1,422 citiri

Academia de Vară 2019: Soluții și abordări practice în domeniul achizițiilor publice / 7-11 august 2019, Mamaia

Revista de Achiziții Publice în parteneriat cu Expert Aktiv Group și Asociația Societate pentru Viitor organizează

Academia de Vară 2019: Soluții și abordări practice în domeniul achizițiilor publice

Mamaia, Centrul de conferinţe Hotel Iaki

7-11 august 2019

Evenimentul va fi însoțit de studii de caz preluate din piața achizițiilor publice, având un mare grad de aplicabilitate practică și de învățare, de la anunțul de participare până la soluționarea prin căi de atac a contestațiilor și plângerilor; centrul de formare profesională, împreună cu organizatorul, oferă condiții de instruire moderne, cazare excelentă, atmosferă destinsă și dosebit de plăcută, networking, timp de calitate petrecut în compania unor oameni de calitate.

SUNT INVITAŢI, reprezentanţi din cadrul:
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (A.N.A.P.);
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.);
Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (O.N.A.C.);
Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.);
Avocaţi specializaţi în achiziţii publice;
Consultanţi achiziţii publice.

CERTIFICARE
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

SUBIECTE ÎN DEZBATERE
Cazuri practice privind Achizițiile publice centralizate, pe domenii de activitate:
• utilizatori principali și utilizatori secundari; criterii de încadrare; drepturi și obligații utilizatori; Registrul utilizatorilor; consecințele neînregistrării;
• completarea formularelor de necesitate; Stabilirea specificațiilor tehnice; Modalități de lotizare;
• criterii de calificare/ atribuire; particularități achiziții centralizate; derularea procedurilor de atribuire;
• încheierea acordurilor-cadru centralizate/ modificarea acordului – cadru; Semnarea contractelor subsecvente.
Cazuri practice, nereguli și soluții la problematica achizițiilor publice în noile condiții legislative, legate de:
• pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței – cum se face? de unde până unde?; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului înconjurător;
• criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
• entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare;
• documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție public; factori de evaluare;
• modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; Înlocuirea contractantului; Plata directă a subcontractantului.
Bune practici privind platforma SEAP/SICAP și spețe de interes:
• încărcarea documentelor aferente unei proceduri de achiziție; realizarea unei Fișe de date a achiziției; criterii minime de calificare: proporționale, re-prezentative; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare;
• realizarea unui DUAE; corelarea cu fișa de date a achiziției; derularea unei proceduri de atribuire on line; acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire prin intermediul SEAP/SICAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție.
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie publică se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor:
• creşterea salariului minim brut pe ţară garantat în plată; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim;
• analiză și explicații privind Instr. nr. 1/2019 pentru modificarea Instr. ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială;
• modificări legislative sau acte administrative emise de către autorităţile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
• modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
• situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire;
• situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului; actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiţia ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese.
Deficiență semnificativă sau persistentă în accepțiunea art. 57 alin. (4) din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice: Cazurile practice de excludere de la procedurile de achiziţie publică reglementate de articolul 167 din Legea nr. 98/2016, prin care a fost transpusă Directiva 2014/24/UE; soluții și interpretări practice (recurgerea la subcontractanți fără acord).
Documentul constatator, o formă de cazier în achizițiile publice.
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire; soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță; Jurisprudență CJUE.
Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența.
Aspecte practice specifice achizițiilor publice verzi.

10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

TARIF DE INSTRUIRE*: 930 lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art.141. lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE: 2.450 lei/participant (hotel RAMADA)
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e);
serviciile hoteliere sunt opţionale

AVANTAJE!!!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

ÎNSCRIERE
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 29 iulie 2019.

Coordonator eveniment: Mihaela FULGA – 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU – 0753.025.978

:: Formularul de înscriere

    

Evenimente conexe