Conferința Națională de Achiziții Publice – Impactul noutăților legislative, asupra derulării achizițiilor publice / 16-17 mai 2024, Centrul de conferinţe Hotel Caro, București

Revista de Achiziții Publice organizează

Conferința Națională de Achiziții Publice

– ediția a XVII-a – 

Impactul noutăților legislative, asupra derulării achizițiilor publice

16-17 mai 2024

Centrul de conferinţe Hotel Caro, București, blv. Barbu Văcărescu

:: FORMULAR DE PARTICIPARE

Invitați
– Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)
– Autoritatea pentru Digitalizarea României
– Președinte Autoritatea de Audit
– avocați specializați în achiziții publice, soluționare contestații, mecanisme SEAP
– consultanți în achiziții publice

Certificare:
Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

Subiecte și teme în dezbatere:
– OUG 3/2024 pentru modificarea şi completarea OUG 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale şi pentru abrogarea Legii nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi
– Obligații privind criteriile ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, conform Ordin ANAP nr. 2.395/2023.
– Inițierea activității de control ex ante, emiterea deciziei de verificare şi înştiinţarea autorităţii/entităţii contractante (HG nr.1330/ dec 2023).
– Estimarea valorii contractelor finanțate din fonduri publice și a celor finanțate din fonduri europene.
– Excepțiile prevăzute de lege și cazuri de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
– Aplicarea criteriilor de atribuire în funcție de praguri și de obiectul contractului.
– Achiziția directă și procedura proprie; praguri, obligații și diferențe.
– Modificarea contractelor, introducerea unor noi subcontractanți și ajustarea prețurilor.
– Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;
– Verificări ex-post; contravenții în materia achizițiilor publice.

Interpretări practice privind:
– Documente aferente planificării: referatul de necesitate, programul anual al achizițiilor publice și strategia de contractare.
–  Aplicarea factorilor de evaluare. Proporționalitatea și justificarea acestora.
– Formule de ajustare a prețurilor.

Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice; Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire; Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare.

Teme de interes care au suferit modificări legislative:
–  Noi reguli privind aplicarea criteriilor de atribuire. Criterii de atribuire obligatorii pentru anumite proceduri. Alegerea factorilor de atribuire. Reguli de bună practică.
–  Modificări privind garanțiile (de participare/de bună execuție).
–  Reguli privind ajustarea prețului.
–  Reguli privind solicitarea documentelor aferente DUAE și alte solicitări.
–  Proporționalitatea criteriilor de calificare. Reguli de bună practică.

Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice; Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC și a celor formulate în fața instanțelor de judecată.

Alte aspecte practice de interes pentru participanți.

10% DISCOUNT LA TARIFUL DE  PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

TARIFUL DE PARTICIPARE: 920 lei/participant (exclusiv TVA) cuprinde:

participarea la eveniment, materiale informative, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului, coffee break și brunch.

Pachetul de servicii hoteliere poate fi asigurat de organizator ca urmare a solicitării dumneavoastră!

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 14 mai 2024 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax: 021 311.71.01

DIRECTOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU tel 0753 025 978,

COORDONATOR EVENIMENT: Andreea APARASCHIVEI tel 0753 025 995

EVENIMENT SUSȚINUT LOGISTIC DE: