1,379 citiri

Noile practici în achiziţii publice / 4-7 octombrie 2018, Predeal

Expert Aktiv Group organizează cursul

Noile practici în achiziţii publice

– noi norme legislative și instituționale în materia achizițiilor publice, începând cu anul 2018 –

Predeal, Hotel Carmen

4-7 octombrie 2018

TRAINERI
specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);
specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
Gelu CAZAN, consultant în achiziţii publice.

CERTIFICARE
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TEMATICA în dezbatere
HG nr. 419/8 iunie 2018 referitoare la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 98/2017, privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor /acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii. Normele metodologice referitoare la domeniul achiziţiilor publice, privind simplificarea procedurilor și descurajarea contestațiilor nejustificate.
OUG nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.
OUG nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.
Modificări de simplificare a legislației pentru remedierea unor probleme sistemice identificate ca urmare a monitorizării sistemului național de achiziții publice:
• întârzieri provocate de observatorii ex-ante în evaluarea ofertelor și în desemnarea câștigătorilor;
• numărul foarte mare de contestații;
• suprareglementarea sub pragurile valorice obligatorii din directivele europene.
Aspecte practice legate de modificarea și simplificarea legislației privind achizițiile publice.
Ordin nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.
Regulamente delegate (UE) ale Comisiei Europene din 19 decembrie 2017 publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. L 337/2017 cu impact în domeniul achizițiilor publice.
Programul anual al achizițiilor publice; strategie de implementare.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
• pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă;
• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SICAP;
• alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul;
• procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line); procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SICAP a unui anunţ de participare;
• evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate
intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora;
• eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”;
Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică:
• serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă;
• principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; noile praguri valorice pentru proceduri şi pentru achiziţia directă; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate;
• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi;
• DEAU pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare;
• instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor.
Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea;
• procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; acordul cadru, sistemul dinamic.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Bune practici privind utilizarea SICAP:
• reguli de publicitate; transparenţă şi autocorectarea în timpul unei proceduri; tratamentul egal; plata directă a subcontractanţilor; acte adiţionale şi modificarea substanţială; documentele constatatoare;
• cumpărări directe, licitații deschise, documentații de atribuire validate.
Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică – Legea nr.184/2016 în vigoare din iunie 2017.
OUG 39/10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat – analiză de interes.
Contractele de achiziții publice standardizate.
Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC. Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune; Notificarea prealabilă; Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională; Contestarea pe cale judiciară. Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului; Cauţiunea.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.

TARIF DE INSTRUIRE – 780 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art.141. lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.180 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 9% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.2 lit. d)
serviciile hoteliere sunt opţionale

AVANTAJE!!!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

ÎNSCRIERI
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Cerasela VRÂNCEANU – 0753.025.987, 021.311.71.01, 0234.313.320, e-mail: cerasela.vranceanu@eag.ro, office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE
27 septembrie 2018, în limita locurilor disponibile

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe