1,985 citiri

Forumul Specialiștilor în Achiziții Publice / 22 martie 2018, Bucureşti

Expert Aktiv Group organizează

Forumul Specialiștilor în Achiziții Publice

– impactul celor mai noi modificări legislative –

Bucureşti, Hotel Golden Tulip Times

22 martie 2018

Evenimentul se adresează
specialiștilor și experților în achiziții publice, companiilor de consultanță, societăți comerciale și multinaționale, companii de public affairs, autorități locale (reprezentanți primării, consilii locale și județene) și autorități publice, avocați, asociații patronale și profesionale, ONG-uri cu profil juridic și economic, etc.

INVITAȚI
• Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);
• Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
Gelu CAZAN, consultant în achiziţii publice;
• Avocaţi specializaţi în achiziţii publice.

CERTIFICARE
Certificat de participare emis de Revista de Achiziţii Publice.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

Notificare ANAP cu privire la impactul prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție.
Dezbateri și interpretări legislative în baza: OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție; OUG nr.107/20 dec 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice. OUG nr.98/14 dec 2017 privind funcţia de control ex-ante; Ordinul nr.6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat.
Regulamente delegate (UE) ale Comisiei Europene din 19 dec 2017 publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. L 337/2017 cu impact în domeniul achizițiilor publice; Normele metodologice Legea nr.174/2017 privind aprobarea OUG nr.58/2016.
Programul anual al achizițiilor publice; strategie de implementare.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
• pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă;
• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP;
• alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul;
• procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) ca regulă pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare simplificat;
• evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora;
• eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”; identificarea de către comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă cu mult de ale pieţei.
Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică:
• programul anual al achiziţiilor publice, obligaţii; compartimentul intern specializat în achiziţii; serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă;
• principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; noile praguri valorice pentru proceduri şi pentru achiziţia directă; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate;
• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi;
• DEAU pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare;
• instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor.
Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea;
• procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; acordul cadru, sistemul dinamic.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Bune practici privind utilizarea mijloacelor electronice SEAP:
• reguli de publicitate; transparenţă şi autocorectarea în timpul unei proceduri; tratamentul egal; plata directă a subcontractanţilor; acte adiţionale şi modificarea substanţială; documentele constatatoare;
• cumpărări directe, licitații deschise, documentații de atribuire validate.
Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor – Legea nr.184/2016 în vigoare din iunie 2017.
OUG nr.104/2017 – modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat – analiză de interes.
Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC. Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune; Notificarea prealabilă; Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională; Contestarea pe cale judiciară. Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului; Cauţiunea.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.

Dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; vă punem la dispoziție un eveniment interactiv, axat pe răspunsuri documentate și experimentate din partea lectorilor invitați.

TARIF DE PARTICIPARE: 480 lei/participant (exclusiv TVA).
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, suport de curs, materiale informative, coffee break, lunch.
10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 16 martie 2018 la
e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

Coordonator eveniment: Andreea LUNGU – 0753.025.991,
Director eveniment: Anca VASILOIU – 0753.025.982

:: Formular de înscriere

Evenimente conexe