Impactul digitalizării asupra executării silite / 11 noiembrie 2022, Cluj

CEJ Cluj, CEJ Oradea, CEJ Suceava, CEJ Iași, CEJ Ploiești, CEJ Pitești și CEJ Constanța organizează

Impactul digitalizării asupra executării silite

11 noiembrie 2022

Ora 9:00

Grand Hotel Italia, Cluj

Partener media: JURIDICE.ro

Conferința se transmite LIVE ONLINE gratuit pe @homepage juridice.ro, juridice.ro/live,
facebook.com/JURIDICE.ro, facebook.com/groups/juridice și youtube.com/c/videojuridice.

PROGRAM

Tematică:
1. Suspendarea executării acordată de instanță urmare a cererii formulate de un debitor profită tuturor debitorilor sau doar celui care a formulat cererea, în condițiile în care prin dispozitiv scrie că „se suspendă executarea silită din dosarul nr. xxx/xxx”?
2. Modul de interpretare și aplicare a prevederilor art. 784 alin. (1) teza a II-a CPC, în ipoteza suspendării executării silite prin poprire asupra veniturilor de natură salarială sau asimilate acestora. Paralela cu efectele suspendării executării silite a popririi conturilor bancare, în contextul RIL dec. ÎCCJ nr. 11/2018
3. În contextul în care hotărârea de validare definitivă are efectul unei cesiuni de creanță, în ce măsură terțul poprit (angajator), în situația nerespectării hotărârii de validare, poate fi obligat la plata întregii creanțe stabilite inițial în sarcina debitorului și nu doar la cota parte din venitul net al acestuia din urmă? Potrivit art. 792 alin. (2) teza a II-a CPC: „în caz de nerespectare a acestor obligații, executarea silită se va face împotriva terțului poprit, pe baza hotărârii de validare, în limita sumei ce trebuia consemnată sau plătită”.
4. Limita răspunderii moștenitorilor în cazul în care moștenirea a fost acceptată: art. 688-689 CPC. Se are în vedere situația în care moștenitorii nu au acceptat moștenirea sub beneficiu e inventar
5. În ce măsură soluționarea cauzei privind conexarea executărilor silite instrumentate de executori judecătorești diferiți poate fi suspendată în condițiile art. 413 alin. (1) pct. 1 CPC, motivat de existența unei contestații la executare aflate pe rolul instanței de executare formulate împotriva uneia din executările silite a cărei conexare se cere
6. În situația ducerii la îndeplinire a măsurii popririi asiguratorii, dispuse de instanță ca măsură asiguratorie, competența aparține executorului judecătoresc în raport de dispozițiile art. 782 CPC (domiciliul/sediul debitorului), sau aparține oricărui executor judecătoresc învestit de partea interesată în raport de dispozițiile art. 9 alin. (3) coroborate cu art. 7 lit. e) din Legea nr. 188/2000 (norme relevante cu caracter special)? Poate fi considerată, pe de altă parte în acestă situație, ca existând o competență „alternativă” a executorului judecătoresc?
7. Publicația de vânzare, în situația valorificării bunului imobil, se impune sau nu a fi comunicată și persoanelor care au notată în Cartea Funciară doar existența unui litigiu pe rolul unei instanțe cu privire la imobilul în discuție [în raport de cerințele de la art. 840 lit. a) și b) CPC]? Răspunsul poate să fie diferit în funcție și de natura litigiului a cărui notare s-a cerut/dispus în Cartea Funciară?
8. Art. 721 alin. (2) CPC prevede faptul că asupra desființării măsurilor, executorul judecătoresc se pronunță prin încheiere, dată cu citarea părților. La art. 784 CPC se prevede faptul că se aplică dispozițiile art. 721 alin. (1) CPC, dar că executorul judecătoresc va înștiința terțul poprit de îndată ce îi este înmânată recipisa de consemnare. Se mai citează părțile? Dar în cazul prevăzut de către art. 751 CPC?
9. Cine poate, până când și în ce procedură să invoce prescripția executării silite în cazul unor obligații născute sub vechiul Cod civil? Efectele RIL 1/2014 și RIL 13/2022 asupra problematicii
10. Validarea popririi pentru sume datorate cu titlu periodic (art. 790 alin. 6 CPC) atunci când instanța validează, prin hotărâre, pentru întreaga sumă fără ca dispozitivul să cuprindă distincția prevăzută de art. 790 alin. (6) raportat la art. 792 alin. (1) CPC
11. Taxa de timbru în procedura validării popririi datorată de titularul dreptului la întreținere în situația în care terțul poprit nu își îndeplinește obligația legală de poprire a sumelor datorate cu titlu de pensie de întreținere
12. Cine face distribuirea sumelor în cazul în care terțul poprit este sesizat atât de un beneficiar al unei obligații de întreținere cât și de alte două executări silite demarate de creditori diferiți la executori judecătorești diferiți? Care este ordinea de preferință atunci când valoarea pe care terțul poprit trebuie să o rețină nu acoperă creanțele cu care este sesizat?
13. Caracterul de titlu executoriu al contractului de antrepriză în condițiile în care art. 1869 și art. 2386 pct. 6 C.civ. recunosc antreprenorului un drept de ipotecă legală pentru garantarea plății prețului pentru lucrarea executată
14. Momentul de la care începe să curgă prescripția dreptului de a obține executarea silită a ratelor din contractul de credit bancar. Conflict sau nu între dispozițiile art. 706 alin. (2) CPC și art. 2526 C.civ. cu aplicarea art. 711 CPC?
15. Caracterul termenului de 3 zile prevăzut în art. 666 alin. (1) CPC. Sancțiuni în caz de nerespectare
16. Imposibilitatea predării bunului în sensul dispozițiilor art. 891, 892 și 895 CPC de către executorul judecătoresc a unor utilaje care fizic sunt predate de debitor, dar creditorul pretinde că lipsesc piese/utilaje incomplete fără ca executorul judecătoresc și creditorul să fi încercat punerea în funcțiune. Poate executorul judecătoresc să constate imposibilitatea executării fără expertiza unor specialiști?

Evenimente conexe

Leave a Reply