Academia de Iarnă în Achiziții Publice / 12-15 decembrie 2019, Poiana Braşov

Revista de Achizitii Publice și Expert Aktiv Group organizează

Academia de Iarnă în Achiziții Publice

– Soluții practice pentru cele mai frecvente probleme privind achizițiile publice –

Poiana Braşov, Complex Ana Hotels

12-15 decembrie 2019

Evenimentul se adresează
Specialiştilor şi experţilor în achiziţii publice, companiilor de consultanţă, societăţi comerciale româneşti şi multinaţionale, companii de public affairs, autorităţi locale (reprezentanţi primării, consilii locale şi judeţene) şi autorități publice, avocaţi, asociaţii patronale şi profesionale, ONG-uri, etc. Întregul eveniment va fi insoțit de studii de caz preluate din piața achizițiilor publice, având un mare grad de aplicabilitate practică și de învățare (de la anunțul de participare până la soluționarea prin căi de atac a contestațiilor și plângerilor).

Traineri
• Specialişti achiziţii publice din cadrul A.N.A.P.
• Experți din cadrul C.N.S.C.
• Marius GOGESCU – Director Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.)
• Avocați și specialiști în achiziții publice

Certificare
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE ANC, pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. La cerere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice. Pentru participanții care dețin deja un certificat ANC, se poate elibera CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de centrul de formare Expert Aktiv Group.

Subiecte și teme în dezbatere
Probleme dificile și soluții privind pregătirea achiziției publice:
• consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică, clauze de revizuire si /sau cu impact social/ asupra mediului;
• criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
• entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare;
• documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică;
• rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate.
Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; Dosarul achiziției; Raportul procedurii de achiziție.
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor:
• creşterea salariului minim brut pe ţară garantat în plată; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim;
• modificări legislative/acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, cu efect în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
• modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
• situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire;
• situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului. Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant. Particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare. Jurisprudență CJUE.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru.
Noutăți privind strategia de contractare:
• Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare;
• Alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul/costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost;
• Justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție publică:
• Clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică;
• Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului;
• Plata directă a subcontractantului.
Bune practici privind Platforma SEAP/SICAP:
• Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor; înregistrarea în Noul SEAP; Achiziționarea din noul catalog SEAP;
• integrarea unui DUAE in SEAP; realizarea unui DUAE; Corelarea cu fișa de date a achiziției; Derularea unei proceduri de atribuire on line; citirea unui răspuns DUAE. Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire; soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC/hotărâri pronunțate în primă instanță; Suspendarea procedurii de atribuire.
Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin SEAP/SICAP.
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese: Conflictele de interese şi rolul autorităţii contractante; Identificarea şi detectarea conflictelor de interese; Consecinţe; Traficul de influenţă.
Sediul materiei de bază:
Ordin nr. 1760/2019 – Metodologia de supervizare a modului de funcţ. a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, conces. de lucrări şi servicii; Notificare ANAP referitoare la integrarea DUAE în SEAP; Ordin nr. 1894/ 08.07.2019 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire; Legea nr. 98/2016/ Legea nr. 99/2016/ Legea nr. 100/2016/ Legea nr. 101/2016. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea nr.98/2016; Instrucțiunea nr.1/2019 pentru modificarea Instr. ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială; OUG nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Ordinul nr.1017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și a modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse.
Aspecte cuprinse în îndrumarul metodologic pentru formularea criteriilor legate de standarde în documentațiile de atribuire publicat de către ANAP, destinat profesioniștilor din cadrul autorităților contractante.

10% DISCOUNT LA TARIFUL DE INSTRUIRE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

Tarif de instruire cu evaluare ANC: 930 lei/participant
include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin. 1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere
● COMPLEX ANA HOTELS – 2.080 LEI/PARTICIPANT
● HOTEL RIZZO – 1.320 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e)

Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 5 decembrie 2019.

Director eveniment: Nadina Elena COJOCARU: 0753.025.978
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA: 0753.025.982

Avantaje!!!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

:: Formularul de înscriere