Riscuri în achiziții publice. Clarificări şi soluții / 29 august 2019, București

Revista de Achizitii Publice și Expert Aktiv Group organizează

Riscuri în achiziții publice. Clarificări şi soluții

29 august 2019, Athénée Palace Hilton Bucureşti

Lectori: • invitați din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP); • consultanți în managementul controlului şi auditul public extern.

Ordin nr. 1760/ 21.06.2019 – Metodologia de supervizare a modului de funcţ. a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, conces. de lucrări şi servicii.

Notificare ANAP referitoare la utilizarea DUAE, astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Ordin nr. 1894/ 08.07.2019 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Aspecte practice, soluții la problemele privind achizițiile centralizate.

Pregătirea achiziției publice: Consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului înconjurător.

Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului. Jurisprudență CJUE.

Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și / sau subcontractant. Particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare.Jurisprudență CJUE.

Documentul european de achiziție unic (DEAU).

Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.

Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru.

Noutăți privind strategia de contractare: alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.

Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție public: clauze de revizuire; opțiuni.

Revizuirea prețului contractului de  achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.

Bune practici privind Platforma SEAP/SICAP.

Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP/SICAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.

Notificări prealabile. Contestații şi efecte: Termene în funcție de valori estimate. Praguri valorice; Obligațiile autorității/entității contractante; Efecte.

Aspecte practice privind: pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja; analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă; tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente.

TARIF DE PARTICIPARE  – 350 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA).

Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, materiale informative, consiliere pe toată perioada derulării evenimentului și coffee break.

Locurile sunt limitate!

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 23 august 2019 la e-mail:  office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320

Coordonator eveniment:  Mihaela FULGA 0753.025.982

Director eveniment:  Nadina COJOCARU: 0753.025.978

:: Formular de înscriere