1,527 citiri

Noua platformă a achizițiilor publice – SICAP / 22-26 august 2018, Mamaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Noua platformă a achizițiilor publice – SICAP

– schimbări aduse de strategia de contractare pe etape începând cu 1 aprilie 2018 –

Mamaia, Hotel Riviera

22-26 august 2018

OBIECTIVE
Cursul se adresează participanților în sistemul de achiziții publice, indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu, adresându-se atât începătorilor, cât şi celor care au deja experiență în domeniu. Deosebita expertiză a lectorilor este pusă la dispoziție atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici de interes şi actualitate, atât pentru operatorii economici, cât şi pentru autoritățile contractante.

TRAINER
Marius GOGESCU, consultant SICAP, expert/specialist în achiziţii publice, formator cu experienţă atât în derularea achiziţiilor publice, cât şi ca trainer de profil, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în perioada 2007-2009.

CERTIFICARE
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

DEZBATERI TEMATICE
OUG nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.
OUG nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.
Particularități privind Noul sistem al achiziţiilor publice în România, în legătură cu modificările la zi ale legislației privind achizițiile publice.
HG nr. 419/8 iunie 2018 referitoare la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 98/2017, privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor /acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii. Normele metodologice referitoare la domeniul achiziţiilor publice, privind simplificarea procedurilor și descurajarea contestațiilor nejustificate.

Facilități aduse de noua platformă SICAP
• introducerea de informații suplimentare în mod structurat; completarea câmpurilor și secțiunilor din cadrul formularelor de anunțuri;
• completarea de formulare inteligente din care se vor putea extrage informații în vederea întocmirii de rapoarte (declarația cu participanții la procedura de achiziții);
• obținerea de informații actualizate despre autorități contractante/ operatori economici prin redefinirea profilului acestora;
• publicarea tuturor modificărilor contractului de achiziție publică/ acordului-cadru (prețul final al contractului);
• introducerea de mesaje de atenționare care să vină în sprijinul autorităților contractante și operatorilor economici.
Armonizarea în cadrul SICAP a formularelor standard (anunțurile) care se transmit prin mijloace electronice către JOUE (SICAP este punctul unic de trimitere automată la JOUE a anunțurilor).

Prezentare Sistem – informaţii și analiză practică
● procedura de înregistrare; Procedura de reînnoire certificat digital;
● prezentare interfață după autentificare; încărcarea online; documente, răspuns criterii de calificare, definire utilizatori, profil utilizator;
● prezentare studiu de piață; DUAE – instrucțiuni de utilizare;
● catalog de produse/lucrări/servicii pentru a vinde atunci când autorităţile contractante iniţiază procedura de cumpărare directă;
● căutare proceduri de atribuire, după criteriul de atribuire, online şi offline, pe loturi şi fără loturi.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
● pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă;
● detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; obligaţii
privind încărcarea documentaţiei de atribuire;
● explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul;
● procedura simplificată iniţiată prin publicarea unui anunţ de participare simplificat;
● evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii;
● Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; Procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Noua structură comparativă a platformelor electronice: tipuri de anunțuri; Proceduri de achiziție asociate anunţurilor; Realizarea/postarea documentației de atribuire; particularități;
Tehnici și metode de generare a unor serii de rapoarte pentru o viziune de ansamblu atât asupra achizițiilor proprii (autorități contractante și operatori economici), cât și a tuturor achizițiilor desfășurate într-un anumit interval de timp.
Interconectarea sistemului informatic al C.N.S.C. cu noua platformă, pentru punerea la dispoziția ANAP a datelor ce îi vor fi utile în desfășurarea activității de monitorizare și de acces în forma agregată, a deciziilor emise de către C.N.S.C. la nivelul procedurii de achiziție publică.
Consultarea preliminară a pieței – derularea consultării prin intermediul SICAP și publicarea de către autoritatea contractantă a documentului rezultat în urma procesului de consultare al pieței.
Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată implicit de SICAP, precum arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul mijloacelor electronice, realizată în conformitate cu H.G. nr. 394/2016, H.G. nr. 395/2016 şi ale Ordinului nr. 264/2016 publicat în M.Of. nr. 432/9 iunie 2016; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.

Aspecte practice la propunerea participanţilor
● Înscriere proceduri online (criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut şi cel mai bun raport calitate-preţ);
● Depunere ofertă de preţ şi răspuns online la criteriile de calificare pentru procedurile online, licitații deschise online etc;
● Participare la licitaţiile electronice ca şi fază finală la o procedură offline.

TARIF DE INSTRUIRE – 860 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art. 141. lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 2.680 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
serviciile hoteliere sunt opţionale

AVANTAJE!!!
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT! Cazarea şi demipensiunea pentru însoţitor sunt oferite de organizator.
Hotel RIVIERA este situat la 20 m de mare şi este renovat în anul 2016.

ÎNSCRIERI
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Olivia LIHU – 0753.025.983
021.311.71.01, 0234.313.320, e-mail: olivia.lihu@eag.ro, office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE
13 august 2018, în limita locurilor disponibile

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe