1,295 citiri

Academia de iarnă în achiziții publice / 13-16 decembrie 2018, Sinaia

Revista de Achizitii Publice și Expert Aktiv Group organizează

Academia de iarnă în achiziții publice

– Nereguli și soluții practice în materia achizițiilor publice –

Sinaia, Hotel Internațional, Centrul de conferinţe

13-16 decembrie 2018

Evenimentul se adresează: specialiştilor şi experţilor în achiziţii publice, companiilor de consultanţă, societăţi comerciale româneşti şi multinaţionale, companii de public affairs, autorităţi locale (reprezentanţi primării, consilii locale şi judeţene) şi autorități publice, avocaţi, asociaţii patronale şi profesionale, ONG-uri cu profil juridic şi economic etc.

TRAINERI
• Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);
• Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de
• Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
• Gelu CAZAN, consultant în achiziţii publice.

CERTIFICARE
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE ANC, pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice. Pentru participanții care dețin deja un certificat ANC, se poate elibera CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de centrul de formare Expert Aktiv Group.

SUBIECTE ȘI TEME în dezbatere
Analiză și interpretare a noii legislații, modificată și completată în 2018:
HG nr. 419/8 iunie 2018 referitoare la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 98/2017, privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor /acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii. Normele metodologice, referitoare la domeniul achiziţiilor publice, privind simplificarea procedurilor și descurajarea contestațiilor nejustificate.
OUG nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.
OUG nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.
Modificări de simplificare a legislației pentru remedierea unor probleme sistemice identificate ca urmare a monitorizării sistemului național de achiziții publice:
• întârzieri provocate de observatorii ex-ante în evaluarea ofertelor și în desemnarea câștigătorilor;
• numărul foarte mare de contestații;
• suprareglementarea sub pragurile valorice obligatorii din directivele europene.
Ordin nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.
OUG 39/10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat – analiză de interes.
Regulamente delegate ale Comisiei Europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu impact în domeniul achizițiilor publice.
Programul anual 2019, al achizițiilor publice; strategie de implementare.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
• pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă;
• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziției; detalierea modalităților de consultare a pieței; fișa de date și documentele suport (DUAE); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SICAP;
• alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul;
• procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line); procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SICAP a unui anunţ de participare;
• evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora;
• eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”;
Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică:
• serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă;
• principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; noile praguri valorice;
• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi;
• DUAE pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare;
• instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor.
Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare;
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Bune practici privind utilizarea SICAP:
• reguli de publicitate; transparenţă şi autocorectarea în timpul unei proceduri; tratamentul egal; plata directă a subcontractanţilor; acte adiţionale şi modificarea substanţială; documentele constatatoare;
• cumpărări directe, licitații deschise, documentații de atribuire validate.
Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică – Legea nr. 184/2016 în vigoare din iunie 2017.
Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.
Dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; vă promitem un eveniment interactiv, într-un cadru de excepţie și pentru că evenimentul va avea un număr limitat de participanți, vă rugăm să confirmați participarea în timp util!

TARIF DE INSTRUIRE cu evaluare ANC: 930 lei/participant
include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin. 2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF DE PARTICIPARE: 780 lei/participant (exclusiv TVA)
SERVICII Hotel INTERNAŢIONAL Sinaia (opțional): 2.100 lei/participant
SERVICII Hotel PALACE (opțional): 1.260 lei/participant
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 5% inclus în conf. cu OUG 89/2018)

ÎNSCRIERE
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 6 decembrie 2018.
Director eveniment: Nadina Elena COJOCARU: 0753.025.978
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA: 0753.025.982

AVANTAJE!!!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe