2,005 citiri

Conferinţa națională de achiziţii publice (ed. 13) / 16-17 mai 2019, București

Revista de Achizitii Publice în parteneriat cu Asociația Societate pentru Viitor organizează

Conferinţa națională de achiziţii publice (ed. 13)

– Factori de risc, tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice –

București, Hotel Intercontinental

16-17 mai 2019

Evenimentul va fi moderat de conf. univ. dr. Petrică-Mihail MARCOCI

INVITAŢI
Reprezentanţi din cadrul: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.), Agenția Națională de Integritate (A.N.I.), Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), Curtea de Conturi a României, avocați, traineri la cursurile organizate în țară pentru departamentele de vânzări ale clienților săi, exclusiv pentru piața achizițiilor publice, traineri cu experiență europeană, specialiști și consultanți în domeniul achizițiilor publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI PRIVIND
– Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
consultarea preliminară a pieței; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; fişa de date şi documentele suport (DUAE); alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul; evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora; eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”.
– Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică:
serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă; principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi; DUAE pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare.
– Probleme dificile și soluții, privind:
pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja;
analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice;
analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;
tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente.
– Practica alegerii criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate.
– Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.
– Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
– Bune practici privind utilizarea mijloacelor electronice SEAP/SICAP.
– Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor – Legea nr.184/2016 în vigoare din iunie 2017.
– Parteneriatul public-privat – aspecte practice de interes.
– Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; cauțiune – constituire, cuantum, restituire; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță; Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională. Suspendarea procedurii de atribuire.
– Controlul și verificarea achizițiilor publice: Controlul exercitat de Curtea de Conturi și controlul exercitat de ANAP.
– Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de prevenţie a conflictelor de interese.
– Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2019; control şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative; Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 în materia achizițiilor publice.

CERTIFICĂRI
Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice și Certificat europass – suplimentul descriptiv de competenţe dobândite în urma participării la eveniment în conformitate cu normele legale în vigoare.

TARIFUL DE PARTICIPARE
620 lei/participant (exclusiv TVA) cuprinde:
– participarea la eveniment, materiale informative, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului, coffee break, lunch.
– 10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 9 mai 2019 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax: 021 311.71.01

DIRECTOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU – 0753025978
COORDONATOR EVENIMENT: Mihaela FULGA – 0753025982

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe