POPA (Drd, profesor, Colegiul „Lauder Reut”, București), Media, copiii și democrația
17:15-17:30 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

INFLUENȚE ȘI MODELE CULTURALE: STUDII DE CAZ

Moderator: Mircea Valeriu DEACA

17:30-18:00 Carmen DOMINTE (Lect. dr., Universitatea Națională de Muzică din București), The Influence of the French New Wave upon the Cinematographic Culture
18:00-18:30 Alexandra CRĂCIUN (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultures of Participation within the Experience Economy
18:30-19:00 Mircea Valeriu DEACA (Dr.), The cognitive model of the control cycle in film

DE LA INTERACȚIUNI CULTURALE LA „RATAREA DIALOGULUI”

Moderator: Mihaela CERNĂUȚI-GORODEȚCHI

14:00-14:30 Mihaela-Rodica MARIN (Cercetător științific III, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române, Bucureşti), Relaţia dintre cultura occidentală şi cea orientală: interferenţe, particularităţi, importanţă
1430-15:00 Gheorghiță CIOCIOI (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti), Bulgarii şi bulgaritatea de la nord de Dunăre în viziunea lui Todor Balkanski. O cercetare de teren tributară ideologicului
15:00-15:30 Mihaela CERNĂUȚI-GORODEȚCHI (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași); Nikola VANGELI (Dr., Universitatea de Arte „G. Enescu”, Iași), Vorbirea în limbi și dăinuirea în Cuvânt
15:30-15:45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

IDENTITATE ȘI ALTERITATE

Moderator: Gheorghiță CIOCIOI

15:45-16:15 Monica SPIRIDON (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Identități culturale
post-otomane: «istorie» și «istorisire» în proiecția identitară
16:15-16:45 Corina Daniela POPESCU (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Aproapele de departe – chipuri de „a-l gândi pe celălalt”. Note imagologice pentru o alteritate de proximitate
16:45-17:00 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

INCURSIUNI ÎN POPULAR CULTURE ȘI SUBCULTURI

Moderator: Monica SPIRIDON

17:00-17:30 Mircea SAVA (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultură științifică versus cultură umanistă? O reconciliere în perspectiva popular culture
17:30-18:00 Alexandru ȘTEFAN (Drd., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București), Camerele/Jocurile reale de evadare – Fandom sau/și subcultură emergentă?
18:00-18:30 Mădălina MIU (Drd., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială), Relația dintre cultură și oralitate. O privire contemporană
18:30-19:00 Andras ZOPUS (Lect. dr., Universitatea din Nyíregyháza), Simbolurile culturale ale secuilor ca valori mediatoare ale culturii şi ca apărătoare ale tradiţiilor

AXA 2
Coordonator: Constantin POPESCU

PROVOCĂRI MORALE, PROVOCĂRI EMOȚIONALE

Moderator: Valentina MARINESCU

14:00-14:30 Olga BĂLĂNESCU (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Despre brand
14:30-15:00 Monica DASCĂLU (Prof. dr., Universitatea Politehnică București), Communication Ethics Issues Related to the “Volkswagen Scandal”
15:00-15:30 Adela TOPLEAN (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Micro-universuri, contexte interpersonale și norme socio-culturale ale morții. Câteva observații de metodă în marginea limitelor culturale ale tanatologiei
15:30-16:00 Nicolae PERPELEA (Cercetător Științific II, Institutul de Sociologie, Academia Română), New media și climatul moral-emoțional: rolul dispozitivelor socio-tehnice în mobilizarea de arene civice
16:00-16:15 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

ÎN CĂUTAREA UNOR NOI MODALITĂȚI DE COMUNICARE

Moderator: Nicolae PERPELEA

16:00-16:30 Ecaterina BALICA (Cercetător științific I, Institutul de Sociologie, Academia Română), Foreigners are safe in Seoul! An analysis of public authorities’ strategies to promote Korean culture in a safe global city
16:30-17:00 Valentina MARINESCU (Prof. dr., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București), Quality and Accesibility of Web-based Health Information in Romania – A review of the evidence
17:00-17:30 Ioana SILISTRARU (Drd., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București), Patient-doctor communication in oncology cases – ethnographic approach
17:30-17:45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)
17:45-19:15 Cultură juridică și comunicare publică. Panel coordonat de Mihail ȘANDRU (Prof. dr. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”). Intervenții: Dr. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, Dr. Irina ALEXE, Dr. Dan Virgiliu PASCU, Dr. Mihaela MOCANU, Lect. Dr. Raul-Felix HODOȘ, Asist. drd. Silviu Dorin ȘCHIOPU

AXA 3
Coordonatori: Cristina POPESCU, Ionel ENACHE

CULTURA VECHE CA VALOARE INEPUIZABILĂ

Moderator: Simona FORTIN

14:00-14:30 Agnes ERICH (Prof. dr. Universitatea „Valahia” din Tårgoviște şi Manager Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte), Tiparul românesc: secolele XVI-XVIII. Act de cultură şi civilizaţie europeană
14:30-15:00 Laura MESINA (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultura puterii în Țările Române – de la imaginarul credinței la știință
15:00-15:30 Aurelian-Cătălin POPESCU (Dr., Șef Serviciu Restaurarea și Prezervarea Publicațiilor, B.C.U. „Carol I” – București și cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Patrimoniul documentar între restaurare și digitizare
15:30-16:00 Laurențiu AVRAM (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Bibliotecile mănăstirești din Sfântul Munte Athos (cu o privire specială asupra mănăstirii Sfântul Pantelimon)
16:00-16:15 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

PERSPECTIVE CONTEMPORANE ASUPRA CULTURII

Moderator: Ionel ENACHE

16:15-16:45 Ana-Maria CORNILĂ-NOROCEA (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Literatura ca artă mnemonică
16:45-17:15 Ana-Felicia DIACONU (Lect. dr., Facultatea de Arhivistică, Academia de Poliție „Al. I. Cuza”), Interferențe culturale în jurnalul unui călător atipic, Maniu Lac
17:15-17:45 Iulia CHEȘCĂ (Lect. dr., Facultatea de Arhivistică, Academia de Poliție „Al. I. Cuza”), Istanbul și istanbulezi în memoriile lui Haris Spataris
17:45-18:15 Simona FORTIN (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Portretul omului de mâine în reacția la lectură a tinerilor de azi

Sâmbătă, 4 noiembrie 2017

AXA 1
Coordonator: Silvia MARIN BARUTCIEFF

SEMNE (PRE) MODERNE

Moderator: Cristina BALINTE

10:00-10:30 Cătălina VELCULESCU (Prof. dr., Centrul de Studii Medievale, Universitatea din București), Despre Proloage
10:30-11:00 Cristina DIMA (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București); Ileana STĂNCULESCU (Conf. dr., Facultatea de Arhitectură, Universitatea „Spiru Haret”), Motive din Alexandria / viața lui Alexandru Macedon în text și imagine în cultura română premodernă
11:00-11:30 Camelia CĂLIN (Dr., Cercetător științific, Muzeul Golești), Discurs cultural și identități în opera lui Iordache Golescu
11:30-11:45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

DE IERI ȘI DE AZI: PATRIMONIUL ȘI ARHIVA

Moderator: Cristina DIMA

11:45-12:15 Cătălina VELCULESCU (Prof. dr., Centrul de Studii Medievale, Universitatea din București); Ion Victor VELCULESCU (Conf. dr., Universitatea Națională de Arte), Fanfară în Șona
12:15-12:45 Cristina BALINTE (Dr., Cercetător Științific III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română), Două forme de expresie a coabitării în spațiul sacru: biserica veche și „dublul” său modern
12:45-13:15 Bogdan TĂNASE (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Retorica discursului epistolar. Erotografii, evocări, interpretări
13:45-14:00 Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)
14:00-15:00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

GUSTATIV – EROIC – AFECTIV: TENSIUNILE TEXTULUI

Moderator: Florina PÎRJOL

10:00-10:30 Oana TINCA (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Romanul iudaic: o propunere de recitire a narațiunilor Vechiului Testament în context etnic
10:30-11:00 Florina PÎRJOL (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Mâncarea ca indicator social
11:00-11:30 Sebastian-Vlad POPA (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Ordonanța 13: Dreptul de autor
11:30-11:45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

DIMENSIUNI CULTURALE ÎN TEXTE LITERARE

Moderator: Sebastian-Vlad POPA

11:45-12:15 Nicoleta SIMIONESCU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Radu Petrescu și cultura latină
12:15-12:45 Emilia Andreea RADU MOTORANU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Alexandru Ciorănescu și cultura guanșă
13:45-14:00 Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)
14:00-15:00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

AXA 2
Coordonator: Constantin POPESCU

ALGORITM ȘI EMOȚIE SAU DESPRE OPOZIȚII ȘI TRANZIȚII ÎN COMUNICARE

Moderator: Eugen ISTODOR

10:00-10:30 Mădălina MORARU (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării), Evolution of Romanian brands developing the local identity in the last three decades
10:30-11:00 Alina BUZATU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Comunicarea bazată pe algoritmi. Cultura externalizării
11:00-11:30 Sânziana ȘERBĂNESCU (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Tranziții în comunicarea vizuală: de la desen la fotografie și de la fotografie la desen
11:30-11:45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

NOSTALGIA ȘI SFIDAREA: DE LA MASS-MEDIA LA FICȚIUNEA DIGITALĂ

Moderator: Romina SURUGIU

11:45-12:15 Eugen ISTODOR (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cațavencii și neo-tribul lor
12:15-12:45 Romina SURUGIU (Conf. dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, Mădălina BĂLĂȘESCU (Lect. dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București), Adriana ȘTEFĂNEL (Lect. dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării), Filme cu Roger Moore și emisiuni muzicale cu Yves Montand. O perspectivă culturală asupra strategiei de programe TV din România în perioada 1963-1983
12:45-13:15 Oana BOCA (Drd., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București), PR pentru pixelul ficțional proaspăt aprins
13:15-13:45 Mihaela TĂUT (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Mass-Media vs New Media
13:45-14:00 Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)
14:00-15:00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

AXA 3
CULTURA BIBLIOTECII ȘI BIBLIOTECA INTERMEDIAR AL CULTURII

Moderator: Cristina POPESCU

9:30-10:00 Corina-Mihaela APOSTOLEANU (Dr., Manager Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța), Conceptul de brand în bibliotecile publice românești: servicii, promovare și imagine
10:00-10:30 Ionel ENACHE (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultura serviciilor de bibliotecă
10:30-11:00 Robert CORAVU (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Convergența instituțiilor memoriei culturale
11:00-11:30 Cristina PÂRVU (Asist. drd., Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Bibliotecile românești ale exilului – patrimoniu cultural și rezistență la cenzură în perioada comunistă
11:30-11:45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

INFORMAȚIA ȘTIINȚIFICĂ – RELEVANȚĂ, ACCES, CONOTAȚIE CULTURALĂ

Moderator: Robert CORAVU

11:45-12:15 Mihai CONSTANTINESCU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Comunicarea științifică în secolul XXI: noi tipuri de publicații și impactul acestora
12:15-12:45 Gabriela JURUBIȚĂ (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Evaluarea revistelor științifice în România între oficial și real
12:45-13:15 Nicolaie CONSTANTINESCU (Arhitect informațional Kosson), Cultura unei declarații sau cum să influențezi un deceniu
13:15-13:45 Cristina POPESCU (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultura și comunicarea ei prin intermediul bibliotecii
13:45-14:00 Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)
14:00-15:00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere).