497 citiri

Probleme dificile de achiziții publice, interpretări și soluții / 27 septembrie 2019, București

Revista de Achizitii Publice și Expert Aktiv Group organizează

REUNIUNEA ANUALĂ A EXPERŢILOR ŞI SPECIALIŞTILOR ÎN

DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

cu tema:

probleme dificile de achiziții publice, interpretări și soluții

Bucureşti, Athénée Palace Hilton

27 septembrie 2019

Moderator eveniment: Conf. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI – formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei în domeniul achizițiilor publice.

SPEAKERI INVITAŢI:
 Specialişti achiziţii publice din cadrul A.N.A.P
 Experți din cadrul C.N.S.C.
 Marius GOGESCU – Director Agenția pentru Agenda
Digitală a României (A.A.D.R.)
 Specialiști achiziții publice din cadrul O.N.A.C.
 Avocaţi specializaţi în domeniul achiziţiilor publice

CERTIFICARE:
Certificat de participare emis de Revista de Achiziţii Publice.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.
2241/2004/CE.

Probleme dificile și soluții, privind:
• pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței – cum se face? de unde până unde?; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului înconjurător;
• criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
• entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare;
• documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică;
• rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea
concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate.
Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; Dosarul achiziției: Raportul procedurii de
achiziție. Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie publică se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce
ale părţilor:
• creşterea salariului minim brut pe ţară garantat în plată; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim;
• modificări legislative sau acte administrative emise de către autorităţile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite
taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
• modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
• situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire;
• situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din moti-ve care nu se datorează culpei contractantului; actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiţia ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese.
Deficiență semnificativă sau persistentă în accepțiunea art. 57 alin. (4) din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice: Cazurile practice de excludere de la procedurile de achiziţie publică reglementate de articolul 167 din Legea nr. 98/2016, prin care a fost
transpusă Directiva 2014/24/UE; soluții și interpretări practice (recurgerea la subcontractanți fără acord).
Documentul constatator, o formă de cazier în achizițiile publice.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Bune practici privind platforma SEAP/SICAP și riscuri asociate:
• realizarea unui DUAE; încărcarea documentelor; integrarea unui DUAE in SEAP. corelarea cu fișa de date a achiziției; derularea unei proceduri de atribuire on line; acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț.
• clarificări, notificări, contestații; criterii minime de calificare: proporționale, reprezentative; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare;
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire; soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță; Suspendarea procedurii de atribuire.
Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP/SICAP.
Eficientizarea controlului extern ex ante: Direcţii principale; Eliminarea treptată a
controlului sistematic ex ante al documentelor de licitaţie. Eşantionare; Modificări ale contractelor; Rezultatele controlului ex ante.
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese:
Conflictele de interese şi rolul autorităţii contractante; Identificarea şi detectarea conflictelor de interese; Consecinţe; Traficul de influenţă. Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2019; control şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative; Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 SNA, în materia achizițiilor publice.
Baza juridică: HG 901/2015 (Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice); Ordin nr. 1760/ 21.06.2019, Metodologia de supervizare a modului de funcţ. a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, conces. de lucrări şi servicii; Notificare ANAP referitoare la utilizarea DUAE, astfel cum a fost acesta integrat în SEAP.; Lg nr. 98/2016, Lg nr. 99/2016, Lg nr. 100/2016, Lg nr. 101/2016, HG nr.394/2016, cu modificări şi completări;
HG nr.395/2016; Ordin nr. 1894/ 08.07.2019 privind aprobarea listelor de verificare; Legislaţie şi practică privind achiziţiile centralizate conform OUG 46/2018 și HG 119/ 2019. Dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; va fi un eveniment interactiv, unde participanţii vor găsi soluţii la toate problematicile propuse.

10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

TARIF DE PARTICIPARE: 520 lei/participant (exclusiv TVA).
Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.
TERMEN DE ÎNSCRIERE: până la 19 septembrie 2019 e-mail office@revista-achizitii.ro ; office@expertaktiv.ro
sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320

Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978

:: Formular de înscriere

Evenimente conexe