509 citiri

Bune practici în achiziţii publice / 24-27 mai 2018, Predeal

Expert Aktiv Group organizează cursul

Bune practici în achiziţii publice

– Noi norme legislative și instituționale în materia achizițiilor publice –

Predeal, Hotel Carmen

24-27 mai 2018

TRAINERI
– specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);
– specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
Gelu CAZAN, consultant în achiziţii publice.

CERTIFICARE
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TEMATICA în dezbatere
Ordinul Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post.
Notificare ANAP cu privire la impactul prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție.
Dezbateri și interpretări legislative în baza: OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție; OUG nr.107/20 dec 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.
OUG nr. 98/14 dec 2017 privind funcţia de control ex-ante.
Ordinul nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat.
Instrucțiuni ANAP valabile în 2018; completări și precizări de interpretare.
Regulamente delegate (UE) ale Comisiei Europene din 19 dec 2017 publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. L 337/2017 cu impact în domeniul achizițiilor publice.
Normele metodologice Legea nr. 174/2017 privind aprobarea OUG nr. 58/2016.
Programul anual al achizițiilor publice; strategie de implementare.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
• pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă;
• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SICAP;
• alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul;
• procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) ca regulă pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SICAP a unui anunţ de participare simplificat;
• evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora;
• eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”; identificarea de către comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă cu mult de ale pieţei.
Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică:
• programul anual al achiziţiilor publice, obligaţii; compartimentul intern specializat în achiziţii; serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă;
• principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; noile praguri valorice pentru proceduri şi pentru achiziţia directă; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate;
• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi;
• DEAU pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare;
• instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor.
Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea;
• procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; acordul cadru, sistemul dinamic.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Bune practici privind utilizarea SICAP:
• reguli de publicitate; transparenţă şi autocorectarea în timpul unei proceduri; tratamentul egal; plata directă a subcontractanţilor; acte adiţionale şi modificarea substanţială; documentele constatatoare.
• cumpărări directe, licitații deschise, documentații de atribuire validate.
Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică – Legea nr.184/2016 în vigoare din iunie 2017.
OUG nr.104/2017 – modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat – analiză de interes.
Contractele de achiziții publice standardizate.
Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC. Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune; Notificarea prealabilă; Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională; Contestarea pe cale judiciară. Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului; Cauţiunea.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP, realizată în conformitate cu HG nr. 394/2016, HG nr. 395/2016 şi ale Ordinului nr. 264/2016 publicat în M.Of. nr. 432/9 iunie 2016; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.

TARIF DE INSTRUIRE – 780 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art. 141. lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.180 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.2 lit. d)
serviciile hoteliere sunt opţionale

AVANTAJE!!!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

ÎNSCRIERI
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Ligia MUSCELEANU – 0753.025.995, 021.311.71.01, 0234.313.320, e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE
17 mai 2018, în limita locurilor disponibile

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe