2,001 citiri

Reuniunea anuală a experţilor şi specialiştilor în domeniul Achiziţiilor Publice / 21 septembrie 2018, Bucureşti

Expert Aktiv Group organizează

Reuniunea anuală a experţilor şi specialiştilor în domeniul Achiziţiilor Publice

– Nereguli şi soluţii practice la noile modificări legislative în vigoare –

Bucureşti, Hotel Intercontinental

21 septembrie 2018

MODERATOR EVENIMENT
Lect. univ. dr. Petrică-Mihail MARCOCI – formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei în domeniul achizițiilor publice.

SPEAKERI INVITAŢI
• Specialişti achiziţii publice din cadrul A.N.A.P
• Experți din cadrul C.N.S.C.
Marius GOGESCU – specialist achiziţii publice
Gelu CAZAN – consultant achiziţii publice
• Avocaţi specializaţi în domeniul achiziţiilor publice

CERTIFICARE
Certificat de participare emis de Revista de Achiziţii Publice.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

DEZBATERI și ANALIZĂ privind
Noua legislație adoptată pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra achizițiilor publice.
Modificări esențiale privind modul în care contractele de achiziție publică/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.
Modificări și aplicații ale Legii privind achizițiile sectoriale.
Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a OUG nr.45/04.06.2018; modificări ulterioare.
OUG nr. 46/2018 – înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.
HG nr. 419/2018 privind Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape.
Strategie de implementare a Programului anual al achizițiilor publice în condițiile modificărilor legislative din iunie 2018.
Managementul procedurii de atribuire și managementul derulării contractului, raportat inclusiv la modificările contractului:
• Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică
• Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare
• Bune practici privind utilizarea SICAP începând cu 2 aprilie 2018
• Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori
• Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; acordul cadru.
Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
Contestații, procese și cereri aflate în curs de soluționare în fața CNSC, a instanțelor judecătorești, la data intrării în vigoare a OUG nr. 45/2018.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP.
OUG nr.39/10.05. 2018 privind Parteneriatul Public-Privat – analiză de interes.
Transparența și integritatea procesului de achiziții publice.
Controlul și verificarea achizițiilor publice, controlul ex-ante și ex-post; constatarea contravențiilor de către Curtea de Conturi.
Achiziții publice din fonduri europene, nereguli, corecții financiare – legislație comparată.
Dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; va fi un eveniment interactiv, unde participanţii vor găsi soluţii la toate problematicile propuse.

TARIF DE PARTICIPARE: 480 lei/participant (exclusiv TVA)
Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

TERMEN DE INSCRIERE: până la 14 septembrie 2018 e-mail: office@revista-achizitii.ro; office@expertaktiv.ro sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320

Coordonator eveniment: Olivia LIHU 0753.025.983
Director eveniment: Anca VASILOIU 0753.025.982

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe