Academia de Achiziții Publice 2018 / 15-18 februarie 2018, Brașov

Expert Aktiv Group organizează

Academia de Achiziții Publice 2018

– Soluții practice în materia achizițiilor publice –

Brașov, Hotel Ambient

15-18 februarie 2018

Evenimentul se adresează specialiştilor şi experţilor în achiziţii publice, companiilor de consultanţă, societăţi comerciale româneşti şi multinaţionale, companii de public affairs, autorităţi locale (reprezentanţi primării, consilii locale şi judeţene) şi autorități publice, avocaţi, asociaţii patronale şi profesionale, ONG-uri cu profil juridic şi economic etc.

TRAINERI
• Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);
• Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
Gelu CAZAN, consultant în achiziţii publice.

CERTIFICARE
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

SUBIECTE ÎN DEZBATERE
OUG nr.107/20 dec 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.
OUG NR.98/14 dec 2017 privind funcţia de control ex-ante.
Instrucțiuni ANAP valabile în 2018; completări și precizări de interpretare.
Regulamente delegate (UE) ale Comisiei Europene din 19 dec 2017 publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. L 337 cu impact în domeniul achizițiilor publice.
Normele metodologice Legea nr.174/2017 privind aprobarea OUG nr.58/2016.
Programul anual al achizițiilor publice; strategie de implementare.
Schimbări aduse de strategia de contractare pe etape:
• pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă;
• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP;
• alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul;
• procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) ca regulă pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare simplificat;
• evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora;
• eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”; identificarea de către comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă cu mult de ale pieţei.
Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică:
• programul anual al achiziţiilor publice, obligaţii; compartimentul intern specializat în achiziţii; serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă;
• principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; noile praguri valorice pentru proceduri şi
pentru achiziţia directă; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate;
• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi;
• DEAU pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare;
• instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor;
Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea;
• procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; acordul cadru, sistemul dinamic.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Bune practici privind utilizarea mijloacelor electronice: e-Certis, sistemul on-line şi off-line; licitaţia deschisă şi paşii de urmat; Catalogul electronic şi noul SEAP; dosarul achiziţiei – trasabilitatea acţiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziţiei publice;
• publicarea modificărilor contractului (preţul final al contractului); mesaje de atenţionare; generarea de rapoarte şi statistici; interconectarea sistemului informatic al CNSC cu SICAP; Includerea feedback-ului de piaţă la definitivarea caietului de sarcini/ documentaţiei descriptive;
• reguli de publicitate; transparenţă şi autocorectarea în timpul unei proceduri; tratamentul egal; plata directă a subcontractanţilor; acte adiţionale şi modificarea substanţială; documentele constatatoare.
Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică – Legea nr.184/2016 în vigoare din iunie 2017.
OUG nr. 104/2017 – modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat – analiză de interes.
Contractele de achiziții publice standardizate – noul FIDIC.
Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC. Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune; Notificarea prealabilă; Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională; Contestarea pe cale judiciară. Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului; Cauţiunea.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP realizată în conformitate cu HG nr.394/2016, HG nr. 395/2016 şi ale Ordinului nr.264/2016 publicat în M.Of. nr.432/9 iunie 2016; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.
Dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; vă promitem un eveniment interactiv, axat pe dezbateri, totul într-un cadru de excepţie și pentru că evenimentul va avea un număr limitat de participanți, vă rugăm să confirmați participarea în timp util!

TARIF DE INSTRUIRE*: 860 lei/participant
include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
*La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

SERVICII HOTELIERE (opțional): 1.390 lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.2 lit. d)

ÎNSCRIERE
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 8 februarie 2018.

Director eveniment – Anca VASILOIU: 0753.025.982;
Coordonator eveniment – Andreea LUNGU: 0753.025.991.

AVANTAJE!!!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

:: Formular de înscriere